IKC Het Zwanenbos

Kerkenbos 24 - 26 2716 PH Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Het Zwanenbos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij het KIJK!-observatiesysteem om de ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren.

Jaarlijks nemen we de toetsen uit het CITO LOVS af (in de groepen 3 t/m 8).

De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met het observatie instrument Zien!

Deze toetsen worden uitgebreid geanalyseerd en zijn uitgangspunt voor het opstellen/bijstellen van plannen van aanpak. Dit gebeurt op zowel groeps- als individueel niveau. Ook op schoolniveau worden de resultaten geanalyseerd.

De resultaten en de daaruit voortvloeiende plannen van aanpak worden door de intern-begeleiders met de groepsleerkrachten besproken. De schoolbrede analyse wordt door directie en IB gemaakt en besproken binnen het team en met het College van Bestuur.

Met betrekking tot zowel de tussenresultaten als de eindresultaten leggen wij verantwoording af aan zowel het bestuur als de onderwijsinspectie.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven