Oranjerie

Sumatra 11 2721 GG Zoetermeer

  • Iedere week ontwikkelen onze leerlingen hun talenten bij muziek, beeldende vorming, dans, gym, Techniek en wereldoriëntatie
  • Alle leerlingen volgen het vak Dans. Drie kwartier per week zijn ze volop in beweging en leren zich uiten in ritme en op muziek.
  • Onze talenten gebruiken we voor onszelf maar ook voor de ander. Met elkaar weten we en kunnen we meer dus leren we samenwerken.
  • We vieren veel en vaak op De Oranjerie. De christelijke vieringen maar ook onze trotsmomenten: successen, behaalde doelen en nieuwe ideeën.
  • Schoolfoto van Oranjerie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Oranjerie vinden we het belangrijk om doelen te stellen en te meten in hoeverre we deze doelen ook behalen. Dit begint bij onze leerlingen; zij krijgen van de leerkracht de te behalen doelen van hun leerlijn en stellen vervolgens met andere leerlingen en de leerkracht succescriteria op. Deze stellen hen beter in staat de gewenste doelen te behalen. Onze kinderen krijgen van hun leerkrachten feedback op hun leerproces en leerlingen geven ook elkaar feedback hierop. Dit is een belangrijk onderdeel van Leren Zichtbaar Maken. In hun digitale portfolio laten onze kinderen zien waar ze trots op zijn en welke leerdoelen ze hebben behaald.

Naast Leren Zichtbaar Maken gebruiken we voor een aantal vakgebieden methodegebonden toetsen. De resultaten van deze toetsen gebruiken leerlingen en leerkrachten om te meten welke vaardigheden de leerling al wel en nog hij niet beheerst. Hierop wordt de oefenstof en instructie aangepast. Vanaf leerjaar 4 werken onze leerlingen met Snappet; een digitale aanpak die we gebruiken voor de basisvaardigheden Rekenen, Taal en Spelling. Op hun Chromebook krijgen de leerlingen direct feedback vanuit het programma Snappet en daarnaast van de leerkracht. Toetsen worden digitaal gemaakt en geanalyseerd.

Tenslotte maken we voor het meten van onze tussenresultaten gebruik van de toetsen uit het Cito Leerlingenvolgsysteem. Ook deze resultaten analyseren om er vervolgens nieuwe leerdoelen aan te koppelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Belangrijkste oordelen van de Inspectie:
- De school haalt voldoende eindresultaten.
- Het aanbod is breed en eigentijds.
- Leraren zorgen voor aansprekende lessen en kinderen worden daarbij actief betrokken.
- De kinderen worden gezien en gevolgd.
- De school kent een veilig en stimulerend schoolklimaat.
- De school werkt voortdurend aan de verbetering van haar onderwijs.

Terug naar boven