Kindcentrum De Entree

Overwater 1 2715 BT Zoetermeer

  • Receptie bij binnenkomst
  • Elke groep heeft een eigen, afsluitbare  basisruimte waar de instructies plaats vinden.
  • De enorme lichtkoepel zorgt voor veel licht en een mooie sfeer op de open leerpleinen
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2015-2016 met de IEP eindtoets. In 2014-2015 en de schooljaren ervoor, verantwoordde de school haar eindopbrengsten met de Cito M8 toetsen. In het jaar 2015-2016 is er een onvoldoende gescoord t.o.v de inspectienorm. Aan de hand van deze gegevens is er school breed een plan van aanpak opgesteld. Dit om de onderwijskwaliteit te verbeteren. In het schooljaar 2016-2017 scoorde de school met 81,2 ruim boven het de landelijke norm voor het percentage gewichtenleerlingen (11%).  Ook in het schooljaar scoort de Amalia 82,8 en voldoet hiermee ruim aan de norm die bij ons percentage gewichtenleerlingen toebehoort (9%). 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de school net niet voldaan aan de gestelde norm. Wel kunnen wij zichtbaar aantonen dat de behaalde scores passend of zelfs hoger liggen dan dat we van onze leerlingen mochten verwachten. (vergeleken met de NIO) 

In maart 2020 is de onderwijsinspectie langs geweest op de school. Dit betrof geen beoordeling maar een thema onderzoek naar het didactisch handelen in de groepen. Na een verkennend gesprek met de directie over de ambities van de school heeft de inspecteur gedurende de ochtend diverse lesbezoeken afgelegd in 4 verschillende groepen. Na afloop van dit onderzoek is er een evaluatiegesprek geweest met de onderwijsinspecteur en de betrokken leerkrachten. We zijn erg trots om te melden dat de onderwijsinspecteur zeer tevreden was over wat hij gezien heeft. Zo kregen we o.a. als feedback:
Een taakgerichte werksfeer
De doelen zijn inzichtelijk voor de leerlingen
Activerende werkvormen
Goede instructies en verwerking op maat
Eigenaarschap bij leerlingen
Geven van duidelijke feedback aan leerlingen
Prettig schoolklimaat
Professioneel team

Afsluitend meldde de onderwijsinspecteur dat hij geen beoordelingscijfer hiervoor mocht geven, omdat het een themabezoek was. Wanneer dit wel het geval was zouden we de hoogste beoordeling (een goed) krijgen! U begrijpt dat we als school supertrots zijn op dit resultaat waar we de afgelopen periode hard aan hebben gewerkt.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Deze worden in de opbrengstgesprekken besproken en geëvalueerd. Daarnaast wordt er een plan gemaakt welke vakken er extra aandacht behoeven om de scores te verbeteren. Verder worden deze opgenomen in het katern opbrengsten.

De Unicoz onderwijsgroep wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen. Wij volgen kinderen daarom nauwlettend in hun ontwikkeling door middel van lesobservaties en toetsen. Wij beschikken over methodegebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen.

Methodegebonden toetsen, bijvoorbeeld de rekenmethode, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst. De niet-methodegebonden toetsen zijn toetsen die minder vaak worden afgenomen, bijvoorbeeld de CITO-toetsen. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en in juni. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding;

Niveau I 20% hoogst scorende leerlingen

Niveau II 20% ruim voldoende scorende leerlingen

Niveau III 20% net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen

Niveau IV 20% onvoldoende scorende leerlingen

Niveau V 20% laagst scorende leerlingen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven