Kindcentrum De Entree

Overwater 1 2715 BT Zoetermeer

  • Receptie bij binnenkomst
  • Elke groep heeft een eigen, afsluitbare  basisruimte waar de instructies plaats vinden.
  • De enorme lichtkoepel zorgt voor veel licht en een mooie sfeer op de open leerpleinen
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein
  • Naast de basisruimte delen 2 of 3 groepen een gezamenlijke ruimte, het leerplein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van het personeel lossen, wij waar het kan, intern op door de inzet van een vaste vervanger binnen de school. Zo kunnen wij zoveel mogelijk bekende leerkrachten de groepen laten vervangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Specialisten

Op De Entree werken we met specialisten op meerdere gebieden:

De coördinator onderwijs en Kwaliteit (O&K) stelt samen met de directie en de specialisten doelen op voor een bepaalde periode. De coördinator O&K overlegt regelmatig met de specialisten. De coördinator evalueert regelmatig tijdens het schooljaar het jaarplan en bewaakt de haalbaarheid. 

De ICT coördinatoren zorgen ervoor dat ICT (mediawijsheid, ICT geletterdheid, creativiteit) goed wordt toegepast in het onderwijs. Er wordt gezorgd voor nieuwe uitdagende toepassingen.

De specialisten (rekenen/taal/lezen) houden zich bezig met het bewaken van de doorgaande leerlijnen binnen de school. 

De gedragsspecialist borgt de veiligheid binnen de school.

De specialist passend onderwijs (SPO) bekijkt of alle leerlingen de ondersteuningsbehoefte krijgen die ze verdienen. Dit door groepsbezoeken en regelmatig een leerlingsbespreking met de groepsleerkracht in te plannen. De SPO coacht en begeleid de leerkracht hierbij of verwijst (indien de hulpvraag voor een hele klas betreft) de leerkracht door naar een andere specialist.  

De kindcoach zorgt a.h.v. gesprekken en spellen enz. voor dat kinderen zich gehoord en veilig voelen. Daarnaast geeft zij handvatten die kinderen kunnen toepassen in lastige situaties.

De vakleerkracht gym zorgt voor goed bewegingsonderwijs.

De vakleerkracht hoogbegaafdheid zorgt voor extra uitdaging voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

De VVE-coördinator bewaakt (en voert uit) de afspraken binnen het VVE beleid.        

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO heeft een eigen website: www.passendonderwijszoetermeer.nl. Hoe wij hier praktisch invulling aan geven, vindt u in ons zorgplan op onze website.

De basisondersteuning wordt binnen elke groep, door elke leerkracht gegeven, indien nodig met hulp van derden. 

Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra  ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, schakelklas en de Taalplusklas. Op school bieden wij daarnaast extra ondersteuning aan leerlingen die  extra aandacht nodig hebben, zoals de taalklas en talentenatelier.

Voor het schoolondersteuningsprofiel kunt u terecht op http://entree.unicoz.nl/ondersteuning

Begeleiding van hoogbegaafde leerlingen
Op school dragen wij zorg voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen aansluitend bij hun specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Op school krijgt dit vorm middels handelingsgericht werken waarbij gekeken wordt naar wat het kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken, uitgaande van de mogelijkheden van het kind. Dit vraagt afstemming tussen de kenmerken en de ondersteuningsvraag van het kind enerzijds en de onderwijsleersituatie en de opvoedingssituatie anderzijds. Hoogbegaafde leerlingen hebben veelal andere onderwijsbehoeften, welke niet altijd aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod op de scholen. Om er zorg voor te dragen dat hoogbegaafde leerlingen hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen, kan een specifieke leeromgeving met een aangepast onderwijsaanbod en begeleiding noodzakelijk zijn. Meer informatie vindt u ons zorgplan op onze website.

Schakelklas
Op De Entree bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een schakelklas in de midden en bovenbouw. Het onderwijs in de schakelklas richt zich vooral op de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Op deze manier kan een discrepantie tussen taal en bijvoorbeeld rekenen worden weggewerkt. Ouders worden vooraf geïnformeerd en dienen toestemming te geven voordat met de schakelklas gestart kan worden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven