IKC Floriant

Florasingel 17 2719 HP Zoetermeer

  • Binnen het IKC is er regelmatig contact tussen peuters en kleuters
  • IKC Floriant is opgericht in 1991 en in schooljaar 2016-2017 is het 25 jarig bestaan gevierd.
  • Kinderen doen mee voor het goede doel, Wandelen voor water.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IKC Floriant in de wijk Zoetermeer-Rokkeveen. Uw kind is van harte welkom op onze school, want.....  

Op IKC Floriant staan de talenten van elk kind centraal!

IKC Floriant is een BPS-school (Begaafdheids Profiel School). Een school die, naast aanbod en aandacht voor alle leerlingen, extra onderwijsfaciliteiten biedt aan leerlingen die (hoog)begaafd zijn. 

Op IKC Floriant staat het Talent van elke leerling centraal en leren we leerlingen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkel- en leerproces. Dit doen we samen met hen door verbinding te zoeken en vertrouwen te geven.

•     ’s Ochtends werken we aan een stevige basis van (begrijpend) lezen, rekenen en taal;

•     ’s Middags leren de kinderen van groep 5 t/m 8 binnen thema’s over de wereld om ons heen. Dit doen wij door de methode IPC  (International Primary Curriculum) in te zetten en door verschillende jaargroepen met elkaar samen te laten werken;

•     De hele dag hebben we aandacht voor elk kind en bieden we hen een fijne veilige plek. Wij werken met PBS (Positive Behavior Support) vanuit een positieve grondhouding. Daarbij staat centraal hoe we met elkaar om willen gaan en vertalen dat in gedragsverwachtingen.  

Heeft u interesse in een informatiegesprek met een kijkje in de diverse klassen, maakt u dan een afspraak met ons, via tel: 079 3615607of via directie@floriant.unicoz.nl.

Tot ziens op IKC Floriant!

Met vriendelijke groet, Annette Mulder (directeur a.i.)

IKC Floriant is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Fijne veilige plek (PBS)
  • Leren en doen (IPC)
  • Onderwijs op maat
  • Meer en hoogbegaafden (BPS)
  • Kindcentrum (IKC)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Floriant iets een iets kleiner dan gemiddelde school. We zien een gestage groei van het leerlingenaantal. Momenteel bezoeken iets meer dan 200 leerlingen onze school. De school staat goed bekend in de wijk. De ouders geven aan de kwaliteit van het onderwijs, de betrokkenheid van de leerkrachten en de fijne sfeer redenen zijn om voor de Floriant te kiezen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Floriant werkt samen met Junis op het gebied van voor- , tussenschoolse- en naschoolse opvang. Junis zit intern met hun opvang in het schoolgebouw.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Als school vinden we het belangrijk om samen met ouders de veiligheid te waarborgen voor alle kinderen op IKC Floriant. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking met ouders om zorg te dragen voor een veilig schoolklimaat waarbij de kinderen met plezier naar school komen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Terug naar boven