IKC De Buytenkans

Busken Huethove 6 2717 XK Zoetermeer

  • Wij geven 'gewoon' goed en klassikaal onderwijs. We gebruiken hiervoor de nieuwste methodes en chromebooks.
  • Wij bieden binnen ons IKC Kinderopvang en Onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar, van 7.00-18.30 uur.
  • Onze leerlingen krijgen begeleiding op maat. Dat betekent dat we hen de extra hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.
  • Wij werken voor de sociaal-emotionele vorming en sociale vaardigheden met de Kanjer methode. Wij vertrouwen (op) elkaar en lossen ruzies op.
  • Ons IKC is meer dan een bordje op de gevel. We geven samen met experts invulling aan de titel, bijv. met fysio en arrangementen.

Het team

Toelichting van de school

Om de weerbaarheid en het welbevinden van onze leerlingen verder te vergroten, krijgen al onze leerlingen ieder schooljaar judolessen onder schooltijd. Hiervoor huren we YoLo trainers in.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof en/of ziekte van een medewerker proberen wij op de volgende wijze te organiseren:

1. Vervanging door ambulante collega's die op dat moment binnen de school zijn.

2. Vervanging door extra inzet parttime collega's.

3. Vervanging door onderwijsassistenten met ondersteuning van leerkrachten.

4. In het uiterste geval verdeling van de groep over de andere groepen of het naar thuis werken door een groep na contact met ouders. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast de klassikale organisatie zijn lesroosters zo op elkaar afgestemd, dat voor verschillende vakgebieden leerlingen gemakkelijker op verschillende plekken de instructies kunnen halen die passen bij hun behoefte.

Hierbij maken wij gebruik van digitale verwerking op chromebooks.

Vanuit VVE gelden, worden extra activiteiten onder en na schooltijd ingezet. Kinderen kunnen zich via de bredeschool website opgeven voor de verschillende lessen voor bepaalde perioden in het jaar.

Voor kinderen die liever praktisch met techniek werken is de klusklas. Kinderen die cognitief meer uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor de plusklas. Voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken op taalgebied, bieden we de schakelklas aan. Onderwijsarrangementen worden waar mogelijk vanuit onze formatie gecoördineerd en verzorgd.

We hebben wekelijks een fysiotherapeute binnen onze school voor onze leerlingen en voldoende onderwijsassistenten om de leerlingen in kleine groepjes te begeleiden. De onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn gekoppeld aan vaste groepen voor de ondersteuning. De ondersteuning vindt vooral in de eigen groepen plaats, waar mogelijk op de vides van de lokalen. Zo kunnen de kinderen die extra begeleiding nodig hebben zoveel mogelijk in de klas. Ook is er een dag in de week een logopediste aanwezig op school voor leerlingen die dit nodig hebben.

Voor de sociaal-emotionele vorming werken wij met de Kanjermethode en bieden we alle leerjaren elke week onder schooltijd judolessen aan.

IKC De Buytenkans is een gezonde school en werkt al jaren aan de gezondheid van haar leerlingen. We willen gezond eten en bewegen op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. De school schrijft zich altijd in voor het gratis EU schoolfruit en zuivelprogramma. Dit vullen we aan tot vijf dagen per week. Hierdoor kunnen we het hele schooljaar elke dag gratis fruit en zuivel aanbieden aan onze leerlingen. Daarnaast bieden we dagelijks een schoolontbijt, lunch en eens in de week verse soep aan aan onze leerlingen. Omdat wij het belang zien van een gezonde start van de dag, bieden wij iedere ochtend een gezond en kosteloos ontbijt aan aan onze leerlingen voor schooltijd. Trakteren doen we ook zo gezond mogelijk. Voor meer informatie over gezonde traktaties en gezonde tussendoortjes en de lunch verwijzen wij u naar ons voedingsbeleid op onze website. In 2022 heeft de school het certificaat “sport en bewegen” behaald. Dit certificaat gaat over het stimuleren van een actieve leefstijl op school. Denk daarbij aan het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten op school, het in kaart brengen van het beweeggedrag van de leerlingen en aandacht geven aan leerlingen die niet of nauwelijks actief zijn op het gebied van bewegen en sport. Sporten en bewegen, maar ook andere aspecten van een gezonde leefstijl, zijn belangrijk voor het presteren op school en voor het (sociaal) welbevinden van jongeren. IKC De Buytenkans voldoet aan het beleid m.b.t. het aantal gymlessen van twee keer 45 minuten per week. Ook worden er judolessen aangeboden aan alle leerlingen als onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast bieden wij o.a. ook in het naschoolse aanbod sportlessen aan. Tevens hebben wij jaarlijks een sportdag, worden er sportclinics aangeboden tijdens de gymles en worden er door de combinatiefunctionaris diverse sportactiviteiten gegeven in de wijk. Voor de onderbouw is er een active floor, waarin het bewegen en spelplezier het doel zijn. Meer informatie vindt u in ons beleidsplan sport en bewegen op de website. In schooljaar 2023-2024 zullen we het thema certificaat Welbevinden behalen. 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij besteden binnen ons onderwijs veel tijd aan de Nederlandse taal en de vaardigheid van onze leerlingen daarin. Wij geloven dat taligheid bij kinderen het welbevinden vergroot en een basisvoorwaarde is voor succes. Ons taalonderwijs vindt uitdrukking in zaakvakken. In de schakelklas krijgen kinderen extra ondersteuing op woordenschatvergroting en begrijpend lezen. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen kinderen na schooltijd extra ondersteuning krijgen op het gebied van rekenen en/of begrijpend lezen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Vensters PO: Schoolondersteuningsprofiel.

Deze school maakt onderdeel uit van de UnicozOnderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden.

Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, 'dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas.  Bij ons op school bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan:

* Taalondersteuning van VVE

* Invulling van de Onderwijs Ondersteuninngs Arrangementen (OOA's) door professionals (intern of extern).

* Remedial Teaching door vrijwilligers en onderwijsassistenten

* Plusklas

* Klusklas

* Schakelklas op schoolniveau

* Judolessen (30 minuten per week voor alle leerlingen onder schooltijd) om de weerbaarheid van onze leerlingen te vergroten

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt met Leren Zichtbaar Maken. Dat betekent dat leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. De leerlingen leren omdat ze weten waar ze naar toe willen en welke volgende stappen daar voor nodig zijn. Daarmee zijn ze eigenaar van hun leerproces.

Daarnaast werkt de school met het doordacht passend lesmodel. Belangrijke onderdelen zijn directe instructie, heldere en haalbare lesdoelen, interactieve werkvormen, controleren van begrip en het geven van feedback en complimenten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven