CBS Het Anker

Rijksstraatweg 1 9801 AM Zuidhorn

 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker
 • Schoolfoto van CBS Het Anker

In het kort

Toelichting van de school

CBS Het Anker: Houvast voor de toekomst

Welkom op Het Anker!

Het Anker is een groeiende basisschool in de nieuwbouwwijk de Oostergast en heeft dit schooljaar 12 groepen. Het Anker staat goed bekend vanwege de open en gezellige sfeer en de grote leerwinst. Op Het Anker werkt een enthousiast team die met plezier hun werk doet. Dit prettige werkklimaat heeft een positieve uitstraling op de kinderen.

Het Anker is een christelijke basisschool, waar men respect heeft voor elkaar. Een school waar veiligheid en geborgenheid belangrijk zijn. Een goed contact met de ouders is voor ons een voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. We prijzen ons dan ook gelukkig met veel meedenkende en meewerkende ouders.

Wilt u Het Anker beter leren kennen, maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Ook op onze website kunt u meer informatie vinden over de school .

Janneke Smid

Klarie Zwarteveen

Directie CBS Het Anker

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht en respect
 • Samen
 • Kennis
 • Creativiteit
 • Veiligheid en groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van Het Anker stijgt de laatste jaren. Op de teldatum van 01-02-2024 telde onze school 288 leerlingen. Het leerlingen aantal van Het Anker is groeiende. We verwachten dat de groei nog een aantal jaren door zal zetten. Dat komt door onze goede naam en de tevredenheid van kinderen en ouders over onze school. Jonge gezinnen met kinderen, die komen wonen in de nieuwe wijk de Oostergast, weten onze school te vinden.

Bent u geïnteresseerd in onze school, maakt u dan gebruik van de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek. Voor een kennismakingsgesprek met ouders van toekomstige leerlingen nemen we ruim de tijd. Daarbij hoort een uitgebreide rondleiding door de school. Hierdoor krijgt u als ouders een goede indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in onze school. We vinden het belangrijk u te informeren over de manier waarop onze leraren werken, onze aanpak, ons schoolklimaat en de sfeer voelen. Zo hopen wij uw betrokkenheid als ouders te vergroten. Onze school heeft regels waaraan we veel waarde hechten. Wij verwachten dat ouders die besluiten hun kind bij ons in te schrijven, deze regels respecteren.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u een contactformulier invullen op onze website of bellen met school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij geloven erin dat je op een dag regelmatig moet bewegen voor een betere gezondheid, werkplezier en concentratie. Daarom genieten onze leerlingen 2 keer op een dag van een pauze met buitenspelen. 

De SKSG verzorgt de de voor-en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij zijn het gehele jaar open en bieden ook vakantie opvang. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolregels

De volgende schoolregels zijn van kracht:

Gedragsregels: 

 • We noemen elkaar bij de naam 
 • We gaan met respect met elkaar om 
 • We luisteren naar alle volwassenen 
 • Als je boos bent, probeer samen te praten. Lukt dit niet, ga naar meester of juf 
 • Als je ziet dat iemand gepest wordt, zeg het dan tegen meester of juf 
 • We houden handen, voeten en benen bij onszelf 
 • Als je iets niet wilt zeg je: STOP, HOU OP

Gebouwregels: 

 • Jassen, sjaals, e.d. gaan in de luizenzak 
 • Tassen hangen aan de kapstok, of liggen in de bakken 
 • We lopen in de school 
 • Afval wordt gescheiden in de prullenbakken: - Plastic - Oud papier - Rest afval 
 • We gaan rustig naar binnen 
 • We houden de wc netjes

Pleinregels, vastgesteld samen met OBS De Borgh:

 • Tijdens de middagpauze speelt groep 1/2 op het kleuterplein van het Anker. Op het grote plein achter de school en het kleuterplein van de Borgh mogen de groepen 3 t/m 8 spelen. Op vrijdag mag groep 5 t/m 8 rondom het hele schoolplein spelen. De groepen 1 t/m 4 zijn dan afwezig. 
 • Kinderen mogen niet in het berghok komen of in de opbergnissen van de kleuterbergingen. 
 • Er mogen 2 kinderen op de schommel.
 • Kinderen blijven in de pauzes buiten. Mochten kinderen i.v.m. met het naar het toilet moeten of anders, naar binnen willen moeten ze dat eerst aan de pleindienst vragen. 
 • Bij het naar binnen gaan verzamelen de groepen zich bij de eerste bel op de afgesproken plek op het plein. De leerkracht haalt dan de kinderen gelijk op (anders wordt het onrustig in de vakken). Ballen die de kinderen hebben meegenomen houden ze vast. Het doel is dat bij de tweede bel de kinderen in de groep zitten. 
 • Bij het naar binnen gaan worden de groepen begeleid door de eigen leerkracht.
 • Iedereen loopt aan de rechterkant van de trap en zorgt er voor dat dit rustig verloopt. 
 • Geen gebruik van mobiele telefoons gedurende de dag.
 • Papier en afval in de prullenbakken gooien. 
 • We spelen binnen de hekken van het schoolplein. Moet je het schoolplein om welke reden dan ook verlaten, dan vraag je hiervoor toestemming aan de meester of juf. ?
 • Niet in bomen klimmen, takken van bomen trekken en losliggende takken moeten gewoon blijven liggen. 
 • Bij de zandbak: niet gooien met zand, zand in de zandbak laten liggen en na het spelen goed je kleren afkloppen. Geen stoeispelletjes in de zandbak. 
 • We spelen met het speelgoed op de manier waarvoor het bestemd is. Harken, scheppen, emmers en andere zandbakspullen worden alleen gebruikt in de zandbak en worden na de pauze door de kinderen die het gebruikt hebben opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken. 
 • Voor balspelen gebruiken we alleen ballen van school. 
 • Voor schooltijd mag er niet met ballen op het plein worden gespeeld. 
 • Gebruik de ingang die bij je groep hoort. 
 • Als besloten wordt dat het te hard regent om naar buiten te gaan, blijven alle kinderen in hun eigen groep of op het leerplein en pakken een spel uit de kieskast of gaan tekenen of stillezen. De groepsleerkrachten houden dan toezicht.

Vrije inloop regels: 

 • De vrije inloop is van 8.15 tot 8.30 uur ?
 • De kinderen kiezen (samen met hun ouders) uit de activiteiten die de leerkracht heeft klaargelegd, of uit de kieskast 
 • Om 8.25 uur gaat er een bel en wordt alles opgeruimd
 • Om 8.30 uur zijn alle kinderen in de klas en wordt er gelezen

De regels worden bij herhaling in de klas besproken. Deze regels hangen zichtbaar in elke klas/school en zijn door alle leerlingen ondertekend. Eén en ander wordt o.a. besproken tijdens de lessen van de methode ‘Leefstijl’ en tijdens de KiVa lessen.

Schorsing en verwijdering leerlingen

Op onze school moet iedereen zich veilig voelen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen door ontoelaatbaar gedrag van een of enkele leerlingen en/of ouders waardoor dit gevoel van veiligheid in gevaar komt. Het beleid rond schorsen en verwijderen is een instrument om in dergelijke situaties op te kunnen treden. Het beschreven verwijderingsbeleid is een instrument dat in uiterste noodzaak zal worden ingezet om naar een structurele oplossing te zoeken. Het verwijderingsbeleid kan ook ingezet worden als de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

1. Schorsing van leerlingen (zie ook art. 40c WPO)

Schorsing is een ordemaatregel die wordt ingezet als pedagogische handelingen (bijvoorbeeld uit de klas verwijderen) niet voldoende zijn. Hierbij kan gedacht worden aan ontoelaatbaar gedrag van leerlingen en/of ouders en/of overtreding van de schoolregels. Schorsing kan ook ingezet worden bij een acute probleemsituatie. Schorsing kan voor een periode van 1 tot en met 5 schooldagen (1 schoolweek). Bij kortere duur dan een dag is er sprake van een time out (maximaal 1 dagdeel).

Gronden voor schorsing: ernstig ontoelaatbaar gedrag van de leerling of zijn/haar ouders zijn, waarbij van een ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school sprake is; verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders; verstoring van het onderwijsproces.

Kaders bij schorsing

De directeur kan een leerling voor een periode van ten hoogste 5 schooldagen schorsen. Schorsing vindt in principe pas plaats na het horen van de leerling, de ouders en de groepsleerkracht.

In het schorsingsbesluit dienen de redenen en de noodzaak van de schorsing te worden vermeld. Voordat tot schorsing kan worden overgegaan, anders dan in het geval van een acute probleemsituatie, dient er een dossier te zijn opgebouwd, waaruit blijkt dat deze maatregel gerechtvaardigd is. De directie van de school is verantwoordelijk voor het bijhouden van het dossier, waarin wordt opgenomen welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om deze op te lossen en schorsing van de leerling te voorkomen. In het dossier bevindt zich in ieder geval een afschrift van de schriftelijke waarschuwing van de school aan de ouders van de leerling, waarin de mogelijke schorsing wordt aangekondigd indien het ontoelaatbare gedrag aanhoudt of de problemen zich blijven herhalen. Tevens bewaart de school hierin alle afschriften van de relevante correspondentie.

Stappen bij schorsing:

 • De directeur hoort de leerling, de ouders en de groepsleerkracht en maakt hiervan een verslag.
 • De directeur meldt het College van Bestuur de schorsing.
 • De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders van de leerling mee.
 • Dit besluit wordt aangetekend verzonden.
 • In dit besluit worden de redenen voor schorsing vermeld, de tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen.
 • De directeur draagt er zorg voor, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, dat de leerling geen achterstand in de lesstof oploopt.
 • De directeur stelt de inspectie (via het internetschooldossier) en de leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen in kennis van een schorsing langer dan één dag.

Verwijdering van leerlingen (zie ook art. 40 WPO)

Het verwijderingsbeleid van Quadraten is erop gericht dat de scholen consistent kunnen werken aan de kwaliteit van het onderwijs en veiligheid voor alle leerlingen. Dit betekent dat er tot verwijdering van een leerling kan worden overgegaan, indien er sprake is van een zwaarwichtige, voor de orde van de school, het onderwijsproces, de kwaliteit van het onderwijs en gevoelens van veiligheid ontwrichtende omstandigheid, die na pogingen tot verbetering van structurele aard blijkt te zijn. Verwijdering kan ook plaatsvinden als de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. Voorwaarde voor verwijdering is dat een andere school bereid is de leerling in te schrijven. Gronden voor verwijdering: de school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen; ontoelaatbaar gedrag van leerling of de ouders; gedrag in strijd met de grondslag van de school.

Kaders bij verwijdering van leerlingen

De beslissing over te gaan tot verwijdering van leerlingen wordt genomen door de directeur. Voordat tot verwijdering kan worden overgegaan, anders dan in het geval van een acute probleemsituatie, dient er een dossier te zijn opgebouwd, waaruit blijkt dat deze maatregel gerechtvaardigd is. De directie van de school is verantwoordelijk voor het opbouwen van het dossier. Hierin wordt opgenomen: een omschrijving van het ontoelaatbare gedrag, welke maatregelen de school heeft genomen om dit te voorkomen/ op te lossen en om eventueel herhaling te voorkomen. In het dossier bevindt zich ook een afschrift van de schriftelijke waarschuwing van de school aan de ouders van de leerling. Tevens bewaart de school hierin alle afschriften van de relevante correspondentie.

Bij een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte beslist het samenwerkingsverband of een leerling toelaatbaar is tot het S(B)O. De school dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het samenwerkingsverband. De school moet dan eerst de ondersteuningsbehoefte van de leerling goed in kaart hebben gebracht, en onderzocht hebben of zij zelf aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. Het schoolondersteuningsprofiel is hierbij leidend.

Stappen in de procedure tot verwijdering:

 • De directeur overlegt met het bestuur over de noodzaak tot verwijdering. Het leerlingdossier (inclusief gespreksverslagen met de ouders) is de basis van het gesprek en de stappen die zijn ondernomen om een passende plek te vinden voor deze leerling.
 • Het College van Bestuur hoort de directeur, de betrokken groepsleerkracht en de ouders van de leerling.
 • Het College van Bestuur meldt schriftelijk het voornemen tot verwijdering met opgaaf van redenen en noodzaak aan de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar.
 • De directeur meldt de voorgenomen verwijdering per mail aan de aan de school verbonden adviseur van het samenwerkingsverband en gaat in overleg met ouders en het samenwerkingsverband op zoek naar een passende plek voor deze leerling.
 • Het College van Bestuur neemt het besluit tot verwijdering als een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook verstaan worden een school voor speciaal basisonderwijs of een instelling voor speciaal onderwijs.
 • De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 • Dit besluit wordt aangetekend verzonden.
 • In het schrijven wordt gewezen op de mogelijkheid binnen zes weken na dagtekening, bezwaar tegen de beslissing aan te tekenen bij het College van Bestuur.
 • Indien de ouders een bezwaar indienen, hoort het College van Bestuur hen.
 • Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift op het bezwaar en deelt de beslissing met motivering mee aan de ouders.
 • De ouders worden gewezen op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep tegen de beslissing. Ouders kunnen er ook voor kiezen om een geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs.
 • Bij plaatsing op een andere school wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling overhandigd aan de directeur van de ontvangende school. Ouders ontvangen een afschrift van het onderwijskundig rapport.
 • Ouders hoeven een onderwijskundig rapport niet goed te keuren of te ondertekenen. Zij hebben wel inzagerecht en het recht om informatie toe te voegen. De school wijst ouders op deze mogelijkheid.

Vrijstelling van onderwijs

Op grond van artikel 41 tweede lid, kan het bestuur van stichting Quadraten op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag (het bestuur) vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvoor vrijstelling is verleend.

Terug naar boven