Katholieke basisschool De Regenboog

Kerkenbos 12 2715 RP Zoetermeer

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Regenboog

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz scholen verantwoorden hun eindresultaten aan de hand van de resultaten op de IEP eindtoets. De Inspectie past bij het beoordelen van de resultaten op de IEP eindtoets normtabellen toe. De eindresultaten worden als onvoldoende beoordeeld als de schoolscore onder de ondergrens valt. De eindresultaten worden als voldoende beoordeeld als de score van tussen de ondergrens en de bovengrens valt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de afname van de toetsen in de geplande toetsweken, vindt een analyse van de behaalde resultaten plaats. Deze analyse wordt in eerste instantie uitgevoerd door de groepsleerkrachten. Vervolgens worden de individuele én de groepsresultaten besproken met de IB-er en in voorkomende gevallen directielid. Indien gewenst volgt een plan van aanpak op individueel en/of groepsniveau.

Op De Regenboog hebben we ambitiedoelen vastgelegd: We streven ernaar gemiddeld Cito-niveau III te halen. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat kinderen individueel groei laten zien. Hiertoe volgen wij de door OnderwijsAdvies berekende groeitabellen.

De resultaten van de tussenresultaten noteren wij in ons opbrengstenkatern, als onderdeel van ons School Document.

 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Regenboog zien wij het als onze opdracht om de capaciteiten van elk individueel kind ten volle te laten ontplooien. We willen eruit halen wat erin zit. We meten dit voortdurend met behulp van ons leerlingvolgsysteem. Verder zijn de observaties van de leerkrachten van groot belang. Daarnaast maken de kinderen tussen groep 4 en groep 8 een aantal keren een intelligentietoets. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Regenboog streven wij ernaar om een veilige school te zijn voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Steeds zijn we bezig om de veiligheid van de kinderen te bespreken en als het nodig is te verbeteren. De verbeterpunten leggen we vast in onze jaarplannen en handelen zoals daarin omschreven. Het beleid is vastgelegd in diverse documenten, waarnaar wij verwijzen:

  • Bovenschools het integraal veiligheidsbeleid en protocol schorsing en verwijdering, inclusief checklist.
  • Op De Regenboog is het beleid en handelen vastgelegd in het activiteitenplan fysieke veiligheid, het pestprotocol (waarin onder andere de Kanjertraining genoemd wordt, die wij als methode in de hele school inzetten), het stroomdiagram incidenten en het document gedragsregels.

Wij hebben zorg voor actieve en gezonde kinderen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat in een opgeruimde school. Daarnaast hebben we op De Regenboog structureel speciale aandacht voor het onderwerp ‘sociale veiligheid’. Hiervoor doen wij onder andere de Kanjertraining. (De Kanjertraining is sinds 14 oktober 2013 erkend en opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI)). De Kanjerafspraken spelen een belangrijke rol op De Regenboog. Ze hangen zichtbaar in alle lokalen. In het begin van elk schooljaar brengen we ze expliciet onder de aandacht van de kinderen en ook gedurende het schooljaar besteden wij daar veel aandacht aan. Tevens hangen de Kanjerpetjes in elke groep en zijn er zichtbare Kanjerposters in de gangen.   

Verder hebben wij een goed en bewezen effectief pestprotocol, als onderdeel van ons veiligheidsbeleid, dat we steeds aanpassen wanneer nodig en begeleiden wij kinderen die op het gebied van gedrag extra aandacht nodig hebben. Het pestprotocol staat op onze website en is op te vragen bij de directie van de school. Op De Regenboog hebben wij een gedragsteam, bestaande uit gedragsspecialisten. Dit team coördineert samen met onze Interne Begeleider én de betreffende leerkrachten de zorg op het gebied van gedrag. Dit alles draagt bij aan welbevinden, een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • welbevinden
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven