Openbare basisschool De Baanbreker

Lijnbaan 319 2728 AG Zoetermeer

Schoolfoto van Openbare basisschool De Baanbreker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met een uitslag van 537 scoren we ook schooljaar 2018-2019 boven het landelijk gemiddelde van 534,8.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

School hanteert diverse meetinstrumenten om de voortgang van de leerlingen te monitoren.

Te noemen:

Methode gebonden toetsen

Cito leerlingvolgsysteem, inclusief analyse

KIJK! bij de kleuters

SCOL groep 3 tot en met 8

Sociogram groep 3 tot en met 8

Op school wordt gewerkt met blokplanningen en groepsplannen. Deze worden voor een periode opgesteld en worden bijgesteld en geëvalueerd waar nodig. Op school zijn twee Intern Begeleiders aangesteld. 4 keer per schooljaar worden en groepsbesprekingen georganiseerd. Tijdens deze momenten wordt er gekeken naar de huidige aanpak, bijstellen daar waar nodig, maar ook preventieve interventies inzetten indien noodzakelijk. Op deze wijze ontstaat er een cyclische handelwijze waarin verbetering centraal staat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We merken dat de leerlingen zich redelijk naar verwachting ontwikkelen in het voortgezet onderwijs. De adviezen die zijn gegeven, zijn grotendeels overeenkomstig met het onderwijs dat de leerlingen volgen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven