IKC Stella Nova

Willem Alexanderplantsoen 2 2713 VM Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Stella Nova
  • Open
  • Samen leren
  • Persoonlijk
  • Schoolfoto van IKC Stella Nova

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging wordt zoveel mogelijk opgevangen door eigen personeel. In uiterste gevallen moet een groep voor een dag thuis door ouders worden opgevangen omdat er geen vervanger beschikbaar is. Ouders worden hierover (indien mogelijk) ruim van te voren geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten specialiseren zich op bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld rekenen, taal of begrijpend lezen. Hierdoor kunnen zij zich meer verdiepen in de leerlijnen van dat vakgebied en geven zij daar meer inhoud aan. Vervolgens geven zij binnen hun specialisme instructies aan meerdere groepen. Daarnaast hebben zij ook de taak hun collega's daarin te ondersteunen. Het niveau van de instructies is hoog en de betrokkenheid groot. De leerkrachten geven instructies aan diverse leeftijdsgroepen. Ze bieden uw kind leerstof aan op niveau. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande tijden geven de instructietijd aan. De verwerkingstijd is hierin niet meegerekend omdat de verwerkingstijd van de leerlingen onderling kan verschillen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). 

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2015 werken school en opvang onder één dak samen als één organisatie. Voor- en vroegschoolse educatie is dan onderdeel van het lesprogramma, zowel bij de peutergroep van de kinderopvang als in Unit 1 op school.

Terug naar boven