CBS Het Anker

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker

Het team

Toelichting van de school

Op Het Anker hebben wij een enthousiast team dat bestaat uit een mooie mix van mannelijke en vrouwelijke leerkrachten en onderwijsassistenten. De meerderheid van deze leerkrachten/onderwijsassistenten is tussen de 35 en 50 jaar. Iedere groep heeft maximaal 2 groepsleerkrachten, die nauw samenwerken en elkaar aanvullen. Voor kinderen is het prettig dat er niet meer dan 2 bekende gezichten gedurende de week aanwezig zijn, die de regie hebben over de groep en goed op de hoogte zijn wat ieder kind voor onderwijsbehoefte heeft.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij maken gebruik van een invallerspool wanneer de groepsleerkracht niet aanwezig kan zijn in de groep vanwege ziekte, of een andere reden. Door een tekort aan invallers komt het steeds vaker voor dat er geen invaller beschikbaar is. We vragen dan eerst onze onze eigen parttime leerkrachten extra te werken. Lukt dit niet, dan vragen we leerkrachten die deze dag werken en geen groep hebben, de groep onder hun hoede te nemen. Mocht dit allemaal niet leiden tot een oplossing, dan sturen we de kinderen naar huis. Er is vooraf persoonlijk contact met de ouder van het kind. Ouders regelen zelf opvang. Kinderen waar op korte termijn geen opvang voor is, worden eventueel verdeeld over de andere groepen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In totaal starten we het schooljaar 2020-2021 met 13 groepen. Deze zijn als volgt verdeeld: in de onderbouw werken we met 3 combinatiegroepen 1/2. Hierin stromen de leerlingen binnen die 4 jaar worden. Verder werken we met 2 groepen 3, groep 4,  groep 4/5 en een groep 5, 2 groepen 6, een groep 7, een groep 7/8 en een groep 8.

Binnen ons schoolteam hebben we verschillende expertises in huis:

 • Rekencoördinator (geeft input t.o.v. rekenbeleid)
 • Cultuurcoördinator (geeft input t.o.v. cultureel erfgoed onderwijs) 
 • Twee Leescoördinatoren ( geven input t.o.v. het leesbeleid en leesbevordering)
 • ICT coördinator (regelt lopende zaken t.a.v. ICT, MOO/Heutink, Basispoort en geeft input t.a.v. ICT-beleidsplan) 
 • Intern begeleider (is mede-verantwoordelijk voor de totale leerlingenzorg, houdt leerling- en groepsbesprekingen, ondersteunt en coacht leerkrachten)
 • Hoogbegaafdheidspecialist
 • Drie specialisten Jonge Kind

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De genoemde tijden zijn richtlijnen. Per groep en per leerling kunnen de tijden verschillen. Dit is afhankelijk van de onderwijsbehoeften die er de betreffende groep of een betreffende leerling heeft.

We integreren bepaalde vakken, om op die manier het onderwijs betekenisvol te maken. Een les lezen kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met de kernconcepten, omdat er informatie opgezocht en gelezen moet worden. Tegelijkertijd passen leerlingen dan ook digitale vaardigheden en mediawijsheid toe. Door steeds naar de verbinding te zoeken, maken we de lessen interessant voor de leerlingen en laten we ze ook ervaren waarom ze bepaalde zaken leren. 

De leerlingen van de onderbouw, groep 1 en 2 leren spelenderwijs. Wij werken hier volgens de de principes van basisontwikkeling (ontwikkelingsgericht).

Sociale en individuele vorming van kinderen is niet in tijd te vatten. Dit vindt gedurende de hele dag plaats. Een leerkracht kan besluiten om bijvoorbeeld een taalles uit te stellen, omdat een sociale situatie in de klas, bijvoorbeeld een ruzie tussen een aantal leerlingen, op dat moment voorrang heeft. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We gebruiken de volgende methoden:

 • Godsdienstige vorming: Trefwoord
 • Lezen: Veilig Leren lezen /Estafette
 • Taal: Taal Actief
 • Spelling: Gynzy
 • Begrijpend lezen: Grip op Lezen
 • Rekenen: Getal en Ruimte Junior gr. 3/4 en Gynzy gr. 5 t/m 8
 • Engels: Join In
 • Schrijven: Pennenstreken
 • Wereldoriëntatie: Topondernemers
 • Verkeer: Let's Go
 • Sociaal Emotionele Vorming: Leefstijl/KiVa
 • Meerbegaafde leerlingen: Levelwerk, Topklassers en diverse projecten

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW) en de 1 zorgroute staan centraal. Er wordt hiermee systematisch gewerkt aan het afstemmen van het aanbod op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Door middel van convergente differentiatie binnen groepsverband vindt in alle groepen afstemming plaats in instructie, lesstofaanbod en tempo. Het IGDI instructiemodel en coöperatieve werkvormen worden hiervoor in de lessen toegepast.  

Het Anker maakt gebruik van geplande groepsbesprekingen. De groepsgesprekken vinden plaats tussen de IB-er/directie (zorgteam) en de groepsleerkracht. Tijdens de groepsgesprekken worden leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften besproken. Deze leerlingen worden door de leerkracht ingebracht. Daarnaast kan de IB-er, zowel op pedagogisch als didactisch gebied, om advies gevraagd worden, of worden zorgen m.b.t. een leerling door de leerkracht besproken met de IB-er. De consultatieve leerlingbespreking (CLB) vindt vier keer per jaar plaats. Bij deze CLB’s kunnen leerkrachten leerlingen of hun groep bespreken met de orthopedagoog van het Ondersteuningsteam Quadraten.

Tijdens de groepsgesprekken worden ook de leerlingen besproken die doubleren of leerlingen over wie zorg bestaat of ze over kunnen naar de volgende groep.

Leerlingen voor wie na interne bespreking meer zorg nodig blijkt, kunnen ingebracht worden tijdens de CLB. Ouders spelen in alle stappen van deze zorgroute een rol. Ze worden zo vroeg mogelijk geïnformeerd zodra de school zich zorgen maakt over hun kind; hun ervaringskennis wordt benut in het onderwijs.

Er vindt structureel overleg plaats met ouders door middel van spreek- en portfoliomiddagen om hen op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) de hulp van de leerkracht nodig hebben om externe instanties te informeren, wordt de IB-er door de leerkracht op de hoogte gesteld.

Begin schooljaar vinden de startgesprekken plaats in alle groepen. Vanaf groep 4 zijn de leerlingen aanwezig bij deze gesprekken.

Begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt zoveel mogelijk plaats in de groep en onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Hiernaast is het ook mogelijk dat de leerkracht leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en/of spelling aanmeldt voor kortdurende begeleiding (individueel of in groepsverband) buiten de groep gegeven door een leerkracht of onderwijsassistent.

Wanneer de benodigde begeleiding buiten de basisondersteuning valt, kan een arrangement worden aangevraagd waarbij op individueel niveau wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. Samen met de ouders bekijkt de school wat een kind nodig heeft. Dat wordt opgeschreven in een zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP). In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief staat welke begeleiding de school kan organiseren voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Voor het handelingsdeel is er instemming van ouders nodig. Soms blijkt dat een leerling leer- of gedragsproblemen, een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking heeft waar de school ook met extra ondersteuning, onvoldoende aan tegemoet kan komen. Voor deze leerlingen kan plaatsing op een school voor SO of SBO een TLV (toelatingsverklaring) worden aangevraagd. 

Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van (hoog)begaafdheid kunnen door de leerkracht worden aangemeld voor de plusklas. Hoogbegaafde leerlingen, bij wie door de school een hulpvraag is opgesteld, waaraan niet met voldoende resultaat kan worden voldaan, kunnen worden aangemeld voor de bovenschoolse plusklas. De school is handelingsverlegen en de leerling heeft een onderwijsarrangement nodig. De bovenschoolse plusklas kan dan een mogelijkheid zijn om, in aanvulling op het aanbod van de school, mede te voorzien in de onderwijsbehoefte van de leerling.

Daarnaast heeft de school voor 2 dagen per week een plusklas voor leerlingen van groep 3 t/m 8, genaamd Het Kraaiennest. Voor(meer)begaafde leerlingen uit groep 8 bestaat ook de mogelijkheid om deel te nemen aan het Horizonproject (VO scholen stad Groningen).  

De interne begeleider ondersteunt door het beantwoorden van hulpvragen van leerkrachten, leerlingen en/of ouders, door middel van het uitvoeren van observaties, het voeren van gesprekken, het (laten) afnemen van diagnostische toetsen of het inschakelen van externe ondersteuning. Binnen de school bestaat de mogelijkheid tot het uitvoeren van behandelingen door externen op school. We willen hiermee de belasting van een behandeling voor de leerling verkleinen en overleg tussen behandelaar en leerkrachten/intern begeleider bevorderen.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Individuele leerkrachten en team blijven zich d.m.v. scholing jaarlijks verder bekwamen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter te kunnen begeleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft nauwe contacten met de peuterspeelzaal/kinderopvang organisaties in het dorp en de SKSG in ons kindcentrum De Noordster. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen school en de leidsters van de peuterspeelzaal/kinderopvang. Informatie over de kinderen die van de peuterspeelzaal/kinderopvang naar onze school komen, wordt doorgenomen. Wanneer een leerling afsluit bij de peuterspeelzaal/kinderopvang en bij ons op school start, krijgt de school een rapportage. Deze wordt gelezen door de Intern begeleider en groepsleerkracht en krijgt zijn plek in het leerlingendossier. 

Terug naar boven