IKC De Buytenkans

Busken Huethove 6 2717 XK Zoetermeer

  • Wij geven 'gewoon' goed en klassikaal onderwijs. We gebruiken hiervoor de nieuwste methodes en chromebooks.
  • Wij bieden binnen ons IKC Kinderopvang en Onderwijs aan kinderen van 0-13 jaar, van 7.00-18.30 uur.
  • Onze leerlingen krijgen begeleiding op maat. Dat betekent dat we hen de extra hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.
  • Wij werken voor de sociaal-emotionele vorming en sociale vaardigheden met de Kanjer methode. Wij vertrouwen (op) elkaar en lossen ruzies op.
  • Ons IKC is meer dan een bordje op de gevel. We geven samen met experts invulling aan de titel, bijv. met fysio en arrangementen.

In het kort

Toelichting van de school

Op IKC De Buytenkans wordt gewerkt vanuit het reguliere onderwijsorganisatiemodel met het bijbehorende leerstofjaarklassensysteem, aangevuld met digitale middelen die het mogelijk maken om op kindniveau met de leerstof om te gaan. Bovendien werken we met de nieuwste methodes. 

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de brede (talent)ontwikkeling van kinderen, o.a. met Plusklas, Klusklas, Taalklas,  brede schoolactiviteiten en muzikale vorming bij 'rock@school'.

De school werkt samen met kinderopvang, gemeente instanties en overige wijkpartners. Deze samenwerking heeft vorm en inhoud gekregen in een IKC sinds september 2019: IKC De Buytenkans. Zo worden de doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen van kinderen en de sociale veiligheid zoveel als mogelijk geborgd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 'Gewoon' goed onderwijs
  • Talentontwikkeling
  • Extra ondersteuning
  • Vreedzaam samenwerken
  • Wijkbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1 oktober 2020 betrof 155. De prognose voor 1 oktober 2021 betreft 165 leerlingen. Wij gaan uit van groei door inzet middelen en positieve PR. De school is vanaf de kleutergroepen aan het groeien door de peuterspeelzaal in de groep. Sinsdag september 2020 hebben wij een tweede peutergroep binnen ons IKC waarvan het merendeel bij ons op school zal blijven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle onderdelen zijn opgenomen in het veiligheidsplan.

Terug naar boven