Kindcentrum De Touwladder

Velddreef 328 2727 CV Zoetermeer

 • In groepjes overleggen.
 • Boekjes lenen voor in de klas en thuis!
 • Er is genoeg te spelen: op het duikelrek, klimrek, of klimwand, maar ook voetballen bij de goaltjes, hinkelen en doelen bij de basket!
 • Samenwerken met materiaal.
 • Voor de grotere kinderen zijn er laptops!

Het team

Toelichting van de school

We werken in een team van enthousiaste collega's. Graag maken we gebruik van elkaars ervaringen en ideeën. Samen zorgen we voor alle kinderen op onze school. En ... werken we aan goed 3D onderwijs !

Maak kennis met ons team. En zie welke leerkracht welke groep heeft : touwladder.unicoz.nl > onze school > team
De taken zijn als volgt verdeeld:

De directie
De directeur heeft de eindverantwoording voor de dagelijkse gang van zaken en zet het beleid van de school uit. De adjunct directeur heeft de eindverantwoording op het moment dat de directeur niet op school aanwezig is en helpt de directeur bij het uitzetten van het beleid op de school. 

Intern begeleider
Zij begeleidt de leerkrachten op het gebied van opvallende leerlingen. Ze houdt met hen groepsbesprekingen en observeert leerlingen met specifieke leerbehoeften.  

Administratief medewerkster
Zij zorgt op donderdag voor de financiële administratie en de leerling administratie.  

Specialisten
Binnen ons team werken verschillende leerkrachten met specialisaties:
Zo zijn er specialisten op het gebied van:
-Lezen: technisch en begrijpend lezen (+bieb)
-HB/MB (Hoog en/of Meer Begaafdheid)
-Rekenen
-Taal/Spelling
-Kanjertraining
-3D-onderwijs

Aandachtsfunctionaris
De aandachtsfunctionaris (een teamlid) heeft een centrale rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. Ook houdt zij zicht op de procedures en te doorlopen stappen van de meldcode.  De aandachtsfunctionaris heeft contact met externe partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis (voorheen AMK).

ICT medewerkers
Zij zijn lid van het Unicoz-ICT-overleg. Ze bespreken het ICT-beleid met de directie en zorgen voor de hardware en software samen met Unicoz-ICT. Tevens begeleiden zij de leerkrachten en (in)direct de leerlingen.

Bedrijfshulpverlener
De Touwladder heeft een ontruimingsplan. Bij calamiteiten en ontruimingsoefeningen zullen onze Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) de coördinatie op zich nemen.

Onderwijsassistentes
Zij bieden veel hulp in de groepen aan de leerlingen.

Stagecoördinator en stagiaires
De stagecoördinator regelt de organisatie rondom de stagiaires op school en heeft contact met de bovenschools stagecoördinator van Unicoz.
De studenten van de PABO leren op de werkplek. Daarnaast zijn er ook stagiaires van SPW 2 of 3 (helpende welzijn) en SPW 4 (onderwijsassistent). De leerkracht van de groep waar de stage wordt gelopen, is verantwoordelijk voor de begeleiding. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Beleid vervanging de Touwladder   

Plotselinge afwezigheid:

De vervanging in willekeurige volgorde

1.       Een van de leerkrachten die vrij is komt terug. In overleg met de directie wordt deze dag geruild of uitbetaald.
2.       Stagiaires/onderwijsassistenten worden ingezet
3.       Groepen die in de grote ruimte zitten (5/6/7): kinderen bij elkaar voor zelfstandig werken met 1 leerkracht. Wel instructie van 2 leerkrachten, dus met hulp van een stagiaire, onderwijsassistent, dir of IB.
4.       Groep 3 terug naar de kleuters(max 2 dagen achter elkaar)
5.       De groep zelf (vanaf groep 3) wordt opgesplitst. Dit mag hooguit 2 dagen aaneen duren.
6.       We splitsen de andere groepen. Groep 8 wordt opgesplitst over de overige groepen. De leerkracht van die groep zorgt voor een programma voor de kinderen en vervangt de afwezige leerkracht. Dit mag maximaal 2 dagen aaneen duren. Daarna gaat dit zelfde gelden voor groep 7, 6 en 5.
7.       Bij uitzondering, worden teamleden die belast zijn met taken buiten het lesgeven om (IB, ICT, directie)  ingezet voor de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden op een ander tijdstip in te halen.
8.       De groep zelf wordt naar huis gestuurd/mag thuis blijven
9.       Alle groepen kunnen een dag naar huis worden gestuurd. Er wordt nauwkeurig bijgehouden welke groep wanneer naar huis is gestuurd.


Bij een eventueel volgend ziektegeval zonder vervanging wordt een andere groep naar huis gestuurd. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, een brief mee naar huis waarin dit gemeld wordt. Indien reeds te voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de ouders van andere groepen gewaarschuwd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zitten bij hun eigen leerkracht in de groep. Een eigen groep met eigen instructies en activiteiten.
Een aantal keren per dag kan er worden samengewerkt met de andere groep(en) bijv. tijdens het zelfstandig werken. Tijdens deze momenten kunnen we kinderen mentaal, fysiek en relationeel/emotioneel (3D) tegemoetkomen in instructie, verwerking, toetsing en begeleiding.
Zo kunnen we goed werken aan ons 3D onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 speelt 2x per week nog extra buiten in de middag (in totaal 45 min)!
Bij groep 3 zit er ook wat Wereld Oriëntatie in de methode 'Lijn 3'.
De Takenkaart/hoeken van groep 3 houdt in: opdrachten op het gebied van ontwikkelingsmateriaal, spelling, taal, woordenschat en rekenen!
Groep 4 doet 1x per jaar mee met Wereld Oriëntatie van de midden-/bovenbouw (Faqta).
Groep 5 gaat aan het begin en het eind van het schooljaar een aantal weken naar de schooltuinen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

KC De Touwladder maakt deel uit van de Unicoz Onderwijsgroep.
We horen ook bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.

Wat houdt Passend Onderwijs in? Voor meer informatie klik op de volgende link: Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband
(Zie ook onze website: touwladder.unicoz.nl > Onze school > Begeleiding > Passend Onderwijs)
Ook kunt u de website van het Passend Onderwijs Zoetermeer bekijken.

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is welkom op onze school. We maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. De school biedt basisondersteuning en extra ondersteuning.

Iedere school van Unicoz en dus ook KC De Touwladder biedt de basisondersteuning: binnen elke groep, door elke leerkracht, als nodig met hulp van derden. Basisondersteuning vormt een garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. 

KC De Touwladder biedt ook extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben, zoals dyslectische kinderen en kinderen die meer aankunnen.

Unicoz biedt ook extra bovenschoolse ondersteuning. Het gaat hierbij om o.a. een Hoogbegaafde Plusvoorziening én de Taalplusklas. Maar ook 10-14 onderwijs, met daarin: Doewijs, Denkwijs, Pré-VWO, Pré-VMBO en Pré-VO (wentraject). Een aantal van onze leerlingen maakt hier gebruik van.

Het Schoolondersteuningsprofiel van De Touwladder is te vinden op de website van onze school:
klik op de link https://touwladder.unicoz.nl > 'onze school' > documenten

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de kinderen werken we met een overzicht van belemmerende en stimulerende factoren.
Deze staan sinds kort overzichtelijk in Parnassys, ons administratiesysteem, samen met extra ondersteuningsbehoeften.
Leerkrachten kunnen dat dus nu in een oogopslag zien en er gemakkelijk mee gaan werken.

Op studiedagen worden de zorgpunten met elkaar besproken.
We zullen dan ook telkens weer bekijken wat we als school meer/beter kunnen doen. 

De specialisten zullen zich verder specialiseren, zodat ze nog beter de leerkrachten kunnen begeleiden.

Verder werken we met onderwijsassistenten.
Zij begeleiden kinderen individueel en/of in groepjes bij hetgeen ze nodig hebben.
Dit uiteraard onder begeleiding van de leerkracht en de Intern Begeleider.
Dit zullen we blijven doen.

Ook maken we gebruik van het 10-14 onderwijs van Unicoz: Denkwijs, Doewijs, Pré-VO, Pré-VMBO, Pré-VWO
Omdat dit steeds verder uitgebreid wordt, kunnen we hier ook steeds meer kinderen gebruik van laten maken.
Zie: Unicoz 10-14 onderwijs


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In ons Kindcentrum werken we samen met verschillende partners.
We zorgen hiermee voor een goede start op de basisschool.
En uiteraard ook voor een goed vervolg.
Een van de partners is Gro-up:

 • Er zijn meerdere groepen van het SpeelTaalHuis voor peuters
 • Zij werken samen met onze kleutergroepen
 • Het STH en de kleutergroepen werken aan dezelfde thema's van VVE
 • Tussen de middag zorgt Gro-up voor de pauze van de groepen 4 t/m 8
 • Voor de naschoolse opvang is er de BSO in ons gebouw
 • De voorschoolse opvang en de Kidsclub van Gro-up zijn op korte afstand van ons gebouw

Terug naar boven