Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

  • In groepjes overleggen.
  • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
  • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
  • Samenwerken met materiaal.
  • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2011-2012 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vervanging de Touwladder   

Plotselinge afwezigheid:
Eerst probeert de directeur een eigen leerkracht te vinden.
Als dat niet lukt dan kan er één van de volgende mogelijkheden in gang worden gezet, in willekeurige volgorde.
1.  De groepen 1-2A en 1-2B bij elkaar (begin van het jaar)
2.  Een van de leerkrachten die vrij is, komt terug.
3.  Groep 3 terug naar de groepen 1/2 (begin van het jaar)
4.  De groep van de zieke leerkracht zelf (vanaf groep 5) wordt opgesplitst.
5.  We splitsen de andere groepen. Groep 8 wordt opgesplitst over de overige groepen. De leerkracht van die groep vervangt de afwezige leerkracht, gezamenlijk met het team wordt er gezorgd voor een programma voor de kinderen, die verdeeld worden. Daarna gaat ditzelfde gelden voor groep 7, 6 en 5.
6.  De gymlessen vervallen en Sascha neemt de groep van de afwezige leerkracht over. De gymlessen worden of door de leerkracht zelf gegeven of de leerkracht gaat extra naar buiten.
7.  Stagiaires inzetten
8.  Groepen die in de grote ruimte zitten (4-5-6 en 7-8); 1 lokaal-1 leerkracht bij het zelfstandig werken. Wel instructie van 2 leerkrachten, dus met hulp van een stagiaire, Anja, Els of Sylvia.
9.  In een grote ruimte (4-5-6 of 7-8) inzetten voor 3 groepen met 2 leerkrachten. Dus er komt (een deel van) een derde groep bij. Kern vragen (pedagogisch medewerkers) om te ondersteuning in dan grote groepen.
10. Bij uitzondering, worden teamleden die belast zijn met taken buiten het lesgeven om (IB, ICT, directie) ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.
11. De groep zelf wordt naar huis gestuurd/mag thuis blijven
12. Alle groepen kunnen een dag naar huis worden gestuurd. Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke groep wanneer naar huis is gestuurd. Bij een eventueel volgend ziektegeval zonder vervanging wordt een andere groep naar huis gestuurd. Een groep wordt pas voor de tweede keer naar huis gestuurd als alle andere groepen aan de beurt zijn geweest. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien reeds te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.

*Iedereen zorgt er voor dat het weekrooster is ingevuld en op school ligt. In de klassenmap zit ook een plattegrond. Van te voren heb je op papier een pakketje zelfstandig werk voor de kinderen klaar liggen.

Afwezigheid die vooraf bekend is:

1.  De leerkracht overlegt met de directeur wie er kan vervangen.
2.  Als dat niet lukt, kan de directeur besluiten het verlof/afwezigheid in te trekken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school zijn de taken als volgt verdeeld:

De directie
De directeur heeft de eindverantwoording voor de dagelijkse gang van zaken en zet het beleid van de school uit. De directieondersteuner helpt haar.   

Intern begeleider
Zij begeleidt de leerkrachten op het gebied van opvallende leerlingen. Ze houdt met hen groepsbesprekingen en observeert leerlingen met specifieke leerbehoeften.  

Administratief medewerkster
Zij zorgt op donderdag voor de financiële administratie en de leerlingadministratie.  

Specialisten binnen ons team
Binnen ons team werken verschillende leerkrachten met specialisaties:
Zo zijn er specialisten op het gebied van:
-Lezen (+bieb)
-HB/MB (Hoog en/of Meer Begaafdheid)
-Rekenen
-Begrijpend lezen én Taal/Spelling
-Kanjertraining
-3D-onderwijs.

Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris (een teamlid) heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring én houdt zicht op de procedures en te doorlopen stappen van de meldcode.  De aandachtsfunctionaris heeft contact met externe partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis (voorheen AMK).

ICT medewerker/I-coach
Zij is lid van het Unicoz-ICT-overleg. Ze bespreekt het ICT-beleid met de directie en zorgt voor de hardware en software samen met Unicoz-ICT. Tevens begeleidt zij de leerkrachten en (in)direct de leerlingen.

Bedrijfshulpverlener
De Touwladder heeft een ontruimingsplan. Regelmatig doen we een ontruimingsoefening. Bij calamiteiten zullen onze Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) de coördinatie op zich nemen. Daarnaast zijn meerdere leerkrachten gecertificeerd bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. 

Onderwijsassistentes
Zij bieden veel hulp in de groepen aan de leerlingen.

Stagiaires
De studenten van de PABO leren op de werkplek. Daarnaast zijn er ook stagiaires van SPW 2 of 3 (helpende welzijn) en SPW 4 (onderwijsassistent). De leerkracht van de groep waar de stage wordt gelopen, is verantwoordelijk voor de begeleiding.

Groepsindeling
Hiervoor verwijzen we naar De Touwladder site.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 speelt nog 2x in de week een kwartier extra buiten!
Bij groep 3 zit er ook wat Wereld Oriëntatie in de methode 'Lijn 3'.
De Takenkaart/hoeken houdt in: opdrachten op het gebied van ontwikkelingsmateriaal, spelling, taal, woordenschat en rekenen!
Groep 4 doet 2x per jaar mee met Wereld Oriëntatie van de midden-/bovenbouw (Faqta).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’.
Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning, zoals aan dyslectische kinderen en kinderen die meer aankunnen. Ook heeft onze school een Schakelklas. Hier wordt intensief taalonderwijs gegeven om in korte tijd de Nederlandse taal te gaan beheersen.
Een deel van onze extra ondersteuning is bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om o.a. een Hoogbegaafde Plusvoorziening én de Taalplusklas. Maar ook 10-14 onderwijs, met daarin: Denkwijs, Pré-VWO, Pré-VMBO en Pré-VO (wentraject)

Het Schoolondersteuningsprofiel van De Touwladder is te vinden op de website van onze school:
https://touwladder.unicoz.nl > 'onze school' > documenten

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven