Basisschool De Overhaal

Zuiderwouder Dorpsstraat 41 1153 PD Zuiderwoude

  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal
  • Schoolfoto van Basisschool De Overhaal

Het team

Toelichting van de school

Basisschool De Overhaal heeft een enthousiast team, dat bestaat uit een directeur en enthousiaste leerkrachten, een intern begeleider en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muzikale vorming.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad of zijn verantwoordelijk voor ICT en nemen deel aan diverse overlegstructuren.

De Overhaal werkt met verschillende vakdocenten. Alle groepen krijgen iedere week muziekles van een muziekdocent van de Muziekschool Waterland, de kinderen van groep 5/6 leren een instrument spelen onder leiding van een docent van de muziekschool en vanaf groep 3 krijgen alle leerlingen gymles op het schoolplein van een gespecialiseerde gymleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval kinderen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met vier vaste stamgroepen, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8

De vaste leerkrachten van deze groepen zijn de aanspreekpunten voor de ouders. Ook werken de kinderen van groep 3 t/m 8 bij bepaalde schoolvakken groepsdoorbroken in niveaugroepen. Het gehele team van De Overhaal is verantwoordelijk voor het leerproces van alle leerlingen van de school.

Om ons onderwijs ook toekomstbestendig te houden, denken wij continu na over de organisatie van ons onderwijs. Het uitbreiden van het groepsdoorbroken werken en het werken met meerdere leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een grotere groep leerlingen is hierbij een ontwikkelpunt.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1/2

De jongste en oudste kleuters zitten op De Overhaal samen in gemengde groepen. Bij de jongste kinderen ligt de nadruk op het wennen aan het schoolse leven. Er is veel aandacht voor regelmaat, gewoontevorming en routines. De kinderen leren al spelend. Dit gaat bij de kinderen in groep 2 door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Door de kinderen van de groepen 1 en 2 samen in een groep te nemen, kunnen de jongste leerlingen spelenderwijs van de oudste leerlingen leren en kunnen de oudsten de jongste leerlingen helpen.  

Het onderwijs in groep 1/2 gebeurt aan de hand van thema’s. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid bij de les. Ook de speel- en werkhoeken veranderen van inrichting bij de start van een nieuw thema. We werken in de kleutergroep vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, bij het digibord, op de computer en op het schoolplein.  

In de kleutergroep leren kinderen op een speelse manier hoe hun wereld in elkaar zit. Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor de andere leerprocessen. Leidraad zijn de kerndoelen van het onderwijs. Als bronnenboek gebruiken we met name het programma Early Years van het Curriculum van IPC, gericht op taalverwerving, woordenschatvergroting, rekenvaardigheid en kennis van de wereld om ons heen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

OBS De Overhaal organiseert op dit moment nog geen voor-vroegschoolse educatie.

Terug naar boven