Prins Florisschool

Hazerswoudestraat 250 2729 CN Zoetermeer

  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool
  • Schoolfoto van Prins Florisschool

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school heeft een leerkracht die speciaal is aangesteld voor vervanging bij ziekteverlof of ander verlof. Als er meerdere leerkrachten tegelijkertijd ziek zijn wordt er gekeken of er intern leerkrachten zijn die de vervanging kunnen doen. Soms worden leerlingen verdeeld over verschillende groepen. Zij krijgen dan werk mee wat ze zelfstandig in de andere klas kunnen doen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met een aparte groepen per leerjaar vanaf groep 3. De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd. Soms is er sprake van een instroomgroep voor 4 jarigen als de combi groepen 1/2 te groot zijn. Als het nodig is kan een kind in een groep hoger of lager instructie krijgen voor bijvoorbeeld rekenen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde voorziening Denkwijs onder- en bovenbouw, Taalplusklas. 

Onze school is lid van de Vereniging BegaafdheidsProfielScholen. Wij bieden meer- en hoogbegaafde kinderen iedere dag uitdagend onderwijs, met onze leerkrachten en ons programma Denkwijs en Breinwerk. Denkwijs is een bovenschools programma van Unicoz voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid die belemmerd (dreigen te) worden in hun ontwikkeling. Breinwerk is een interventieprogramma alleen voor leerlingen van de van de Prins Florisschool Hoogbegaafde leerlingen hebben andere onderwijsbehoeften die niet altijd aansluiten bij het reguliere aanbod op school. Om ervoor te zorgen dat ook zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving – met aangepast onderwijs en begeleiding – aangeboden worden. De ouders van deze leerling worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij het onderwijsleerproces van hun kind en de aanpassingen die worden gemaakt in hun lesaanbod. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven