Katholieke basisschool De Regenboog

Kerkenbos 12 2715 RP Zoetermeer

Schoolfoto van Katholieke basisschool De Regenboog

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan soms moeilijk zijn vervanging te vinden voor leerkrachten met verlof. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de vervangingspool, waaraan de Unicoz-scholen verbonden zijn (Poolwest). Daarnaast is er op De Regenboog een intern vervangingsplan om te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van ambulante personeelsleden.

De directeur wordt in principe niet bij interne vervanging ingezet. Bij onvoorziene situaties beslist hij/zij hoe de organisatie wordt ingericht.   

Elke collega houdt een journaal bij. Aan de hand van dit journaal en de daarin opgenomen weekplanning kan de vervangende collega de draad oppakken en het programma vervolgen. De vervanger houdt zelf ook het journaal bij, zodat de groepsleerkracht, na afwezigheid, soepel met het programma verder kan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Regenboog werken we met het leerstof jaarklassensysteem, de onderbouw bestaat uit drie gemengde kleutergroepen, groep 3 en 4; in de bovenbouw zitten de kinderen in groep 5 t/m 8.

VVE-school                                                                                                                                                                                                   Zie: Voor- en Vroegschoolse educatie.

Unicoz Schakelklas                                                                                                                                                                                          In de school is een schakelklas (Unicoz Schakelklas) gesitueerd. Hierin krijgen kinderen extra begeleiding op het gebied van woordenschat, taal en (begrijpend) lezen.

Unicoz NT2 groep                                                                                                                                                                                             De overheid heeft alle gemeentes, waaronder ook Zoetermeer,  een taakstelling gegeven om meer vluchtelingen op te vangen. Dit wordt veroorzaakt door de huidige situatie in de wereld, waarbij meerdere oorlogen op basis van o.a. het geloof ervoor zorgen dat grote groepen mensen niet meer veilig zijn in hun eigen land. De kinderen die in Zoetermeer aangemeld worden bij een Unicoz-school, worden in de meeste gevallen doorverwezen naar De Regenboog. Daar worden de kinderen ongeveer één tot anderhalf  jaar opgevangen in de Unicoz NT2 groep. Kinderen in de leeftijd van groep 4 (mogelijk ook groep 3) t/m groep 8 volgen samen onderwijs in één lokaal. Het maximaal aantal kinderen zal rond de 16 liggen. Daarna overleggen we met betrokken instanties (gemeente, Unicoz) of er een tweede groep kan worden opgestart. De kinderen volgen een aantal vakken met hun leeftijdsgenoten uit de reguliere groepen, zoals lichamelijke opvoeding en creatieve vakken.  Als een kind de vier modules Nederlandse taal doorlopen heeft, wordt aan de hand van vastgestelde criteria besproken of het in een reguliere groep (eventueel na beslissing door ouders op een andere school) geplaatst wordt. Het kan ook zijn dat een kind doorstroomt naar een reguliere groep en daarin nog extra ondersteuning krijgt vanuit de NT2 groep. Kinderen in de leeftijd van groep 1-2 en 3 worden direct in een kleutergroep geplaatst. Naast het onderwijs dat de kinderen aangeboden krijgen (erop gericht zo snel mogelijk de Nederlandse taal machtig te worden), wordt ook gekeken of de kinderen nog andere vormen van extra begeleiding en/of behandeling nodig hebben, m.n. gericht op traumaverwerking.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.  

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas.   

Bij ons op school bieden wij de volgende ondersteuning aan:

  • Kanjertraining (gecertificeerde Kanjerschool)
  • extra begeleiding aan kinderen met een taalachterstand in de Unicoz Schakelklas, die in ons gebouw gesitueerd is
  • VVE-tutoring in onze kleutergroepen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij streven naar een optimale ontwikkeling voor onze leerlingen. Dit doen wij aan de hand van onze missie en visie. In de toekomst zullen wij dit dan ook blijven doen en iedere keer evalueren. Daar waar nodig is, passen wij onze werkwijze aan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven