CBS Het Anker

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets is een onderdeel van onze kwaliteitszorg. De kwaliteit van een school is méér dan alleen een score eind groep 8. Kwaliteit zit ook in het feit of kinderen met plezier naar school gaan, of ze zich veilig voelen, hoe ouders over de school denken, hoe de motivatie en inzet van de leerkrachten is. Hiervoor gebruiken we een aantal kwaliteitsinstrumenten (ouder- en leerling enquête) die hiervan een goed beeld geven. De Eindtoets score is ook afhankelijk van de leerlingen die dat jaar in die groep zitten en wat hun (leer) mogelijkheden zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We volgen alle leerlingen aan de hand van een leerlingvolgsysteem. Elk half jaar maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 voor de vakgebieden rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen een Cito toets. Alle Cito-toetsen worden geanalyseerd. De IB-er en de groepsleerkracht nemen de analyse door en trekken waar mogelijk conclusies. Daarna worden alle analyses in de teamvergadering besproken. Indien nodig komen er aanbevelingen voor handelen vanuit het team. Deze worden vastgelegd in de trendanalyse en uitgevoerd. Bij de volgende cito-analyse worden ze geëvalueerd. (2 maal per jaar). Leerkrachten analyseren daarnaast alle methode gebonden toetsen. Vanuit beide analyses wordt gewerkt aan een nieuw aanbod van de leerstof.

Leerlingen worden in de klas ondersteund door de leerkracht. De leerkracht geeft hoogwaardige instructie op niveau en naar behoefte aan kleine groepjes leerlingen en individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen bij ons op school worden 8 jaar lang intensief gevolgd en gestimuleerd in hun leerontwikkeling. Aan het eind van groep 7 krijgen de leerlingen een voorlopig advies. In groep 8 wordt de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs vervolgens met ouders én de leerling in gesprekken verder voorbereid en definitief besloten. We hebben op school middels onze observaties en leerlingvolgsysteem een nauwkeurig beeld van de mogelijkheden van de leerling om een weloverwogen en wijze keuze te maken voor het voortgezet onderwijs.

Ouders krijgen informatie over de diverse scholen voor Voortgezet Onderwijs; ze kunnen tevens de 'open dagen' van deze scholen bezoeken. Ouders melden zelf hun kind aan bij de school van hun keuze.

Voor leerlingen die de school tussentijds verlaten, stelt de school een onderwijskundig rapport op. Dit gebeurt door de groepsleerkracht. Het rapport dient te zijn ondertekend door de directeur. Een afschrift van het onderwijskundig rapport gaat naar de toekomstige school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van Onderwijs heeft onze school een basisarrangement gegeven. Dat betekent dat de Inspectie geen tekortkomingen heeft geconstateerd. Natuurlijk zijn er altijd punten die we kunnen verbeteren in onze kwaliteit van onderwijs en ook die zijn genoemd in het laatste inspectierapport. Hieraan wordt planmatig gewerkt en op deze manier blijven we alert om onze onderwijskwaliteit op een voldoende peil te houden. Want dat is wat we onze leerlingen willen bieden; kwalitatief goed onderwijs in een veilige en respectvolle sfeer.

In het kader van het vierjaarlijks bestuursonderzoek bij Stichting Quadraten, waar onze school onder valt,  heeft de inspectie in september 2019 een verificatieonderzoek op onze school uitgevoerd.

Hierbij heeft de inspectie naar de volgende standaarden uit het waarderingskader gekeken en beoordeeld:

  • Didactisch Handelen - voldoende
  • Resultaten - voldoende
  • Kwaliteitszorg - goed
  • Kwaliteitscultuur - goed
  • Verantwoording en dialoog - goed

Terug naar boven