s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
 • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en het onderwijs in de groepen. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat het team uit:

 • Groep 1/2: Juf Trijntje (maandag), Juf Alina (Dinsdag tot en met vrijdag)
 • Groep 3-4: Juf Ienke (Maandag tot en met woensdag), Juf Trijntje (Donderdag en vrijdag)
 • Groep 5-6: Juf Annet (Maandag tot en met Vrijdag)
 • Groep 7-8: Meester Nico (Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), Juf Saskia (woensdag)
 • Alle groepen Juf Margreeth (maandag en dinsdag) en juf Brigitte (woensdag tot en met vrijdag)
 • Gym: Alle groepen op woensdag (meester Nico) en vrijdag (Meester Luit)
 • Onderwijsassistent: Juf Joyce (maandag, dinsdag en donderdag)
 • Intern Begeleider: Juf Saskia (donderdag en vrijdag)
 • HVO/GVO): HVO Juf Gerrie, GVO Juf Nathalie
 • Schoonmaak: Rita Postma en Ellen Lingbeek
 • Directeur: Wendy Wieringa (werkdagen bekend in het team) 


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of andere oorzaak is het soms mogelijk de vervanging intern op te lossen. Zo niet dan werkt VCPONG samen met bureau ‘Slim’, welke voor de school op zoek gaat naar geschikte vervanging. Alleen in het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd, ouders krijgen dan bericht.

De VCPONG-afspraak is dat wij de kinderen altijd op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht opvangen en dat wij de rest van de week groepen wisselend thuis laten om zo het verzuim te minimaliseren. Bij langdurige vervanging moet de school rekening houden met aangegane verplichtingen binnen de VCPONG. Ontstane vacatures moeten daar gemeld en van daaruit ingevuld worden.

Om nieuwe werkwijzen goed in te kunnen voeren worden er voor de personeelsleden cursussen gehouden, dit kan op de eigen school maar ook in samenwerking met andere scholen van de VCPONG. Cursussen kunnen tijdens of buiten de schooltijden plaats vinden. In het eerste geval hebben de kinderen weer met invallers te maken. Als de cursus door het hele team wordt gevolgd zijn de kinderen vrij. Een dergelijke vergader(mid)dag wordt marge(mid)dag genoemd. Dit wordt kenbaar gemaakt via Social Schools.

Binnen onze school zijn af en toe ook stagiaires van de PABO actief. Wij vinden het belangrijk deze mensen te begeleiden, het zijn tenslotte toekomstige collega’s. Via Social Schools worden de ouders op de hoogte gehouden wanneer en in welke groepen zij aanwezig zijn. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

- Praktijkklas

- Plusklas

Binnen VCPO-NG wordt er een plusklas aangeboden. Dit gebeurt voor ons in een cluster van Leens, Zoutkamp en Ulrum. Leerlingen uit de groepen 6-8 kunnen hiervoor door de leerkracht aangemeld worden. De plusklas vindt wekelijks plaats op basisschool De Zoutkamperril in Zoutkamp.

Daarnaast wordt een praktijkklas aangeboden in Winsum. Dit voor leerlingen in groep 7 of 8, die moeite hebben met de lesstof en het uitstroomniveau praktijkonderwijs of VMBO BBL met leerwegondersteuning hebben.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt het werken en leren steeds afgewisseld met ruime speelmomenten. Spelenderwijs leren kinderen wat het is om een hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. De kinderen leren allerlei sociale vaardigheden zoals: omgaan met elkaar, op je beurt wachten, luisteren naar anderen, je aan regels houden, voor jezelf opkomen, samen delen en samen spelen.

Het scheppen van een veilige en goede sfeer in de groep, is iets waar iedere dag aan wordt gewerkt. In een dergelijke omgeving leren de kinderen vertrouwen te hebben in zichzelf en kunnen ze zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel.

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met keuzeborden waarbij de kleuters kieskaartjes aan een bord hangen en op die manier aangeven waar ze aan gaan werken of spelen. Bij de inrichting van de klas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het soepel verlopen van de diverse activiteiten op het gebied van Zelfstandig Werken en het vergroten van eigenaarschap.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze tijden zijn richtlijnen. Hiernaast besteden we nog tijd aan de overige dingen als schrijven, verkeer, zelfstandig werken, etc.

Ons onderwijsaanbod

De wereld om ons heen verandert snel. Van scholen en hun onderwijs mag worden verwacht dat zij mee bewegen met de ontwikkelingen en veranderingen die zich in de maatschappij afspelen. Via een maatschappij waarin kennis belangrijk is zijn wij op weg naar een samenleving waarin netwerken steeds belangrijker worden. Samenleven, samen leren, samenwerken en samen ondernemen worden steeds belangrijker. Binnen die samenleving wordt een groot beroep gedaan op de talenten van volwassenen, maar zeker ook op de talenten van onze kinderen. Meer dan ooit zal een beroep worden gedaan op de creativiteit van kinderen en jongeren om eigentijdse problemen op een andere manier te bekijken en daar ook nieuwe oplossingen voor te bedenken. Plezierig en succesvol leven en werken in een netwerksamenleving vraagt om gedegen basisvaardigheden als taal, rekenen en Engels, maar vooral en juist ook om andere competenties en dus om ander en eigentijds onderwijs. Onderwijs dat aan de ene kant gebaseerd is op het overdragen en vergaren van kennis, maar anderzijds en vooral ook op het benutten van de talenten van leerlingen en het aanleren van 21e -eeuwse vaardigheden. Binnen de Zoutkamperril geven wij op de volgende wijze inhoud aan deze aspecten.

De kernvakken staan centraal

In ons onderwijsaanbod richten wij ons primair op het aanleren van de basisvaardigheden die een kind in de 21- e eeuw moet beheersen: rekenen, taal (Nederlands en Engels), lezen en ICT vaardigheden. De Zoutkamperril heeft in de vorm van “Groove Me” een aanbod in de Engelse taal voor groep 1 tot en met 8. 

21e -eeuwse vaardigheden

Binnen de school dagen wij leerlingen uit en bieden wij kinderen de ruimte om zich breed en op hun eigen niveau verder te ontwikkelen. Naast de kernvakken en het projectonderwijs hebben wij dan ook aandacht en ruimte voor gymnastiek, muziek, creatieve vakken en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Op deze vakken zetten wij projectmatig en groep overschrijdend de specifieke talenten van de verschillende leerkrachten in.

Voor godsdienstige vorming, humanistische vorming en het bewegingsonderwijs beschikken wij van groep 1 tot en met 8 over vakleerkrachten. Waar het gaat om een gezonde leefstijl en gezond bewegen werkt de school samen met het Huis voor de Sport, de gemeente Het Hogeland en diverse sportverenigingen uit Zoutkamp. De leerlingen krijgen al vanaf groep 1 gymles van een vakdocent. Het uitgangspunt is dat alle kinderen twee keer per week gymles krijgen.

We besteden schoolbreed veel aandacht aan het vergroten van eigenaarschap bij de leerlingen. We doen dit middels het leren en vergroten van executieve functies. We gebruiken hier vanaf schooljaar 2020-2021 de groeitorens hiervoor. Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaan we schoolbreed werken met in de onderbouw een kiesbord en in de midden- en bovenbouw taakbrieven. 

Niet alleen van de leerlingen wordt verwacht dat zij de 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen, dat geldt ook voor de leerkrachten. Van hen verwachten wij dat zij in de wijze waarop zij het onderwijs verzorgen inhoud geven aan die vaardigheden. Dat vraagt om voorbeeldgedrag, de bereidheid om van elkaar te leren, respect en om open communicatie met het schoolteam. De laatste belangrijke schakel in de driehoek ouder-kind-school zijn uiteraard de ouders. Ook van hen verwachten wij dat zij hun kind of kinderen, zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling en in het aanleren van de 21e -eeuwse vaardigheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Overeenkomstig het Referentiekader Passend Onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.

In het ontwikkelperspectief van de leerling staat de onderwijsbehoefte van de leerling beschreven. De onderwijsbehoefte geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor een bepaalde mate van ondersteuning. Wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft waarin wij niet direct kunnen voorzien, kunnen wij ondersteuning vragen bij het Ondersteuningsteam. De geboden ondersteuning kan praktisch van aard zijn, maar ook intensieve vormen van begeleiding binnen onze school omvatten.

Ook een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden. Dit betekent dat de basisondersteuning structureel beschikbaar is voor of binnen de basisschool; deze staat per school concreet uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en is te vinden op onze website.

Naast de vaststaande afspraken zijn er scholen die aanvullend op de basisondersteuning iets extra’s bieden. Onze school biedt ten aanzien van preventieve interventies, aanbod van ondersteuning, bekwaamheid van leerkrachten, ondersteuningsstructuur of handelingsgericht werken het volgende aanbod aanvullend op de basisondersteuning.

Denk aan preventieve interventies (Kwink), wij zetten, samen met een aantal andere scholen binnen VCPO Noord Groningen, de Gezinsklas in als interventie samen met ouders en leerlingen. Zie verder in ons Schoolondersteuningsplan. 

De school en het Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente Het Hogeland heeft Centra voor Jeugd en Gezin (in het kort: CJG). Bij het CJG kunnen ouders en verzorgers terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG heeft als taak om informatie, advies en hulp te bieden. Ook kan het CJG verwijzen naar (gespecialiseerde) hulp. Binnen het CJG werken verschillende professionals samen. Het is een samenwerkingsverband van maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg/ GGD.

De jeugdarts en verpleegkundige werken ook voor het CJG. Ouders en verzorgers kunnen bij vragen of zorgen contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van het CJG. Mocht uw kind (jeugd)hulp nodig hebben, dan loopt dat ook via de jeugdverpleegkundige. Als u vragen of zorgen heeft, kunt u het CJG benaderen rechtstreeks of via de jeugdverpleegkundige. Het CJG Noord-Groningen is bereikbaar op telefoonnummer: 050- 3674411 en via de mail: bureaudienst@cjgnoordgroningen.nl.

Praktische informatie over het CJG (bijvoorbeeld over locaties en openingstijden) kunt u vinden op de website: www.cjgnoordgroningen.nl. Op de Zoutkamperril houdt de jeugdverpleegkundige regelmatig een inloopspreekuur voor ouders. De data en tijdstippen van deze inloopspreekuren worden aangegeven in de kalender op Social Schools. Met ingang van 1 juli 2019 is Margreet Ploeg de jeugdverpleegkundige voor onze school.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Met jonge kinderen gaat u naar het consultatiebureau. Daar wordt de groei en ontwikkeling van uw kind gevolgd. Als uw kind naar school gaat, voert de jeugdgezondheidszorg van de GGD deze taak uit. In groep 2 en 7 wordt uw kind onderzocht. De ouders en verzorgers van groep 2 leerlingen krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts.

In groep 2 komt de doktersassistente van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. Ook worden de kinderen tijdens dit onderzoek gemeten en gewogen. Het onderzoek kan leiden tot een consultatie bij de jeugdarts. In groep 7 worden de kinderen opnieuw gemeten en gewogen. Ouders zijn hierbij niet aanwezig. Wel moet u als ouder van tevoren schriftelijk toestemming geven voor deze onderzoeken door de GGD. Stelt u als ouder een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts op prijs dan kunt u dit aanvragen.

Let op: De werkwijze GGD op basisschool verandert. Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in groep 2 van de basisschool voeren we tot nu toe uit op de basisschool zelf. In 2021 verandert dit. Vanaf april 2021 voeren we dit onderzoek voor 5-jarigen uit op het consultatiebureau.

Zorg voor Jeugd Groningen

Bij zorgen kunnen school en CJG een signaal afgeven in het ‘Zorg voor Jeugd Groningen’ (ZvJG) systeem. Hierbij gaat het niet altijd om grote zorgen, maar om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Als meerdere professionals een signaal over eenzelfde kind afgeven, weten zij van elkaar dat er zorgen zijn, en kunnen ze overleggen. Het systeem is bedoeld om risico’s op tijd te signaleren, zodat hulp in een vroeg stadium kan worden ingeschakeld, en hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Het afgeven van een signaal in Zorg voor Jeugd gebeurt in overleg met ouders en verzorgers.

Verwijsroute dyslexie

Sinds 2015 is de gemeente (en niet langer de zorgverzekeraar) verantwoordelijk voor het vergoeden van dyslexiehulp. Het gaat hierbij uitsluitend om hulp aan kinderen (tot en met 12 jaar) met Ernstig Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is de taak van de school om kinderen met lichte en matige dyslexie te begeleiden. De school is de eerste aangewezen plek om kinderen met lees- en spellingsproblemen en (mogelijke) dyslexie te begeleiden. Mocht extra onderzoek gewenst zijn dan wordt een aanvraag hiervoor door de gemeente in behandeling genomen en al dan niet vergoed. De school vraagt eerst toestemming aan de ouders, voordat de leerling aangemeld kan worden bij het CJG. De ouders kunnen kiezen bij welke aanbieder hun kind de behandeling volgt. Een voorwaarde hierbij is dat de aanbieder een contract heeft met het Regionaal Inkoopbureau Groninger Gemeenten (RIGG). Op de site van de RIGG kunt u de lijst met gecontracteerde aanbieders vinden. Voor meer informatie, zie: www.rigg.nl. 

Logopedie

Als Zoutkamperril kunnen wij gebruik maken van een logopediste in dienst van de gemeente. Kleuters die opvallen door hun spraak- en/of taalgebruik kunnen door de leerkracht en/of u als ouder of verzorger aangemeld worden bij de logopediste. De logopediste voert dan een onderzoek uit naar de spraak en het taalen stemgebruik. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt dan besloten of en welke hulp noodzakelijk is. De logopediste onderhoudt daarover contact met u en de groepsleerkracht. De ondersteuning van de logopediste vindt plaats op school. Onze logopediste is Herma Pit.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven