IKC Floriant

Florasingel 17 2719 HP Zoetermeer

  • Binnen het IKC is er regelmatig contact tussen peuters en kleuters
  • IKC Floriant is opgericht in 1991 en in schooljaar 2016-2017 is het 25 jarig bestaan gevierd.
  • Kinderen doen mee voor het goede doel, Wandelen voor water.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de IEP Eindtoets schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels ook officieel bekend gemaakt. IKC Floriant scoort een gemiddelde einduitslag van 84,5 en voldoet hiermee ruim aan de inspectienorm passend bij onze school.

Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2015-2016 met de IEP eindtoets. In 2014-2015 en de schooljaren ervoor, verantwoordde IKC Floriant de eindopbrengsten met de Cito M8 toetsen. Deze zijn voldoende gescoord t.o.v. de inspectienormen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC Floriant vormen de tussenresultaten de basis van het groepsplan. Het groepsplan is de vertaling in de groep van het kindgericht- en doelgericht werken. In het groepsplan beschrijft de leerkracht voor de komende periode wat er nodig is om de kinderen te laten leren en te laten ontwikkelen. Elke leerling heeft zijn eigen onderwijsbehoefte t.a.v. vaardigheden en leermogelijkheden. Door vooraf de onderwijsdoelen en de onderwijsbehoefte van de leerlingen in beeld te brengen, maken de leerkrachten het mogelijk op zoveel mogelijk passend onderwijs te voorzorgen voor iedere leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Schoolwide Positive Behavior Support, of kortweg SWPBS, is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.

Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid - Respect
  • Vertrouwen - Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven