IKC Het Zwanenbos

Kerkenbos 24 - 26 2716 PH Zoetermeer

Schoolfoto van IKC Het Zwanenbos

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt in de meeste gevallen intern opgevangen. Wij sturen in principe geen leerlingen naar huis.

Wel kan het voorkomen dat leerlingen van een groep verdeeld worden over de andere groepen. Dit gelldt dan voor een periode van maximaal 2 dagen. Na deze twee dagen wordt er gezocht naar een structurele oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als uitgangspunt voor de reguliere basisschoolleerling hanteren wij als manier van groeperen de leerstofklassen. Incidenteel formeren wij combinatiegroepen als gevolg van leerlingenaantallen. Kleutergroepen formeren we bewust als combinatieklas 1/2, opdat jonge kinderen in hun spelgedrag veel kunnen leren van iets oudere kinderen en de oudere kinderen leren al van jongs af aan om een voorbeeld te zijn.

De leerlingen van het speciaal basisonderwijs worden ingedeeld in zes groepen. Ieder jaar hebben we een groep jongsten (4 - 6 jaar) en een groep oudsten (11 - 12 jaar). De middengroepen worden ingedeeld naar onderwijsbehoeften in relatie tot hun sociaal emotionele ontwikkeling.

De vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ingezet voor alle groepen van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met onze schooltijden voldoen we aan de wettelijke norm. 

De invulling van de onderwijstijd verschilt per leerjaar. 

Omdat wij een school zijn voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs wordt er zeer specifiek gekeken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Met onze schooltijden voldoen we aan de wettelijke norm. 

De invulling van de onderwijstijd verschilt per leerjaar. 

Omdat wij een school zijn voor zowel regulier als speciaal basisonderwijs wordt er zeer specifiek gekeken naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies: preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen de zorg voor een veilig schoolklimaat een aanbod voor leerlingen met dyslexie die baat hebben bij de methode Toch Nog Leren Lezen en/of het gebruik van Kurzweil in de bovenbouw een aanbod voor meer- of minderbegaafde leerlingen een aanbod gericht op sociale veiligheid een aanpak gericht op het voorkomen van pestgedrag het toepassen van een protocol voor medische handelingen.

Onze school beschikt over de volgende extra ondersteuningsarrangementen: 

voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

SpeelTaalhuis voor 0 tot 4 jaar samenwerking met inpandige peuterspeelzaal 

Gebruik van het programma Kurzweil voor leerlingen vanaf groep 6 met dyslexie 

Een extra accent op taal in een schakelklas   

Een ouderkamer 

SBO en BAO onder een dak met een goede samenwerking tussen beide onderwijstypen 

Mentorproject 

Logopedische ondersteuning  

Ondersteuning van een fysiotherapeute 

Begeleiding van een orthopedagoog en psychologisch assistent 

Praktijkgerichte opdrachten voor de leerlingen.    

Klus-klas

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven