Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • In groepjes overleggen.
  • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
  • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
  • Samenwerken met materiaal.
  • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie niet met de Cito eindtoets maar met de IEP toets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van uw kinderen
Kinderen van de Touwladder worden regelmatig geobserveerd door de leerkrachten en hun werk wordt bekeken en beoordeeld om vorderingen vast te stellen. Van ieder kind wordt een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, eventuele gegevens van het speeltaalhuis, leerling besprekingen, verslagen van gesprekken met ouders en toets- en rapportgegevens bewaard.We proberen zo vroeg mogelijk leerproblemen te signaleren, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden. Twee maal per jaar worden de groepen door de leerkrachten met de IB-er besproken. Tevens komt de Schoolzorgcommisie voor enige zorgleerlingen een aantal keer per jaar bij elkaar. Bij deze gesprekken zijn standaard de intern begeleider, de leerkracht van de groep, de schoolmaatschappelijk werkster en onze leerlingbegeleider van onderwijsadvies aanwezig.

Opbrengsten en opbrengstgericht werken
De Touwladder werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van schoolteams waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede.  
Dit geeft de ouders het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.  
Unicoz-breed worden de tussenresultaten gemeten met behulp van de volgende verplichte toetsen:  
CITO Rek & WIS Groep 3 t/m 8
CITO Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8 
CITO DMT Groep 3 t/m 8  
*De CITO toets periodes vallen in januari en juni.  
De resultaten worden schoolbreed op studiedagen besproken.
Op basis van analyses van de resultaten worden beslissingen genomen op school-, groeps- en kindniveau, worden ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld. Deze worden uitgevoerd door de leerkrachten, maar ook door onderwijsassistentes, stagiaires, de RT-er, en hiertoe vrij geroosterde leerkrachten.  
Aan het eind van de basisschool baseren wij ons advies voor het voortgezet onderwijs op basis van de totale ontwikkeling van het kind en alle verzamelde toets- en observatiegegevens. Dit resulteert in een onderwijskundig rapport dat met de ouders/verzorgers en het kind besproken zal worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In de grafiek zijn de eerste adviezen, gegeven in februari 2019, verwerkt.
Echter, na de eindtoets van groep 8 (de IEP) zijn er in mei 2019 adviezen naar boven bijgesteld:
-2 kinderen kregen eerst een VMBO-BL advies, dit werd VMBO-KL
-1 kind kreeg eerst een VMBO-KL advies, dit werd VMBO-TL
-1 kind kreeg eerst een VMBO-TL advies, dit werd VMBO-TL/HAVO
-1 kind kreeg eerst een VMBO-TL/HAVO advies, dit werd HAVO
-2 kinderen kregen eerst HAVO, dit werd HAVO-VWO
-1 kind verhuisde naar het buitenland, dat geeft de status 'onbekend'

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven