De Oostwijzer, locatie Orion

Sumatra 15 2721 GG Zoetermeer

  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots dat de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets al jaren prima maken!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Oostwijzer werkt volgens het principe van Handelingsgericht Denken en Werken. Naast de zeven principes en het samenwerken met ouders, uit zich dit vooral in de manier waarop wij kijken naar kinderen en hun (onderwijs)behoeften. Het werk (en daarmee de resultaten op alle vakgebieden) van de kinderen wordt geanalyseerd na ieder blok (bij de kleuters na ieder thema), waarna wij voor het volgende blok nieuwe doelen stellen die de kinderen moeten behalen. De doelen kunnen voor ieder kind anders zijn waardoor wij ook ruimte over laten voor differentiëren, herhalen en uitdaging. Vanaf groep 5 zorgen wij ervoor dat, naast de standaarddoelen, de kinderen ook werken aan hun cadeauopdrachten (hun eigen persoonlijke doelen).

In ons digitale systeem Parnassys houden wij de analyses op groepsniveau bij, echter doen wij dit dermate to-the-point dat een ouderwets uitgebreid groepsplan (zoals HGW voorheen voorschreef) niet noodzakelijk is (dit noemen wij groepsplanloos werken).

Ouders kunnen transparant de gegevens en (toets)resultaten van de kinderen inzien middels het Ouderportaal van Parnassys.

Halverwege en aan het eind van het schooljaar zijn er CITO toetsweken. Dit zijn onafhankelijke toetsen waarmee we de leerlingen van groep 2 tot en met 8 kunnen volgen tijdens hun schoolcarrière.

In groep 8 wordt voor de advisering naar het middelbaar onderwijs gebruik gemaakt van: ons inzicht betreft gedrag en werkhouding, de NIO test, het CITO Leerlingsvolgsysteem en de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. 

In 2019 heeft tevens een verificatieonderzoek plaatsgevonden. Dit is een onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Er wordt onderzocht of de verantwoording van het bestuur overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur voldoende doorwerkt op de school. Daarnaast geeft het onderzoek informatie aan de Inspectie van het Onderwijs over de feitelijke onderwijskwaliteit van de bezochte school. De locatie Orion van de Oostwijzer is in het voorjaar van 2019 bezocht. Er is gekeken naar het onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitscultuur en verantwoording/dialoog. Op al deze punten gaf de inspecteur als oordeel over de kwaliteit: GOED!

Terug naar boven