Openbare Basisschool De Borgh

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

  • Kinderen kunnen hun eigen creativiteit ontwikkelen, door muziek, drama en beeldende vorming en leren goed te kijken naar hun eigen "kunst".
  • de Borgh is gevestigd in het gebouw de Noordster. Het klimaat is goed en er is veel ruimte en licht voor onze leerlingen,
  • Gezond leven doe je niet alleen thuis, maar ook op school. Samen werken we aan een gezonde toekomst.
  • Wij hebben wij hoge verwachtingen zodat iedere leerling volop de kans krijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Wij leren kinderen waar leren toe leidt en maken hen eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Kinderen leren doelen stellen en reflecteren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Borgh kijken we goed hoe een kind zich ontwikkelt. Om de vorderingen te meten en aan te kunnen blijven sluiten bij hun ontwikkeling, toetsen en observeren wij al onze leerlingen met enige regelmaat. Dat doen we tussentijds met de CITO toetsen. Voor de eindtoets van groep 8 maken we gebruik van de IEP toets. 

De opbrengsten van de eindtoets wordt vergeleken met scholen die een vergelijkbare populatie kinderen hebben. Nagegaan wordt of onze school minimaal de ondergrens behaalt wat betreft het aantal leerlingen dat de referentieniveaus 1F en 1S/2F behaalt. Onze school scoort hoger dan het gemiddelde van deze scholengroep. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het team van de Borgh kijkt goed hoe een kind zich ontwikkelt. Om de vorderingen te meten en aan te kunnen blijven sluiten bij hun ontwikkeling, toetsen en observeren wij al onze leerlingen met enige regelmaat. Dit doen we in de kleutergroepen met het instrument Kijk!. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 gebruiken we de toetsen van CITO op het gebied van taal/lezen en rekenen. Na elke toetsafname gaan we na of de leerlingen zich naar verwachting ontwikkelen en ook of de groep als geheel zich voldoende ontwikkelt. Voor onze school hebben we ambities gesteld die hoger liggen dan het landelijk gemiddelde omdat dit past bij onze schoolpopulatie (ongeveer 50% van de leerlingen stroomt uit naar Havo of VWO). Mochten de resultaten op leerling- groeps- of schoolniveau niet passen bij de verwachting, dan kan dit leiden tot aanpassingen in bijvoorbeeld het aanbod of de taken voor een leerling. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij werken met respectvolle en positieve aandacht voor ieder kind. Alle kinderen worden gezien en mogen zijn wie ze zijn. Wij gaan het gesprek met ze aan, luisteren naar hen en nemen hen serieus. Wij willen zien wat een kind nodig heeft om te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Wij sluiten ons aanbod daarop aan en prikkelen kinderen om nieuwe stappen te zetten. Ze mogen risico's nemen en fouten maken. Van je fouten leer je immers het meest. Wij bieden hen het veilige klimaat waarin dit kan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Groei
  • Verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven