s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

Gedurende de hele schoolloopbaan wordt de ontwikkeling van uw kind bijgehouden. Wij volgen de ontwikkeling van uw kind door middel van observaties en toetsen. In het midden en aan het einde van groep 1 worden de Cito-toetsen rekenen en taalontwikkeling afgenomen. In groep 2 worden ordenen, begrippen en taalontwikkeling getoetst. Per augustus 2022 gaat het wetsvoorstel in om geen toetsen meer af te nemen bij kleuters. Wij werken daarom nu naast de cito-toetsen al met het observatie instrument van Driestar.

Voor groep 3 tot en met 8 maakt de Zoutkamperril gebruik van twee soorten toetsen: de methode gebonden toetsen en de niet-methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen horen bij de taal-, lees- of rekenmethode. Deze worden afgenomen na afsluiting van een nieuw blok leerstof. De niet-methode gebonden toetsen (Cito-toetsen) worden twee keer per jaar afgenomen, meestal in januari en in juni.

Deze toetsen hebben betrekking op de ontwikkeling van uw kind op het terrein van taal en spelling, begrijpend en technisch lezen en rekenen en wiskunde. Alle individuele en groepsresultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).

Bij de leerlingen van groep 1 en 2 worden de Cito-toetsen taal en rekenen voor kleuters afgenomen. Groep 2 wordt daarnaast getoetst of geletterd bewustzijn en fonetisch bewustzijn.

Na iedere toetsperiode worden de groeps- en individuele leerresultaten van alle leerlingen geanalyseerd en besproken met de leerkrachten, de interne begeleider en de directeur. Waar de toetsresultaten daar aanleiding toe geven kan de aanpak in de groep of ten aanzien van een individuele leerling aangepast worden. Op die manier kan zoveel mogelijk maatwerk (passend onderwijs) geleverd worden aan de groepen en de leerlingen. Soms kan het zijn dat de resultaten aanleiding geven voor nader onderzoek. De uitkomsten van de groeps- en leerlingenbesprekingen worden ook vastgelegd in ParnasSys. Mochten er aanpassingen in het werk of nader onderzoek nodig zijn, dan wordt u daarover als ouders altijd van tevoren geïnformeerd.

Alle kinderen krijgen twee keer per jaar, in februari en juni, een rapport mee naar huis. In dit rapport worden ook de resultaten van de Cito-toetsen vermeld. De ontwikkeling van uw kind en het rapport wordt aansluitend met u besproken in oudergesprekken (de zogenaamde 10 minuten gesprekken). Alle gegevens van uw kind worden opgeslagen in een digitaal leerlingendossier. Dit digitale dossier gaat met iedere leerling mee naar elke volgende groep op school.

Het spreekt voor zich dat u ook op andere momenten in het jaar altijd een afspraak voor een gesprek over de voortgang en/of ontwikkeling van uw kind kunt maken met de groepsleerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets en overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben daarbij de keuze uit vele scholen. Op de Zoutkamperril proberen wij u en uw kind zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een keuze. Bij die keuze speelt de hele “schoolloopbaan” een belangrijke rol. Op basis van de plaatsingswijzer krijgt u een eenduidig schooladvies voor uw kind. De plaatsingswijzer is een systeem dat het mogelijk maakt op basis van essentiële toets gegevens vanaf groep 6 een individueel advies voor uw kind op te stellen.

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets. Deze eindtoets is sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW goedgekeurde) eindtoets ze afnemen. Als Zoutkamperril hebben wij gekozen voor de IEP-eindtoets. Deze toets heeft een opbouw in verschillende moeilijkheidsgraden. De toets is kort en de kinderen werken in een eigen, prettig vormgegeven, boekje waar ze ook de antwoorden in schrijven. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs en is ontwikkeld door Bureau ICE. Meer informatie over de IEP Eindtoets kunt u vinden op www.toets.nl/voorouders.

Op een speciale ouderavond krijgen u en uw kind voorlichting over het voortgezet onderwijs en wijzen wij u ook op de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs. In februari/maart worden individuele schoolkeuze gesprekken met u en uw kind gevoerd. Voor 1 maart dient u uw kind aan te melden bij een school voor voortgezet onderwijs.

Schooladviezen vervolgonderwijs 2020-2021

Groep 8 bestond uit 5 leerlingen, hieronder het type school waar de kinderen naar zijn doorverwezen.

VWO- 1 leerling

Havo - 2 leerlingen

TL- 1 leerling

KB- 1 leerling

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

VCPONG zou in het schooljaar 2020-2021 in aanmerking komen voor een regulier vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen. Vanwege COVID-19 heeft de onderwijsinspectie het aantal reguliere vierjaarlijkse onderzoeken op locatie beperkt. 

Op 28 september 2020 heeft de onderwijsinspectie een compacte variant van het vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd op de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Noord Groningen (VCPONG). SWS de Zoutkamperril is gesproken op vrijdag 4 september 2020. Het Themaonderzoek betrof specifiek de kwaliteitsverbetering en leerlingenpopulatie op SWS de Zoutkamperril. Dit bezoek is met goed gevolg afgerond. Zie ook www.onderwijsinspectie.nl.

Terug naar boven