IKC De Waterlelie

Goudenregenzoom 73 2719 HE Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Waterlelie

Het team

Toelichting van de school

Naast de vakleerkrachten hebben diverse leerkrachten zich geschoold binnen een specialisme.

Zo kent de school onder andere:

 • twee rekenspecialisten
 • twee leescoördinatoren
 • een atelierpedagoog
 • een gedragsspecialist
 • zes BHV-ers
 • preventiemedewerker
 • een talentbegeleider (meer en hoogbegaafden)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen het schoolteam wordt vervanging veelal intern opgelost. 

Daarnaast is er een vaste invalkracht aan de school verbonden. Een bekend gezicht voor de leerlingen en inzetbaar voor alle groepen.

IKC De Waterlelie maakt onderdeel uit van stichting OPOZ. (Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer)

De stichting is aangesloten bij Pool West. Een invalpool voor de regio waar in geval van nood ook een beroep op gedaan kan worden.

Bij incidenteel (ziekte-) verlof kan het voorkomen dat er geen vervanging is. In dat geval wordt er gekeken of de groep kan worden verdeeld over ander leerjaren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de kleutergroepen wordt thematisch gewerkt. Dat wil zeggen dat de verschillende vakken binnen verschillende thema's geïntegreerd worden. Al vanaf de kleutergroepen start de leerlijn zelfstandig werken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij de groepen 3 en 4 valt levensbeschouwing binnen het vak wereldoriëntatie.

IKC De Waterlelie is een Gezonde School met drie themacertificaten: Bewegen en Sport, Voeding en Welbevinden.

Deze thema's komen structureel aan bod binnen ons lesprogramma.

ICT is een middel en wordt geïntegreerd binnen de verschillende vakken aangeboden.

Technieklessen worden aangeboden binnen de expressie en of wereldoriëntatielessen. Daarbij worden de Techniektorens ingezet in de acht techniekweken die opgenomen zijn in de jaarplanning.

Burgerschap komt aan de orde binnen wereldoriëntatie, sociale vaardigheid en levensbeschouwing. 

In het lesrooster wordt ruimte gecreëerd voor zelfstandig werken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Sommige leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig.  In het schoolondersteuningsprofiel staat welke extra ondersteuning de school biedt.

De (extra) ondersteuning kan worden gegeven door bijvoorbeeld het inschakelen van ambulante begeleiding (een onderwijs ondersteuningsarrangement).  De inzet van extra ondersteuning verloopt altijd via een IHI-overleg, waaraan ook de ouders/verzorgers en ter zake deskundigen deelnemen.

Tot de kern van de IHI-werkwijze kunnen de volgende aspecten worden gerekend:

 • De leerling, leerkracht en ouder centraal.
 • De ouders/verzorgers als gelijkwaardige partners.
 • Denken in mogelijkheden i.p.v. in onmogelijkheden.
 • Handelingsgericht denken en werken.
 • Transparantie.
 • Preventie.

De school heeft expertise in huis op het gebied van MRT (Motorische Remedial Teaching)

Daarnaast is de school in staat om dyslectische leerlingen zorg op maat te bieden.

Tot de basisondersteuning behoren minimaal de volgende interventies:

 • Preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen
 • Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
 • Een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen
 • Een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen
 • Het toepassen van een protocol voor medische handelingen

Ouder- en jeugdsteunpunt

De overheid heeft alle samenwerkingsverbanden (SWV’s) de opdracht gegeven om een Steunpunt Ouders en Jeugd in te richten. Dit steunpunt moet ouders en (oudere) leerlingen informeren en steunen en de ontwikkelingen en knelpunten van het Passend Onderwijs signaleren.

Naast de landelijke wetgeving rondom het Passend Onderwijs, zijn de regels en procedures die binnen de regio Zoetermeer gelden hier opgenomen. 

Het samenwerkingsverband werkt aan de oprichting van een ouder- en jeugdsteunpunt. Bij dit steunpunt vinden ouders en (oudere) leerlingen informatie over de ontwikkelingen en steun bij evt. knelpunten van Passend Onderwijs. SWV’s krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler ‘informeren’ zijn we al gestart via onze website.?U vindt de informatie hierover op:

Ouders en Jeugd - SWV Zoetermeer (www.swvzoetermeer.nl). 

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer   

De meeste leerlingen doorlopen zonder veel moeite de basisschooltijd.

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan. Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het proces "Impact op Leren" is ons speerpunt. De leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. We maken het leren inzichtelijk voor de leerling, zodat zij kunnen werken naar een volgend leerdoel. 

De meer- en hoogbegaafde leerling worden meer uitgedaagd doordat de school werkt met diverse methodes die gericht zijn om deze leerlingen te verrijken in hun denk-leerproces. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

IKC de Waterlelie werkt intensief samen met Gro-up Kinderopvang. Gro-up kinderopvang zit inpandig in het schoolgebouw met de voorschoolse- en naschoolse opvang. Het speeltaalhuis is gevestigd op het Plataanhout 53. Gro-up Kinderopvang verzorgt ook opvang tijdens vrije dagen en de vakanties. 

Ouders hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor de kinderopvangorganisatie Junis. Junis is gevestigd in de wijk Rokkeveen.

Terug naar boven