s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en het onderwijs in de groepen. Voor het schooljaar 2022-2023 bestaat het team uit:

 • Groep 1-2: Trijntje van der Veen(maandag), Alina Bolt(Dinsdag tot en met vrijdag)
 • Groep 3-4: Ienke van der Werf(Maandag tot en met woensdag), Trijntje van der Veen(Donderdag en vrijdag)
 • Groep 5-6: Danjel Ritsema(Maandag tot en met woensdag) Brigitte Nikolaidis(Woensdag, donderdag en vrijdag)
 • Groep 7-8: Margreeth Hamminga (maandag, dinsdag) vacant (Woensdag, donderdag en vrijdag)
 • Gym: Alle groepen op maandagmorgen en vrijdagmorgen (Luit Zuidersma)
 • Onderwijsassistent: Jannie van der Weg(maandag, donderdag- en vrijdagmorgen)
 • Intern Begeleider: Saskia Hofman (donderdag en vrijdag)
 • Levo: Nathalie van der Bleek
 • Schoonmaak: Rita Postma en Ellen Lingbeek
 • Directeur: Wendy Wieringa (Maandag en vrijdag) 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere oorzaak is het soms mogelijk de vervanging intern op te lossen. Zo niet dan werkt VCPONG samen met bureau Slim, welke voor de school op zoek gaat naar geschikte vervanging. Alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd, ouders krijgen dan bericht.

Om nieuwe werkwijzen goed in te kunnen voeren worden er voor de personeelsleden cursussen gehouden, dit kan op de eigen school maar ook in samenwerking met andere scholen van de VCPONG. Cursussen kunnen tijdens of buiten de schooltijden plaats vinden. In het eerste geval hebben de kinderen eventueel met invallers te maken. Als de cursus door het hele team wordt gevolgd zijn de kinderen vrij. Een dergelijke vergader(mid)dag wordt marge(mid)dag genoemd. Dit wordt kenbaar gemaakt via Social Schools.

Binnen onze school zijn af en toe ook stagiaires van de PABO actief. Wij vinden het belangrijk deze mensen te begeleiden, het zijn tenslotte toekomstige collega’s. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gehouden wanneer en in welke groepen zij aanwezig zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

- Praktijkklas, is een samenwerking tussen L&E, VCPO en Terra

- Torenklas

Binnen VCPO-NG wordt er een torenklas aangeboden. Dit gebeurt voor ons in een cluster van Leens, Zoutkamp en Ulrum. Leerlingen uit de groepen 6-8 kunnen hiervoor door de leerkracht aangemeld worden. De torenklas vindt wekelijks plaats op basisschool De Zoutkamperril in Zoutkamp.

Daarnaast wordt een praktijkklas aangeboden in Winsum. Dit voor leerlingen in groep 7 of 8, die moeite hebben met de lesstof en het uitstroomniveau praktijkonderwijs of VMBO BBL met leerwegondersteuning hebben.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt het werken en leren steeds afgewisseld met ruime speelmomenten. Spelenderwijs leren kinderen wat het is om een hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. De kinderen leren allerlei sociale vaardigheden zoals: omgaan met elkaar, op je beurt wachten, luisteren naar anderen, je aan regels houden, voor jezelf opkomen, samen delen en samen spelen.

Het scheppen van een veilige en goede sfeer in de groep, is iets waar iedere dag aan wordt gewerkt. In een dergelijke omgeving leren de kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en kunnen ze zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met keuzeborden waarbij de kleuters kieskaartjes aan een bord hangen en op die manier aangeven waar ze aan gaan werken of spelen. Bij de inrichting van de klas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het soepel verlopen van de diverse activiteiten op het gebied van Zelfstandig Werken en het vergroten van eigenaarschap.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn richtlijnen. Hiernaast besteden we nog tijd aan de overige dingen als schrijven, verkeer, zelfstandig werken, etc.

Ons onderwijsaanbod

De wereld om ons heen verandert snel. Van scholen en hun onderwijs mag worden verwacht dat zij mee bewegen met de ontwikkelingen en veranderingen die zich in de maatschappij afspelen.

Samenleven, samen leren, samenwerken en samen ondernemen worden steeds belangrijker. Binnen die samenleving wordt een groot beroep gedaan op de talenten van volwassenen, maar zeker ook op de talenten van onze kinderen. Meer dan ooit zal een beroep worden gedaan op de creativiteit van kinderen en jongeren om eigentijdse problemen op een andere manier te bekijken en daar ook nieuwe oplossingen voor te bedenken. Plezierig en succesvol leven en werken in een netwerksamenleving vraagt om gedegen basisvaardigheden als taal, rekenen en Engels, maar vooral en juist ook om andere competenties en dus om ander en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat aan de ene kant gebaseerd is op het overdragen en vergaren van kennis, maar anderzijds en vooral ook op het benutten van de talenten van leerlingen en het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Binnen de Zoutkamperril geven wij op de volgende wijze inhoud aan deze aspecten.

De kernvakken staan centraal

In ons onderwijsaanbod richten wij ons primair op het aanleren van de basisvaardigheden die een kind in de 21-e eeuw moet beheersen: rekenen, taal (Nederlands en Engels), lezen en ICT-vaardigheden. De Zoutkamperril heeft in de vorm van “Groove Me” een aanbod in de Engelse taal voor groep 1 tot en met 8. 

21e -eeuwse vaardigheden

Binnen de school dagen wij leerlingen uit en bieden wij kinderen de ruimte om zich breed en op hun eigen niveau verder te ontwikkelen. Naast de kernvakken en het projectonderwijs hebben wij dan ook aandacht en ruimte voor gymnastiek, muziek, creatieve vakken en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Op deze vakken zetten wij projectmatig en indien mogelijk groepsoverschrijdend de specifieke talenten van de verschillende leerkrachten in.

Voor godsdienstige/humanistische vorming en het bewegingsonderwijs beschikken wij van groep 1 tot en met 8 over vakleerkrachten. Waar het gaat om een gezonde leefstijl en gezond bewegen werkt de school samen met het Huis voor de Sport, de gemeente Het Hogeland en diverse sportverenigingen uit Zoutkamp. De leerlingen krijgen al vanaf groep 1 gymles van een vakdocent. Het uitgangspunt is dat alle kinderen twee keer per week gymles krijgen.

We besteden schoolbreed veel aandacht aan het vergroten van eigenaarschap bij de leerlingen. We doen dit middels het leren en vergroten van executieve functies. We gebruiken hier de groeitorens voor. Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken we schoolbreed in de onderbouw met een kiesbord en in de midden- en bovenbouw met taakbrieven. 

Niet alleen van de leerlingen wordt verwacht dat zij de 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat geldt ook voor de leerkrachten. Van hen verwachten wij dat zij in de wijze waarop zij het onderwijs verzorgen inhoud geven aan die vaardigheden. Dat vraagt om voorbeeldgedrag, de bereidheid om van elkaar te leren, respect en om open communicatie met het schoolteam. De laatste belangrijke schakel in de driehoek ouder-kind-school zijn uiteraard de ouders. Ook van hen verwachten wij dat zij hun kind of kinderen, zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling en in het aanleren van de 21e -eeuwse vaardigheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.

In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten.

Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel beschikbaar is voor of binnen de basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en is te vinden op onze website.

Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning iets extra’s bieden. Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning.

Denk aan preventieve interventies (Kwink), wij zetten, samen met een aantal andere scholen binnen VCPO Noord Groningen, de Gezinsklas in als interventie samen met ouders en leerlingen. Zie verder in ons Schoolondersteuningsplan. 

De school en het Sociaal team Jeugd

Binnen de gemeente Het Hogeland is het Sociaal Team Jeugd (STJ) werkzaam. Bij het STJ kunnen ouders/verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het STJ biedt informatie, advies en ondersteuning. Ook verwijst het STJ zo nodig naar (gespecialiseerde) hulpverlening. Binnen het STJ werken verschillende professionals op het gebied van Jeugdhulp samen, zoals Gedragswetenschappers, Casemanagers Jeugd, Maatschappelijk werk, Jongerenwerk, Jeugdgezondheidszorg/ GGD, VNN, Elker en MEE.  Op school zijn de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD voor ouders/verzorgers en de medewerkers van school het eerste aanspreekpunt.   Ouders/verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van de school. Deze verpleegkundige is bereikbaar via school. Mocht u na contact met de jeugdverpleegkundige van mening zijn dat uw kind andere ondersteuning nodig heeft, dan kunt u zich aanmelden bij het STJ. U kunt het STJ bereiken op: telefoonnummer: 088-3458888 mail: sociaalteamjeugd@hethogeland.nl. Praktische informatie over het STJ kunt u vinden op de website: www.gemeentehethogeland.nl. onder het kopje “zorg en ondersteuning”.

Passend onderwijs en Jeugdhulp

Sinds 2014 is het passend onderwijs van kracht. Hierdoor hebben scholen de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden. Om dit te realiseren bieden scholen aan kinderen die dat nodig hebben, extra begeleiding op school. Het kan zijn dat kinderen buiten school hulp of ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunt u contact opnemen met het STJ. De gemeente is (sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015) verantwoordelijk voor het bieden van jeugdhulp, waar andere vormen van ondersteuning niet toereikend zijn. Deze hulp is niet gericht op het leren op school, maar op gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaamheid in de maatschappij. Om hulp thuis en op school goed op elkaar af te stemmen, werken de school en het STJ waar nodig samen. Om dit goed te kunnen doen, wisselen zij informatie uit. Dit vindt alleen met toestemming van ouders/verzorgers plaats.

Zorg voor Jeugd Groningen

Het systeem van Zorg voor Jeugd bevordert de samenwerking en afstemming tussen professionals die betrokken zijn bij een jongere. Dit kan de leerkracht van de school zijn of een betrokken hulpverlener. Door middel van het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd worden betrokkenen vroegtijdig met elkaar in contact gebracht. Hierdoor kan afstemming tussen betrokkenen georganiseerd worden en optimaal worden samengewerkt. Als er een signaal in Zorg voor Jeugd wordt afgegeven, wordt dit altijd aan de ouders/verzorgers medegedeeld. Meer informatie over Zorg voor Jeugd vindt u op: https://www.zorgvoorjeugd.nu/zorg-voor-jeugd/groningen/over-zorg-voor-jeugd/.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool  

Eerder ging uw kind naar het consultatiebureau. Hier werd de groei en ontwikkeling van uw kind gevolgd. Ook als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. Als uw kind 5 jaar oud is en in groep 7 wordt uw kind onderzocht. Hieronder kunt u lezen wat u van deze onderzoeken kan verwachten:   Screening 5 jaar Als uw kind 5 jaar oud is ontvangt u een uitnodiging van de GGD voor een gezondheidsonderzoek bij het consultatiebureau. De GGD vindt het voor jonge kinderen belangrijk om ook de ouder(s)/verzorger(s) te spreken. De doktersassistent van de GDD voert het gezondheidsonderzoek uit. Het onderzoek bestaat uit:

-       Meten en wegen van uw kind

-       Controleren of uw kind goed kan zien en horen

-       Kijken hoe uw kind beweegt.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om andere vragen te stellen en/of om zorgen te bespreken.   Screening Groep 7 De kinderen worden in groep 7 opnieuw gemeten en gewogen. Dit onderzoek vindt plaats op school.  De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. De onderzoeken vinden alleen plaats als ouders/verzorgers hiervoor toestemming geven. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat er nog vragen zijn bij jeugdarts of jeugdverpleegkundige, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt bekeken wat er moet gebeuren. Vragenlijst Vooraf aan de gezondheidsonderzoeken vraagt de GGD u om een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van uw kind. Dat geldt zowel voor de 5-jarigen als voor de kinderen in groep 7.    

De jeugdgezondheidszorg biedt naast de standaard onderzoeken het volgende extra: De ondersteuningsroute.  De jeugdverpleegkundige is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en ontwikkeling. Zij kan, in één of meerdere gesprekken de vraag beantwoorden of het probleem oplossen, maar ook, evt. in samenwerking met leerkrachten, zo nodig doorverwijzen naar huisarts, jeugdarts of sociaal team jeugd. Voor een doorverwijzing is altijd toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig.  

De Groeigids App

De App kunt u downloaden via: https://groeigids.nl/. Via de Groeigids App vindt u betrouwbare informatie over gezondheid, opvoeding en ouderschap. Daarnaast kunt u belangrijke en leuke momenten van uw kind vastleggen vanaf de zwangerschap tot het 18e jaar. U kunt alle gegevens printen als boekje. Zo heeft u een tastbare herinnering voor later.   Via de Groeigids Ouderchat kun u ook vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige op maandag tot en met vrijdag van 18:00- 22:00. In het weekend zijn zij bereikbaar van 8:30 – 22:00.

Onderzoek naar stem-, spraak- en/of taalproblemen

De logopediste van de GGD kan kinderen van groep 1 en 2 screenen op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit kan op verzoek van de leerkracht of de ouders. Ouders moeten altijd van te voren toestemming geven en de uitslag van het onderzoek wordt met hen besproken.   Aandacht voor gezondheid op school. Uit de vragenlijsten die ouders/verzorgers invullen voor het gezondheidsonderzoek haalt de GGD allerlei informatie. Deze informatie bespreekt de verpleegkundige of arts met de school. Zij kunnen vervolgens thema’s kiezen die extra aandacht nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn: voeding en beweging, gebitsverzorging en pesten. Bij de projecten die hieruit voortkomen, worden ouders en school nauw betrokken. Meer informatie Voor meer informatie over gezondheid, opgroeien en opvoeden kunt u contact opnemen met De Telefonische Advisering van de GGD tel: 050-3674991, zij kunnen u desgewenst ook doorverbinden met de jeugdverpleegkundige van de school van uw kind.

Verwijsroute dyslexie

Mocht u bij uw kind dyslexie vermoeden, dan is het goed om te weten welke stappen u moet nemen om in aanmerking te komen voor hulp.  De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie te signaleren en te begeleiden. Pas als de extra ondersteuning van de school onvoldoende uithaalt, kan de school een leerling doorverwijzen voor onderzoek naar dyslexie en bij vaststelling naar dyslexiehulp. Dit gebeurt in overleg met de ouders en verzorgers. De school adviseert de ouders/verzorgers hun kind aan te melden bij het STJ. Het STJ beoordeelt de aanvraag en kijkt hierbij naar eventuele bijkomende problemen. Deze problemen kunnen de dyslexiebehandeling in de weg staan. Voor de behandeling begint worden afspraken gemaakt tussen de ouders/verzorgers, de school en de jeugdhulpaanbieder.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Geen aanvullende informatie van toepassing. Hierbij verwijzen we naar het School ondersteuningsprofiel. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven