s.w.s. De Zoutkamperril

H. Doornbosweg 2 A 9974 PE Zoutkamp

  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril
  • Schoolfoto van s.w.s. De Zoutkamperril

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Fijn dat u een kijkje komt nemen op het schoolvenster van SWS de Zoutkamperril. Voor meer uitgebreide informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website. http://Zoutkamperril-vcpong.cms.socialschools.nl

Graag tot ziens!

Het team van SWS de Zoutkamperril

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen in ontwikkeling
  • Samen in beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen komen uit Zoutkamp en de directe omgeving. Een groot deel van de leerlingen stroomt in via de eveneens in de school gevestigde Peuterspeelzaal Pinokkio. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
96
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale Veiligheid op school

Op de Zoutkamperril vinden wij het van belang dat alle leerlingen en teamleden zich veilig voelen op school. Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms ook grenzen overschrijden.

Op de Zoutkamperril werken wij voortdurend aan een veilig schoolklimaat. Wij hanteren regels en grenzen, moedigen leerlingen aan positief gedrag te laten zien maar treden ook adequaat op wanneer een leerling, ouder of teamlid grensoverschrijdend gedrag vertoont. Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij de normen en waarden van de school uitdragen en de leerlingen voorbeeldgedrag laten zien.

Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de groepsvorming. Ieder schooljaar op de Zoutkamperril start met “De Gouden Weken”. In deze periode worden de normen en waarden van de school met de leerlingen bevestigd en spreekt de groepsleerkracht duidelijke regels met de leerlingen af. Samen werken zij aan een positieve werksfeer in de klas waar zij de rest van het schooljaar de vruchten van kunnen plukken. In deze periode is er in alle groepen extra aandacht voor sociale vaardigheden en worden activiteiten en spelletjes georganiseerd die de leerlingen in de verschillende groepen verder aan elkaar binden.

Na de kerstvakantie krijgen deze activiteiten een vervolg in “De Zilveren Weken”. Onderdeel van “De Gouden Weken” zijn de observatielijsten van Leerling in beeld. Aan de hand van deze vragenlijsten schetst u als ouders/verzorgers een beeld voor de leerkracht van de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. In combinatie met de Levensbeschouwelijke lessen hebben wij de methode KWINK! en de daarbij behorende gedragslessen “Goed gedrag op school” aangeschaft als basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Met behulp van KWINK komen diverse actuele onderwerpen een keer per twee weken aan de orde. Door middel van de Nieuwsbrieven en Koelkastposters worden ouders ook betrokken bij deze activiteiten.

Gedurende het schooljaar volgt de groepsleerkracht de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen bovendien met behulp van observaties en Leerling in beeld. De uitkomsten daarvan worden tijdens ouder- en of ouder-kindgesprekken met u besproken.

De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin respect, veiligheid en verantwoordelijkheid centraal staan en waarin pesten, grensoverschrijdend en agressief gedrag niet getolereerd worden. Met behulp van de gedragslessen maken wij leerlingen duidelijk welk gedrag wij van hen verwachten in de klas, in de gang, op het plein en ook in de gymnastiekzaal. Wij oefenen dit gedag ook samen met hen in.

Voor situaties waarin er sprake is van ongewenst gedrag hebben wij een stappenplan “omgaan met ongewenst gedrag” en een escalatieladder opgesteld. De school heeft een anti-pestprotocol en hanteert dit protocol in gevallen waarin er gepest wordt. De school beschikt over een uitgebreid Veiligheidsplan waarvan deze protocollen ook onderdeel uitmaken. Wij vinden het van essentieel belang dat leerlingen, teamleden en ouders zich bewust zijn van de kernwaarden van de school en de daarvan afgeleide normen en regels. Wij verwachten van leerlingen, teamleden en ouders dat de kernwaarden leidend zijn in hun handelen en de onderlinge communicatie. En dat zij elkaar zowel op school als in de thuissituatie aanspreken op de afgesproken normen, waarden en schoolregels.

Wij hebben onze kernwaarden vertaald in een aantal regels voor in de school en op het plein. Deze zijn in de school zichtbaar. Tijdens de Gouden Weken maakt iedere groep met elkaar zelf een aantal regels die gelden voor het gedrag in de eigen klas en het omgaan met elkaar. School breed besteden we met regelmaat aandacht aan onze kernwaarden.

Terug naar boven