s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Gedurende de hele schoolloopbaan wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind door middel van observaties en toetsen. Per augustus 2022 gaat het wetsvoorstel in om geen toetsen meer af te nemen bij kleuters. Wij werken daarom met het observatie-instrument van Driestar. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 werken we met Kleuter in beeld (het leerlingvolgsysteem van cito).

Voor groep 3 tot en met 8 maakt de Zoutkamperril gebruik van twee soorten toetsen: de methode gebonden toetsen en de niet-methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen horen bij de taal-, lees- of rekenmethode. Deze worden afgenomen na afsluiting van een nieuw blok leerstof. De niet-methode gebonden toetsen (Cito in beeld toetsen) worden twee keer per jaar afgenomen, meestal in januari en in juni.

Deze toetsen hebben betrekking op de ontwikkeling van uw kind op het terrein van taal en spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen en wiskunde. Alle individuele en groepsresultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).

Na iedere toetsperiode worden de groeps- en individuele leerresultaten van alle leerlingen geanalyseerd en besproken met de leerkrachten, de interne begeleider en de directeur. Waar de toetsresultaten daar aanleiding toe geven kan de aanpak in de groep of ten aanzien van een individuele leerling aangepast worden. Op die manier kan zoveel mogelijk maatwerk (passend onderwijs) geleverd worden aan de groepen en de leerlingen. Soms kan het zijn dat de resultaten aanleiding geven voor nader onderzoek. De uitkomsten van de groeps- en leerlingenbesprekingen worden ook vastgelegd in ParnasSys. Mochten er aanpassingen in het werk of nader onderzoek nodig zijn, dan wordt u daarover als ouders altijd van tevoren geïnformeerd.

Alle kinderen krijgen twee keer per jaar, in februari en juni, een rapport mee naar huis. In dit rapport worden ook de resultaten van de Cito-toetsen vermeld. De ontwikkeling van uw kind en het rapport worden aansluitend met u besproken in oudergesprekken (de zogenaamde 10 minuten gesprekken). Alle gegevens van uw kind worden opgeslagen in een digitaal leerlingendossier. Dit digitale dossier gaat met iedere leerling mee naar elke volgende groep op school.

Het spreekt voor zich dat u ook op andere momenten in het jaar altijd een afspraak voor een gesprek over de voortgang en/of ontwikkeling van uw kind kunt maken met de groepsleerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets en overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben daarbij de keuze uit vele scholen. Op de Zoutkamperril proberen wij u en uw kind zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een keuze. Bij die keuze speelt de hele “schoolloopbaan” een belangrijke rol. Op basis van de plaatsingswijzer krijgt u een eenduidig schooladvies voor uw kind. De plaatsingswijzer is een systeem dat het mogelijk maakt op basis van essentiële toets gegevens vanaf groep 6 een individueel advies voor uw kind op te stellen.

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Deze eindtoets is sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Als Zoutkamperril hebben wij gekozen voor de IEP-eindtoets. Deze toets heeft een opbouw in verschillende moeilijkheidsgraden. De toets is kort en de kinderen werken in een eigen, prettig vormgegeven, boekje waar ze ook de antwoorden in schrijven. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE. Meer informatie over de IEP Eindtoets kunt u vinden op www.toets.nl/voorouders.

Op een speciale ouderavond krijgen u en uw kind voorlichting over het voortgezet onderwijs en wijzen wij u ook op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. In februari/maart worden individuele schoolkeuze gesprekken met u en uw kind gevoerd. Voor 1 maart dient u uw kind aan te melden bij een school voor voortgezet onderwijs.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken volgens de methoden van KWINK. We sluiten hierbij aan bij de leerdoelen beschreven door het SLO. We meten de opbrengsten middels Leerling in beeld en formuleren handelingsdoelen voor groepen of individuen waar nodig. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

VCPONG zou in het schooljaar 2020-2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 heeft de onderwijsinspectie het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. 

Op 28 september 2020 heeft de onderwijsinspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd op de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen (VCPONG). SWS de Zoutkamperril is gesproken op vrijdag 4 september 2020. Het Themaonderzoek betrof specifiek de kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie op SWS de Zoutkamperril. Dit bezoek is met goed gevolg afgerond. Zie ook www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven