Oranjerie

Sumatra 11 2721 GG Zoetermeer

  • Iedere week ontwikkelen onze leerlingen hun talenten bij muziek, beeldende vorming, dans, gym, Techniek en wereldoriëntatie
  • Alle leerlingen volgen het vak Dans. Drie kwartier per week zijn ze volop in beweging en leren zich uiten in ritme en op muziek.
  • Onze talenten gebruiken we voor onszelf maar ook voor de ander. Met elkaar weten we en kunnen we meer dus leren we samenwerken.
  • We vieren veel en vaak op De Oranjerie. De christelijke vieringen maar ook onze trotsmomenten: successen, behaalde doelen en nieuwe ideeën.
  • Schoolfoto van Oranjerie

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanuit een speciaal hiertoe gereserveerd deel van ons formatiebudget bekostigen we één fulltime leerkracht die zorg draagt voor vervanging bij verlof van andere medewerkers. Daarnaast is er een aantal medewerkers dat in deeltijd werkt en dat vervangt bij verlof van andere medewerkers. Tot slot maken we gebruik van de Unicoz vervangingspool bij langdurig verlof en van een regionale vervangingspool bij kortdurend verzuim. In de huidige arbeidsmarkt is het aantal beschikbare vervangers echter minimaal en lukt het vinden van een vervanger helaas lang niet altijd meer.

Op De Oranjerie is een aantal medewerkers geheel of gedeeltelijk ambulant; dit betekent dat zij geen groep onder hun hoede hebben maar andere schooltaken op zich nemen: twee directeuren, twee coördinatoren onderwijs, twee zorgcoördinatoren, één kinder- en schoolcoach,één iCoach / coördinator ICT en één Talentbegeleider. In geval van nood nemen zij een groep over van een medewerker die verlof heeft. Dit kan echter niet vaak omdat anders de andere, ook belangrijke schooltaken niet worden uitgevoerd.

Als er geen vervanging van een medewerker met verlof mogelijk is, verdelen we zijn of haar groep over andere groepen van De Oranjerie. Wij vinden dit echter geen wenselijke situatie daar het een inbreuk heeft op het groepsproces in de andere groepen. Als ook deze mogelijkheid niet (meer) mogelijk is, kiezen we er voor een groep leerlingen thuis te laten opvangen. Veel ouders van De Oranjerie zien dat de personele nood in het basisonderwijs zeer hoog is en verlenen medewerking aan deze laatste, zeer ongewenste, noodgreep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Oranjerie werken we met de expertgroepen Rekenen, Taal/Lezen, Leren Zichtbaar Maken, Sociale Veiligheid & Sociaal Emotioneel Leren en Identiteit. Onze experts zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog blijft. Daarnaast ontwikkelen zij onderwijskundig beleid en ondersteunen ze onze groepsleerkrachten. Onze experts hebben aanvullende HBO+ opleidingen gevolgd. 

Onze groepsleerkrachten hebben allemaal een specialisatie in Beeldende Vorming, Muziek, Dans, Skills (Wetenschap & Techniek), ICT, wereldoriëntatie of bewegingsonderwijs. Zo hebben leerkrachten de lesbevoegdheid dans of gym terwijl een aantal anderen een opleiding aan het Conservatorium of het NME (musicalopleiding) heeft afgerond. Zij vormen vaksecties die er voor zorgen dat ook het onderwijs op deze vakgebieden kwalitatief hoogstaand is. Deze vakken komen wekelijks aan de orde volgens een vast wisselrooster (zie bijlage). Volgens dit rooster geven onze experts niet alleen leeractiviteiten in hun eigen groep maar ook in andere groepen van De Oranjerie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschoolsgeorganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening,Schakelklas én de Taalplusklas.  

Bij ons op school bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan leerlingen met dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid (Levelspel en Levelwerk) en een aantal leerlingen met bepaalde vormen van autisme. In het Schoolondersteuningsprofiel staat onze ondersteuning verder uitgewerkt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen van De Oranjerie gaan naar de voor- en naschoolse opvang bij Kern Kinderopvang (www.kern-kinderopvang.nl),  De Drie Ballonnen (https://drieballonnen.nl) en Koningskind (https://koningskind.nl). 

Terug naar boven