IKC De Hofvijver

Forelsloot 3 2724 CA Zoetermeer

  • Onze school is een sportieve school.
  • ICT vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijs in de school.
  • Hiermee vergroten wij het leesplezier en stimuleren kinderen om meer te lezen, op school én thuis.
  • Door te werken in units is er meer ruimte voor de individuele begeleiding van leerlingen.
  • Instructie in kleine groepen, terwijl de andere leerlingen zelfstandig aan het werk zijn of een andere instructie krijgen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2015 - 2016 verantwoorden wij ons met de IEP Eindtoets basisonderwijs van het bureau ICE. De resultaten vindt u hieronder.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens de schoolloopbaan van uw kind monitoren wij tussentijds de ontwikkelresultaten. Wij doen dit door gebruik te maken van methode gebonden toetsen en observatie-instrumenten (zoals Kijk en kindgesprekken). Daarnaast worden de tussenresultaten van het kind gemonitord met het Cito-leerlingvolgsysteem. Alle tussenresultaten vormen een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Deze gebruiken wij om uw kind verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling en ter evaluatie cq. aanpassing van het onderwijsleerproces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven