Kindcentrum De Entree

Overwater 1 2715 BT Zoetermeer

  • Receptie bij binnenkomst
  • Elke groep heeft een eigen, afsluitbare  basisruimte waar de instructies plaats vinden.
  • De enorme lichtkoepel zorgt voor veel licht en een mooie sfeer op de open leerpleinen
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2015-2016 met de IEP eindtoets. In schooljaar 20-/21 is er landelijk geen eindtoets afgenomen. Vanaf 21/22 wordt er bij de eindtoets niet meer gekeken naar het gemiddelde resultaat, maar het aantal kinderen dat het juiste niveau haalt (de 1F of 2F/1S).

In maart 2020 is de onderwijsinspectie langs geweest op de school. Dit betrof geen beoordeling maar een thema onderzoek naar het didactisch handelen in de groepen. Na een verkennend gesprek met de directie over de ambities van de school heeft de inspecteur gedurende de ochtend diverse lesbezoeken afgelegd in 4 verschillende groepen. Na afloop van dit onderzoek is er een evaluatiegesprek geweest met de onderwijsinspecteur en de betrokken leerkrachten. We zijn erg trots om te melden dat de onderwijsinspecteur zeer tevreden was over wat hij gezien heeft. Zo kregen we o.a. als feedback:
Een taakgerichte werksfeer
De doelen zijn inzichtelijk voor de leerlingen
Activerende werkvormen
Goede instructies en verwerking op maat
Eigenaarschap bij leerlingen
Geven van duidelijke feedback aan leerlingen
Prettig schoolklimaat
Professioneel team

Afsluitend meldde de onderwijsinspecteur dat hij geen beoordelingscijfer hiervoor mocht geven, omdat het een themabezoek was. Wanneer dit wel het geval was zouden we de hoogste beoordeling (een goed) krijgen! U begrijpt dat we als school supertrots zijn op dit resultaat waar we de afgelopen periode hard aan hebben gewerkt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Deze worden in de opbrengstgesprekken besproken en geëvalueerd. Daarnaast wordt er een plan gemaakt welke vakken er extra aandacht behoeven om de scores te verbeteren. Verder worden deze opgenomen in het katern opbrengsten.

De Unicoz onderwijsgroep wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen. Wij volgen kinderen daarom nauwlettend in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties en toetsen. Wij beschikken over methodegebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen.

Methodegebonden toetsen, bijvoorbeeld de rekenmethode, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebonden toetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen, bijvoorbeeld de CITO-toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding;

Niveau I 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II 20% ruim voldoende scorende leerlingen

Niveau III 20% net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen

Niveau IV 20% onvoldoende scorende leerlingen

Niveau V 20% laagst scorende leerlingen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en definitief advies

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment. Om er voor te zorgen dat leerlingen en hun ouders een goede keuze kunnen maken voor het voortgezet onderwijs, is het van belang om te weten wat de leerling kan, wat de leerling wil en welke leerstijl de leerling heeft. Weet de leerling al wat hij of zij na het voortgezet onderwijs wil gaan doen? Hoe is de motivatie en de werkhouding van de leerling? Voor het bepalen van het prognose uitstroomadvies, voorlopig advies en het definitieve advies wordt o.a. gekeken naar:

• Resultaten van methodetoetsen (met name groep 6, 7 en 8);

• Resultaten van CITO-toetsen (met name groep 6, 7 en 8);

• Inzet tijdens de lessen;

• Werkhouding in de groep;

• Huiswerk(houding);

• Indien aanwezig resultaten van een intelligentie-onderzoek (NSCCT of NIO).

Zowel het prognose uitstroomadvies, het voorlopige advies, als het definitieve schooladvies wordt vastgesteld door de leerkrachten van groep 7, groep 8, interne begeleider(s) en directie. Eind groep 7 volgt een eerste prognose uitstroomadvies. In groep 8 volgt in januari het voorlopig advies. In februari maken de leerlingen de wettelijk verplichte doorstroomtoets. Eind maart krijgen ze het definitieve schooladvies. Met dit advies kunnen ze zich eind maart, in de centrale aanmeldweek, aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Het aanmelden gaat via de website https://zonaarhetvo.nl/ een gezamenlijk initiatief van de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die vanuit de basisschool naar het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan geldt de centrale aanmeldweek niet. Bij deze leerlingen is het samenwerkingsverband betrokken en wordt al eerder in het schooljaar gekeken naar een passende school.

Overstappen naar het voortgezet onderwijs

Tijdens de gehele basisschool periode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. De doorstroomtoets vormt hierin een belangrijk onderdeel. Zoals de naam al aangeeft markeert de toets niet het einde van de ontwikkeling van de leerling, maar de doorstroom naar het voortgezet onderwijs waar de leerling zich verder blijft ontwikkelen. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de doorstroomtoets een wettelijk verplichte toets. Evenals op de andere Unicoz-scholen, nemen wij de IEP doorstroomtoets af. Deze toets zal begin februari door de leerlingen van groep 8 gemaakt worden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

KC De Entree is een Kanjerschool. 

De uitgangspunten als Kanjerschool zijn:

- Wij vertrouwen elkaar.

- Wij helpen elkaar.

- Niemand speelt de baas.

- Niemand lacht uit.

- Niemand doet zielig.

KC De Entree is een basisschool met een warm pedagogisch klimaat; dagelijks wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met elkaar door de Kanjertraining. Wij willen kinderen op een positief weerbare manier laten deelnemen aan de maatschappij van de 21ste eeuw.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Je bent goed zoals je bent
  • Je bent trots op jezelf
  • Op weg naar goed burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven