De Bernardusschool

Kooikerspad 2 2382 EA Zoeterwoude

Schoolfoto van De Bernardusschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Soms volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. Meestal vervangt een van onze andere leerkrachten, maar dit is niet altijd van tevoren in te plannen, zodat we soms een beroep moeten doen op een invaller. Er komt dan een andere leerkracht in de groep. We streven ernaar dat dit een leerkracht is die de kinderen kennen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen (leerjaar 1 en 2) zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent dat kinderen van 4 en 5 jaar gedurende de eerste jaren van hun basisschooltijd samen in dezelfde groep zitten, meestal ook bij dezelfde leerkracht(en). Jonge kinderen leren hier spelenderwijs van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.

De groepen 3 t/m 8 worden zoveel mogelijk homogeen samengesteld, dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep worden geplaatst. Deze groepen variëren in grootte en dat kan per jaar verschillen. Per schooljaar wordt door de directie, in overleg met het managementteam, bepaald op welke wijze de groepen samengesteld worden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

Wat leren we de kinderen in groep 1/2? Kleuters leren vooral in en door activiteiten die aansluiten bij hun belevingswereld. We willen daarom een leeromgeving creëren waarin veel mogelijkheden tot spel te vinden zijn. Leren gebeurt zo spelenderwijs. Zo bieden we in onze hoeken mogelijkheden tot bv. taal- en rekenactiviteiten, maar dit gebeurt steeds vanuit het spel van het kind. We hebben een huishoek, een bouwhoek, een schilderhoek, een letterhoek en zo meer. Bij elk thema passen we de hoek aan. Bij het thema Noordpool maken we van de poppenhoek een iglo, bij het thema Ridders en Jonkvrouwen wordt het een kasteel.

Kennismaken met rekenen

Bij rekenen (in hoeken én in kringactiviteiten) wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met getallen: van het opzeggen van de telrij tot 20 tot het resultatief tellen (hoeveel zie je er?) en het leren herkennen van de cijfers tot 20. Rekenbegrippen als meer/minder/evenveel komen vaak terug. Verder besteden we aandacht aan meten (met lengte, tijd, gewicht, geld) en meetkunde (omgaan met de vormen). Ook de rekenlessen worden aangepast aan het thema waar we aan werken. We proberen in de opdrachtjes te differentiëren, zodat elk kind het aanbod krijgt dat bij hem of haar past.

Taalontwikkeling

Bij taal zijn we in groep 1/2 veel bezig met de mondelinge taalontwikkeling. Hieronder valt o.a. het uitbreiden van de woordenschat. Passend bij elk thema kiezen we nieuwe woorden om aan de kinderen te leren. Daarnaast zijn we veel bezig met begrijpend luisteren, gesprekjes voeren en leren vragen te stellen. Kleuters krijgen langzamerhand steeds meer aandacht voor letters en lezen. Dit wordt ontluikende geletterdheid genoemd. Om dit te stimuleren werken we veel met prentenboeken, maar ook met informatieve boeken. Een voorgelezen verhaal wordt nagespeeld of door de kinderen naverteld. Ook zorgen we in onze letterlessen ervoor dat de kinderen van groep 2 al kennismaken met zo’n 15 letters. Ter voorbereiding op het leren lezen in groep 3 besteden we ook aandacht aan rijmen en aan de auditieve synthese: het in gedachten plakken van letters tot een woord, bijvoorbeeld v-i-s wordt vis. Sommige kleuters kunnen al (een beetje) lezen. Als dat zo is, proberen we in de opdrachtjes daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Motorische ontwikkeling

De motorische ontwikkeling krijgt in groep 1/2 veel aandacht. We gebruiken hierbij de methode Pennenstreken. De grote motoriek (o.a. klauteren, balanceren, rennen, hinkelen, huppelen) wordt gestimuleerd in de gymles (1 keer per week), in het buitenspel (twee keer per dag) en in de lessen van Pennenstreken. Voor het ontwikkelen van de kleine motoriek (o.a. scheuren, tekenen, schrijven, knippen) zorgen we voor teken- en knutselactiviteiten die betrekking hebben op het thema waar we aan werken. Verder leren de kinderen van groep 2 schrijfpatronen maken (zoals een golvende lijn) én we oefenen al de cijfers t/m 10 (waar begin je en wat is de schrijfrichting).

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De activiteiten voor de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, leren zich te uiten en met anderen kunnen omgaan. In allerlei dagelijkse situaties staan de kleuters stil bij hun gedrag: welke regels gelden er, hoe maak je duidelijk wat je wilt, hoe ga je met andere kinderen om? In de lessen Kanjertraining (voor groep 1 t/m 8) leren kinderen hoe ze met andere kinderen omgaan. In het spel in de hoeken en ook in het buitenspel zien we de kinderen de werkelijkheid nabootsen en de afspraken die ze in de Kanjertraining geleerd hebben, toepassen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Met het accent op ‘samen leren’ leggen wij binnen de Bernardusschool een basis voor de volgende stap in de ontwikkeling van een kind. Soms wordt een leerling extra uitgedaagd. Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig: omdat hij/zij moeite heeft met een bepaald vak, of omdat hij/zij een achterstand heeft opgelopen. Al deze leerlingen willen wij begeleiden binnen het ‘leerplein’.

Het leerplein staat voor een andere manier van extra hulp bieden. Voor leerlingen met een voorsprong worden speciale programma’s samengesteld. De ervaring leert dat veel kinderen die voorheen individueel hulp aangeboden kregen, vaak dezelfde leervragen hebben. Deze leervragen hebben we als uitgangspunt genomen om extra hulp aan groepen kinderen te kunnen geven. Dat doen we op het leerplein. Op die manier kunnen we meer leerlingen extra hulp aanbieden en kunnen we van meer verschillende werkvormen gebruik maken. Ook leren kinderen van elkaar.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven