Basisschool Wereldwijs

Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer

  • Ruimte voor creativiteit
  • Ruimte om te leren door spel
  • Poten en oogsten in de schooltuinen.
  • Wat is er fijner dan lekker lezen in de buitenlucht
  • Hoe word je WereldWijs?

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ondanks dat deze groep 8 lange tijd geen onderwijs op school heeft gekregen tijdens de lockdowns, stromen bijna alle leerlingen door naar het niveau wat we als school hebben geadviseerd, bij 2 leerlingen is het niveau nog naar boven bijgesteld. De score van de eindtoets is lager dan we gewend zijn bij onze groepen 8. We hebben gemerkt dat leerlingen er last van hebben gehad dat ze de extra uitdaging op hun niveau gedeeltelijk hebben gemist tijdens het thuisonderwijs.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlijnen jonge kind bevatten leerlijnen voor de vier belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor jonge kinderen: Taal, Rekenen, Motoriek en Spel. De leerkrachten van groep 1/2 observeren kinderen dagelijks tijdens met name betekenisvolle speel-werkmomenten en maken daarvan aantekeningen in het leerlingvolgsysteem Parnassys, waarin de leerlijnen zijn opgenomen. 2 x per jaar worden op basis van deze observaties de ontwikkeling van elk kind geregistreerd. 

Naast de methodetoetsen nemen we in groep 3-8 halfjaarlijks het CITO volgsysteem 3.0 af voor de vakken:

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Rekenen

Deze toetsen worden geanalyseerd en gebruikt om het onderwijs af te stemmen op de groep. Ze worden gebruikt om leerlingen individueel te volgen en ondersteunen. Tijdens leerlingsgesprekken worden ze gebruikt om kinderen zicht te geven op eigen resultaten en mee te laten denken in eigen leerproces. De resultaten worden ook gebruikt op schoolniveau om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Februari 2020 kregen we bezoek van de onderwijsinspecteur wat resulteerde in een voldoende beoordeling van ons didactisch handelen.

In november 2018 is er een audit geweest met een interne directeur en IB'er (LEV-WN), een externe directeur en een onderwijsdeskundige. Ook dit bezoek gaf een voldoende beoordeling.

In 2017/2018 heeft de Inspectie een onderzoek gedaan op bestuursniveau waarbij alles voldoende is beoordeeld.

Terug naar boven