IKC Noordeinde

Bijvoetplan 43-45 2728 DC Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Unicoz onderwijsgroep verantwoordt de eindopbrengsten van het onderwijs naar de onderwijsinspectie met de IEP- eindtoets.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Hoe volgen we de ontwikkeling van de kinderen op IKC Noordeinde?

De didactische ontwikkeling van onze kinderen volgen we met de toetsen vanuit de methode, maar ook met de toetsen van het CITO Leerling Volg Systeem. De methodegebonden toetsen, bijvoorbeeld bij de rekenmethode, worden afgenomen in de groep, nadat er een bepaalde hoeveelheid leerstof aangeboden is. Door deze toets kan de leerkracht zien of een kind de aangeboden leerstof voldoende beheerst.

De Cito-toetsen nemen we twee keer per jaar (januari en juni) af. Met de CITO-toetsen wordt gemeten of een kind zich voldoende heeft ontwikkeld. Dit wordt weergegeven in een grafiek, vergelijkbaar met een groeicurve. Daarnaast is het mogelijk om de prestaties van het kind te vergelijken met die van andere kinderen in Nederland die in hetzelfde leerjaar zitten en/of van dezelfde leeftijd zijn. Dit gebeurt door de vaardigheidsscore om te zetten in een niveauaanduiding;

  • Niveau I  = 20 % hoogst scorende leerlingen
  • Niveau II  = 20 % ruim voldoende scorende leerlingen
  • Niveau III = 20 % net boven en net onder het gemiddelde scorende leerlingen
  • Niveau IV = 20 % onvoldoende scorende leerlingen
  • Niveau V  = 20 % laagst scorende leerlingen

De resultaten van alle toetsen en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen bespreken we drie keer per jaar in de groeps- en leerlingbesprekingen. Deze besprekingen worden gevoerd door de intern begeleider en de groepsleerkracht. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte en didactische ontwikkeling van de leerlingen, kunnen we aanpassingen maken in het leeraanbod. Het kan zijn dat een leerling extra uitdaging nodig heeft, maar er zijn ook leerlingen die behoefte hebben aan herhaalde of verlengde instructie.  

Rapporten.

Rapporten worden altijd met de ouders en kinderen besproken. Eind groep 1 en 2 krijgen de leerlingen een rapport dat de leerkracht met de ouders bespreekt. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen drie keer per jaar een rapport. In een tien minutengesprek bespreken we het rapport met de ouders en de leerlingen. Bij het verlaten van de school, wordt een onderwijskundig rapport naar de desbetreffende school gezonden.   

Op kindniveau wordt gekeken naar de actuele vooruitgang en welke aanpassing de leerstof nodig heeft. Regelmatig wordt per bouw didactisch gereflecteerd op de vooruitgang van de kinderen en de leerstof. Vervolgens wordt er regelmatig gereflecteerd op vooruitgang en wordt er didactisch geleerd van elkaar op bijvoorbeeld de studiedag die daarvoor is gereserveerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school halen wij het beste uit onze kinderen waardoor zij een VO-advies krijgen dat zo goed mogelijk bij hen past. Wij monitoren onze leerlingen tot drie jaar na het verlaten van IKC Noordeinde. Op deze manier bekijken wij of onze advisering in groep 8 passend is geweest bij de behaalde resultaten in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven