IKC De Waterlelie

Goudenregenzoom 73 2719 HE Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Waterlelie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

IKC De Waterlelie vindt het belangrijk om de ontwikkelingen van de leerlingen gericht te blijven volgen.

De analyse van de tussentijdse leerresultaten is een middel om de leerkracht inzicht te geven hoe het leer- en ontwikkelingsproces van de groep en de individuele leerling verloopt. Het geeft de leerkracht een signaal om te beoordelen of de leerstof goed wordt verwerkt en/of er veranderingen nodig zijn om het leerproces nog beter te stimuleren en te motiveren. Er wordt een groeps- en leerlinganalyse gemaakt om te kijken welke onderwijsbehoefte er specifiek nodig is voor de groep en/of leerlingen. De leerresultaten worden besproken en toegelicht door de leerkracht met de leerlingen en de ouders. De leerling kan tevens aangeven wat hij/zij nodig heeft en verwacht, zodat de onderwijsaanpak realistisch en haalbaar kan worden afgestemd. 

De tussenresultaten worden gemeten met behulp van Cito-toetsen. Cito-toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. Deze toetsen laten zien wat het beheersingsniveau is. Door de resultaten te analyseren, achterhaalt de leerkracht waar bepaalde hiaten zitten bij de groep of bij de leerling. Hier past de leerkracht de instructie en het onderwijsaanbod op aan.

De volgende Cito-toetsen worden afgenomen:     

Rekenen en wiskunde (midden en eind groep 3 t/m 8)

Begrijpend lezen (midden groep 3 t/m 8)

Spelling (midden en eind groep 3 t/m 8)/ Werkwoordspelling  (midden en eind groep 7 en 8)

Technisch lezen (DMT) (midden en eind groep 3 t/m 8)

In de groepen 1-2 wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument van Bosos. 

Daarnaast vinden er, na elk instructieblok, methode gebonden toetsen plaats. Op basis van de resultaten wordt gekeken voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht behoeft. Dit wordt verwerkt in de planning van de groep, waarbij de leerkracht weet wanneer welke leerling welke leerstof nodig heeft. Ook kan het zijn dat leerlingen sommige instructies niet hoeven te volgen vanwege de behaalde resultaten. Nieuwe instructie vinden wij voor alle leerlingen belangrijk. Ook voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen.

De resultaten van de CITO en de methode gebonden toetsen worden besproken met de intern begeleider. Resultaten kunnen aanleiding zijn tot nader onderzoek en extra inzet van specialisme. Ouders en leerlingen worden hierbij betrokken. Dit alles om vanuit deze data te komen tot een goed en passend onderwijsaanbod. 

Overige meetinstrumenten zijn:

SCOL (sociaal emotionele vaardigheden) bij groepen 1 t/m 8

KIVA (sociaal emotionele vaardigheden) bij de groepen 1 t/m 8

Methode gebonden toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroomtoets en de totstandkoming van het basisschooladvies

Tijdens de gehele basisschoolperiode bereiden we onze leerlingen voor op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). Aan het eind van de basisschool in groep 8 maken alle leerlingen de doorstroomtoets van Cito Leerling in beeld in de maand februari, de toets is wettelijk verplicht. De naam doorstroomtoets geeft aan wat er bedoeld wordt: de toets markeert niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs blijven leerlingen zich ontwikkelen.

Met ingang van schooljaar 23/24 ziet het proces rondom advisering – afname doorstroomtoets – aanmelding VO er in groep 8 als volgt uit:

 1. Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
 2. In de eerste of tweede volle week van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
 3. Uiterlijk 24 maart ontvangen leerlingen en ouders het definitieve schooladvies van school.
 4. Er is voortaan één aanmeldingsweek voor de middelbare school, namelijk tussen 25 maart en 31 maart.

Hoe wordt voortaan het schooladvies bepaald?

Eind groep 7 volgt een eerste voorlopig advies, dit voorlopig advies wordt bepaald aan de hand van de gehele ontwikkeling van de leerling. De leerkracht, de adviseur onderwijs en kwaliteit (OAK) en de directeur zijn betrokken bij het bepalen van het advies.
In groep 8 volgt het tweede voorlopig advies in januari. In februari maken de leerlingen de Cito doorstroomtoets en uiterlijk 24 maart krijgen de leerlingen het definitieve schooladvies.
Tussen 25 en 31 maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Voor leerlingen uit het po en het sbo die de overstap maken naar het vso, geldt de centrale aanmeldweek niet. Hier is het samenwerkingsverband Zoetermeer bij betrokken en wordt er al eerder gekeken naar een geschikte school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

IKC De Waterlelie is een Gezonde school met het certificaat welbevinden. Een gezonde basis is ons motto. Niet alleen fysiek, maar ook geestelijk gezondheid is een belangrijke basis om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Een veilige leeromgeving en een positief pedagogisch klimaat staan hoog in het vaandel.

We besteden wekelijks aandacht aan sociale vaardigheid met gebruik van de methode KiVa en HiRo.

Op IKC de Waterlelie gaan wij met respect met elkaar om. Iedereen mag er zijn. We laten iedereen in hun waarde. We zorgen dat we gezien en gehoord worden. De methode KIVA draagt eraan bij dat leerlingen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen gedrag en handelen.

 • Vertrouwen ‘op elkaar kunnen rekenen’
 • Samenwerken ‘elkaar altijd helpen’
 • Respect ‘alles en iedereen in hun waarde laten’
 • Beheersing ‘in balans blijven’
 • Weerbaarheid ‘sterk staan en volhouden’
 • Discipline ‘doen wat nodig is’
 • Plezier 'lachen en veel lol maken'

Jaarlijks wordt op onze school de Veiligheidsenquête onder de leerlingen afgenomen. We monitoren het welbevinden en de sociale vaardigheden via Scol en KiVa.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • samenwerken/betrokken
 • plezier
 • autonomie /verantwoordlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven