Basisschool Wereldwijs

Kerkenbos 28 2716 PH Zoetermeer

  • Ruimte voor creativiteit
  • Ruimte om te leren door spel
  • Poten en oogsten in de schooltuinen.
  • Wat is er fijner dan lekker lezen in de buitenlucht
  • Hoe word je WereldWijs?

Het team

Toelichting van de school

Ons enthousiaste en betrokken team bestaat uit 17 personen:

10 leerkrachten,  een Intern Begeleider,  2  onderwijsassistenten, een talentbegeleider, een administratief medewerker, een directeur en een vakleerkracht bewegingsonderwijs. 

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd als: Taalcoördinator,  rekencoördinator, Coördinator voor meer- en hoogbegaafden, Cultuurcoördinator, specialist jonge kind en onderwijskundig ICT'er.

We hebben een onderbouwunit met 2 groepen 1-3, een middenbouw van groep 4/5 en een bovenbouwunit met groep 6/7 en 7/8. De groepsgrootte is ongeveer 22 leerlingen per stamgroep. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waarbij de leerkrachten en onderwijsassistenten veel samenwerken en de leerlingen goed in beeld hebben.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn vanwege ziekte of verlof, wordt allereerst gezocht naar een vervanger die bekend is met de school en de groep. Hiervoor kunnen we ook de invalpool van LEV-WN gebruiken.

Als er geen vervanger te vinden is, wordt de groep verdeeld over de andere groepen.

In het uiterste geval wordt een groep naar huis gestuurd. Gelukkig vindt dit sporadisch plaats. Sinds het Coronatijdperk zijn we heel bedreven  in het geven en ontvangen van thuisonderwijs. Vanaf groep 4 kunnen leerlingen ook vanuit huis werken aan hun taken. De weekplanning kunnen zij vinden in hun eigen digitale schoolomgeving.

Mocht het gebeuren dat leerlingen thuis moeten blijven vanwege het ontbreken van een leerkracht of vanwege andere omstandigheden (bijvoorbeeld Corona) dan kan het onderwijs toch doorgang hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

WereldWijs heeft combinatiegroepen.  We kiezen ervoor om extra leerkrachten of onderwijsassistentie in te zetten als groepen groter worden zodat we veel  aandacht kunnen besteden aan de de individuele leerling.

Voor bewegingsonderwijs is er een vakdocent. Daarnaast krijgen de leerlingen jaarlijks 4 weken Schooljudo.

Elke week komt de talentbegeleider. Zij helpt leerlingen die snel en makkelijk leren om diepere denkvragen te stellen  en zo zichzelf uit te blijven dagen. Zo blijft het leren voor hen interessant. Ook met leerlingen die aanlopen tegen leermotivatie gaat de talentbegeleider aan de slag.
Leerlingen die in beelden denken en leren krijgen onderwijs wat bij hen aansluit.
Voor de oudere leerlingen die meer praktisch onderwijs kunnen gebruiken zijn we gestart met een klusklas. Een keer in de week is een groepje leerlingen onder leiding van een juf praktisch aan de slag. Hierbij wordt berekend, overlegd, samengewerkt en geproduceerd.

Voor kinderen die naast de lessen in de groep  extra ondersteuning nodig hebben, is er onderwijsassistentie aanwezig in de groep of individueel.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren vaak in sprongen. Om aan te sluiten bij hun niveau en interesse werken we in groep 1 - 3 thematisch en ontwikkelingsgericht. De leerkracht richt met de leerlingen het thema in en geeft hen een weektaak die past bij hun niveau. Basisvakken als aanvankelijk lezen, rekenen en taal worden verweven in de thema's zodat er spelenderwijs wordt geleerd. Buitenspelen en spelen/werken binnen vult een groot deel van de dag.

Om een vloeiende overgang te realiseren van groep 2 naar 3 werken we in een onderbouwunit. Er zijn 2 groepen 1-3 waarbij de leerlingen momenten hebben in hun stamgroep en momenten in hun leerjaar. Het leren blijft zo ook in groep 3 nog veelal spelenderwijs wat past bij de fase van ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing heeft een belangrijke rol in ons lesprogramma. We starten elke dag met gebed, we zingen veel en geven dagelijks bijbelonderwijs. 
Elke schooldag hebben de leerlingen o.a les in de basisvakken: Lezen, Taal, Spelling en Rekenen/Wiskunde. 
Daarnaast geven we wereldoriëntatie waar we de methode Da Vinci  bij gebruiken. Hierbij wordt aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en cultuur aangeboden in thema's.  Groep 1 t/m 3 doet alle vakken thematisch. Voor cultuur maken we ook gebruik van de muziekmethode Eigenwijs en het cultuur aanbod van CKC in Zoetermeer. 
Twee keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs, waarvan 1 keer van een vakleerkracht. De kinderen krijgen jaarlijks 4 weken schooljudo waarbij naast de sport judo ook aandacht is voor het respectvol omgaan met elkaar en elkaar kunnen vertrouwen.
Engels wordt gegeven vanaf groep 5.
Lessen in burgerschap, seksuele vorming en verkeer worden regelmatig gegeven.
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining.
De creatieve lessen worden verweven in  de thema's of op een apart moment.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als kleine school zijn we niet gericht op 1 speciale doelgroep. We hebben hart voor alle leerlingen en denken altijd in mogelijkheden.

Het onderwijs aan kinderen is maatwerk. Met de specialismen die in het team aanwezig zijn, kunnen we de leerlingen veel bieden. Samen met ouders en eventuele andere professionals brengen we de onderwijsbehoeften in kaart om te kijken of WereldWijs de beste plek is voor het kind.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van het jonge kind goed te kunnen volgen maken we gebruik van de overdracht van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal waar het kind eventueel is geweest. Bij de start in groep 1 nemen we een talentenmonitor af om eventuele voorsprong goed te kunnen begeleiden. Daarnaast observeren we de leerlingen systematisch en bieden we hen onderwijs aan dat past bij hun naaste ontwikkeling. Zo wordt elke leerling op zijn of haar niveau uitgedaagd.
Leerlingen met een (taal) achterstand krijgen extra begeleiding door de leerkracht of een onderwijsassistent. Leerlingen die al verder zijn in hun ontwikkeling krijgen extra uitdaging aangeboden.

Terug naar boven