IKC De Buytenkans

Busken Huethove 6 2717 XK Zoetermeer

  • Wij geven 'gewoon' goed en klassikaal onderwijs. We gebruiken hiervoor de nieuwste methodes en chromebooks.
  • Wij bieden binnen ons IKC Kinderopvang en Onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar, van 7.00-18.30 uur.
  • Onze leerlingen krijgen begeleiding op maat. Dat betekent dat we hen de extra hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.
  • Wij werken voor de sociaal-emotionele vorming en sociale vaardigheden met de Kanjer methode. Wij vertrouwen (op) elkaar en lossen ruzies op.
  • Ons IKC is meer dan een bordje op de gevel. We geven samen met experts invulling aan de titel, bijv. met fysio en arrangementen.

In het kort

Toelichting van de school

Op IKC De Buytenkans hebben alle leerlingen een eigen plek. De instructie vindt plaats op verschillende niveau's. De verwerking van de basisvakken (rekenen, taal, begrijpend lezen) wordt gedaan op chromebooks zodat de leerkracht direct met de leerling mee kan kijken. Zo wordt helder waar extra hulp nodig is of welke onderdelen de leerling al beheerst. We geloven in de kracht van duidelijke kennisoverdracht én in eigenaarschap van onze leerlingen. Zo zijn de leerlingen gemotiveerd aan het werk. We vieren onze successen graag samen, we geloven in blije kinderen en blije leerkrachten voor goed onderwijs. Wij werken met de nieuwste methodes (o.a. Lijn 3, Wereld in Getallen 5, TaalActief). Onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs is hoog.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de brede (talent)ontwikkeling van kinderen, o.a. met Plusklas, Klusklas, Schakelklas,  brede schoolactiviteiten en muzikale vorming bij 'rock@school'. Elke woensdag hebben we een gevarieerd aanbod bij onze keuzeateliers. Om de weerbaarheid, het incasseringsvermogen en het samenwerkend leervermogen van onze leerlingen te vergroten, bieden we naast de Kanjertrainng aan alle groepen, elke week judolessen aan.

De school werkt samen met kinderopvang, gemeente instanties en overige wijkpartners. Deze samenwerking heeft vorm en inhoud gekregen in een IKC sinds september 2019: IKC De Buytenkans. Zo worden de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van kinderen en de sociale veiligheid zoveel als mogelijk geborgd. Bovendien neemt de school iedere twee weken zitting in het groot wijkoverleg om de wijk een nog fijnere plek te maken voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Een voorbeeld van de hier geboekte successen zijn de gratis sportactiviteiten die door de gemeente georganiseerd worden. Deze activiteiten vinden na schooltijd plaats.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Gewoon' goed onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Ondersteuning op maat
  • Samen(werken)
  • Wijkbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal groeit door de goede naam van de school en onze hoge opbrengsten. Dit was voorheen nog niet duidelijk zichtbaar omdat er grote groepen 8 de school verlieten. Vanaf 1 oktober 2021 is de groei ook in de groeicurves zichtbaar. De leerlingen zijn blij en dragen dit uit. Bij de leerling-, en oudertevredenheidspeilingen scoren we hoog. De scores zijn terug te vinden op 'Scholen op de Kaart'. 

Onze ouders kiezen voor de kleinschaligheid en persoonlijke aanpak die bij ons in het IKC heerst. We groeien graag, maar niet ten koste van de rust en het welbevinden van onze leerlingen en hun ouders. We blijven dus de kleinschaligheid nastreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle onderdelen zijn opgenomen in het veiligheidsplan.

Terug naar boven