IKC De Buytenkans

Busken Huethove 6 2717 XK Zoetermeer

  • Wij geven 'gewoon' goed en klassikaal onderwijs. We gebruiken hiervoor de nieuwste methodes en chromebooks.
  • Wij bieden binnen ons IKC Kinderopvang en Onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar, van 7.00-18.30 uur.
  • Onze leerlingen krijgen begeleiding op maat. Dat betekent dat we hen de extra hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.
  • Wij werken voor de sociaal-emotionele vorming en sociale vaardigheden met de Kanjer methode. Wij vertrouwen (op) elkaar en lossen ruzies op.
  • Ons IKC is meer dan een bordje op de gevel. We geven samen met experts invulling aan de titel, bijv. met fysio en arrangementen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie met de IEP toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij analyseren de uitkomsten van de vragenlijsten over Sociale Veiligheid en de cognitieve tussentoetsen (Cito) om te kijken of we nog op koers zitten. Waar nodig worden plannen bijgesteld en/of interventies ingezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het geven van de adviezen VO kijken we zorgvuldig naar de uitslagen van de Cito toetsen, naar de methodegebonden toetsen, de motivatie van de leerling (kindbeeld). De eindtoets is een meetmiddel om onze beoordeling te staven. We zien bij onze leerlingen grote groei die zich dankzij de extra hulp voor iedere leerling die dat nodig heeft gaat openbaren halverwege de schoolloopbaan
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wat wij belangrijk vinden is dat onze kinderen en collega's veilig zijn en trots ervaren. Trots op de school, elkaar en vooral trots op hun eigen groei en talenten. Dit betekent dat wij het herkennen, erkennen, stimuleren en ontdekken van talenten een structurele plek in ons onderwijs hebben gegeven. De samenwerking met ouders en wijk is onlosmakelijk hiermee verbonden.

Als kinderen in balans zijn en een voldoende mate van veiligheid/vertrouwen, erkenning, groei en trots ervaren zijn zij in staat en stellen zij ons in staat het maximale uit zichzelf/hen te halen. Dit geldt ook voor het team. Wij zijn er van overtuigd dat alleen blije kinderen tot leren komen bij blije leerkrachten. Om het welbevinden van onze leerlingen en collega's verder te vergroten, vieren wij ieder succes. We zijn continu bezig met het verbeteren van ons onderwijs op studiedagen en trainingen. Gezondheid speelt een grote rol in de balans.

Wij gebruiken de Kanjertraining, de lessen, extra ondersteuning door experts en een positieve pedagogische aanpak (we kijken naar wat er wel is) om ons hierbij te ondersteunen. Zo komen we tot onze primaire taak: het leveren van goed onderwijs!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid & Samenwerking
  • Welbevinden en gezondheid
  • Gewoon goed onderwijs

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven