Basisschool De Overhaal

Zuiderwouder Dorpsstraat 41 1153 PD Zuiderwoude

 • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
 • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
 • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
 • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
 • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2023 heeft groep 8 deelgenomen aan de Centrale Eindtoets van Cito. In totaal deden 10 leerlingen mee aan de toets.

De score van de Cito eindtoets kan variëren tussen de 501 en 550.  

Groep 8 van de Overhaal scoorde een gemiddelde van 542.8     

De Overhaal scoorde in het schooljaar 2022-2023 ruim boven het landelijk gemiddelde (en de inspectienorm). Wij zijn echter ook ambitieus en zullen altijd kritisch blijven kijken naar de eindopbrengsten van onze school. Plannen n.a.v. de laatste Cito-toets worden gemaakt door schoolleiding en Intern Begeleider en gedeeld met team en schoolbestuur.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de klas letten de leerkrachten goed op de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de interne begeleider en rapporteren ze de vorderingen. Via een centrale opslag van gegevens - het leerlingvolgsysteem - beschikken we over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Los van de toetsen en onderzoeken in de klas nemen we minimaal twee keer per jaar toetsen van o.m. het CITO leerlingvolgsysteem af. Op die manier kunnen we aan de hand van landelijke cijfers bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. 

Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de juf of meester van het volgende leerjaar. Bovendien bespreekt de intern begeleider meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkracht(en).

Meermalen per jaar worden kinderen die extra aandacht nodig hebben in de klas zorgvuldig besproken in een overleg van het Ondersteuningsteam. Daarin bespreken de groepsleerkracht(en), de intern begeleider en de directeur de ontwikkeling van een leerling. Ouders worden voor deze besprekingen uiteraard ook uitgenodigd. 

Het Ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider, de leerkrachten, de directeur, een schoolpsycholoog, een schoolmaatschappelijk werker en een schoolbegeleider van de Onderwijs begeleidingsdienst. Natuurlijk overleggen we met u als de resultaten van uw kind aanleiding zijn tot extra zorg. Daarnaast heeft u het recht op inzage in de door ons bewaarde gegevens van uw zoon of dochter. Voor het bespreken van uw kind in een ondersteuningsteam vragen we u altijd eerst uw toestemming. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Welke vorm van voortgezet onderwijs is na de basisschool voor uw kind het meest geschikt?

We volgen een zorgvuldige procedure om tot een afgewogen oordeel te komen over de beste vervolgstap voor uw kind: 

 • gedurende de hele schoolperiode volgen de leerkrachten de leervorderingen van de leerling met behulp van toetsen uit de methoden en onafhankelijke toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem;
 • in november/december wordt door de groepsleerkracht een voorlopig schooladvies gegeven;
 • in dezelfde maand wordt door meerdere V.O.-scholen op onze school informatie gegeven op daarvoor bestemde avonden; 
 • in december en januari houden de V.O.-scholen hun eigen inloopmiddagen en voorlichtingsavonden;
 • naar aanleiding van de rapporten en/of toetsresultaten wordt het definitieve advies bepaald en ingeval van wijzigingen met u besproken; 
 • hierna dient u uw kind zich zo spoedig mogelijk bij een V.O.-school in te schrijven. Dat gebeurt liefst via de school zodat wij overige leerlinggegevens tegelijktijdig kunnen verzenden;
 • in april wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Het advies van de school is echter leidend. Het resultaat van de CITO-eindtoets kan leiden tot een heroverweging;
 • na inschrijving krijgt u een bevestiging van deze inschrijving en wordt uw kind uitgenodigd voor een nadere kennismaking.   

N.B. de inschrijving op V.O-scholen in Amsterdam loopt via de Kernprocedure 2023. In de loop van het schooljaar zullen ouders en kinderen op school worden voorgelicht over de procedure. Tevens ontvangen zij de Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2023 en kunnen zij meer informatie over de Kernprocedure terugvinden op:  www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs 

De basisschool geeft advies, maar het voortgezet onderwijs beslist over de inschrijving. Leerlingen die zich inschrijven op een van de Amsterdamse VO-scholen zullen meedoen aan de Centrale Loting en Matching.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zien!

De school neemt 2 keer per jaar Zien! af bij alle leerlingen.

Het Zien! expertsysteem hanteert zeven dimensies, waarvan twee dimensies informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signaaldimensies). De overige vijf dimensies gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheidsdimensies). Ook kunnen leerlingen een tweetal vragenlijsten invullen die dezelfde dimensies bevragen.

Zien! brengt niet alleen het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart, maar stelt ook concrete doelen op, geeft handelingssuggesties weer.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Veilig
 • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2019 bezocht de Onderwijsinspectie obs De Overhaal in het kader van het themaonderzoek Passend Onderwijs.

Naar aanleiding van een themaonderzoek ontvangt een school geen beoordeling.

Met het afleggen van het themaonderzoek heeft de inspectie voldaan aan de verplichting alle basisscholen 1x in de 4 jaar te bezoeken.

Terug naar boven