De Oostwijzer, locatie Orion

Sumatra 15 2721 GG Zoetermeer

  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion
  • Schoolfoto van De Oostwijzer, locatie Orion

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn trots dat de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets al jaren prima maken!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Oostwijzer werkt volgens het principe van Handelingsgericht Denken en Werken. Naast de zeven principes en het samenwerken met ouders, uit zich dit vooral in de manier waarop wij kijken naar kinderen en hun (onderwijs)behoeften. Het werk (en daarmee de resultaten op alle vakgebieden) van de kinderen wordt geanalyseerd na ieder blok (bij de kleuters na ieder thema), waarna wij voor het volgende blok nieuwe doelen stellen die de kinderen moeten behalen. De doelen kunnen voor ieder kind anders zijn waardoor wij ook ruimte over laten voor differentiëren, herhalen en uitdaging. Vanaf groep 5 zorgen wij ervoor dat, naast de standaarddoelen, de kinderen ook werken aan hun cadeauopdrachten (hun eigen persoonlijke doelen).

In ons digitale systeem Parnassys houden wij de analyses op groepsniveau bij, echter doen wij dit dermate to-the-point dat een ouderwets uitgebreid groepsplan (zoals HGW voorheen voorschreef) niet noodzakelijk is (dit noemen wij groepsplanloos werken).

Ouders kunnen transparant de gegevens en (toets)resultaten van de kinderen inzien middels het Ouderportaal van Parnassys.

Halverwege en aan het eind van het schooljaar zijn er CITO toetsweken. Dit zijn onafhankelijke toetsen waarmee we de leerlingen van groep 2 tot en met 8 kunnen volgen tijdens hun schoolcarrière.

In groep 8 wordt voor de advisering naar het middelbaar onderwijs gebruik gemaakt van: ons inzicht betreft gedrag en werkhouding, de NIO test, het CITO Leerlingsvolgsysteem en de IEP eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het bepalen van het juiste schooladvies voor een leerling in groep 7 (voorlopig advies) en groep 8 (definitief advies) is een zorgvuldig proces. 
Ons doel is niet de leerlingen een zo 'hoog' mogelijk advies te geven; het doel is alles eruit halen wat erin zit en de leerling het advies te geven dat het beste bij hem of haar past. Het vergroot de kans van slagen in het Voortgezet Onderwijs en daar wellicht zelfs nog verder te groeien. Eén en ander is maatwerk, maar gezien de terugkoppeling die wij krijgen vanuit het VO en de cijfers waar onze leerlingen staan na drie jaar, doen wij de advisering goed. Daar zijn wij trots op.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Bij ons is iedereen welkom! Dat warme gevoel krijgen leerlingen al bij binnenkomst. De leerkracht geeft hen een hand en ziet hen. Wij geloven dat  goed presteren begint door het met plezier naar school te gaan. De leerkracht is geïnteresseerd in het kind en zijn omgeving. Vanuit deze betrokkenheid stimuleren wij de eigen verantwoordelijk van de leerling voor gedrag en werk. 

Wij tonen respect voor elkaars verschillen en zijn altijd op zoek naar de overeenkomsten!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • welbevinden en betrokkenheid
  • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. 

In 2019 heeft tevens een verificatieonderzoek plaatsgevonden. Dit is een onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau. Er wordt onderzocht of de verantwoording van het bestuur overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur voldoende doorwerkt op de school. Daarnaast geeft het onderzoek informatie aan de Inspectie van het Onderwijs over de feitelijke onderwijskwaliteit van de bezochte school. De locatie Orion van de Oostwijzer is in het voorjaar van 2019 bezocht. Er is gekeken naar het onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling, samenwerking, kwaliteitscultuur en verantwoording/dialoog. Op al deze punten gaf de inspecteur als oordeel over de kwaliteit: GOED!

Terug naar boven