IKC Noordeinde

Bijvoetplan 43-45 2728 DC Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde
  • Schoolfoto van IKC Noordeinde

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment betreft de informatie in Vensters PO voor het onderdeel Personeelskenmerken het schooljaar 2022-2023 en de jaren hiervoor. Deze betreffende gegevens in Vensters PO worden automatisch aangeleverd vanuit bronnen van het Ministerie van Onderwijs. De school zelf heeft hier dan ook geen invloed op. Naar verwachting is vanaf half december voor het onderdeel Personeelskenmerken meer actuele informatie beschikbaar in Vensters PO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We doen er alles aan om bij vervanging een leerkracht voor de groep te hebben. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk bekende gezichten binnen ons IKC in te zetten. Mocht dit niet mogelijk zijn, zoeken wij naar externe personeelsleden.

Het kan soms moeilijk zijn vervanging te vinden voor leerkrachten met (ziekte)verlof. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de vervangingspool waaraan de Unicoz-scholen verbonden zijn (Poolwest). Als het vervangen van een leerkracht niet lukt is het verdelen van de groep de volgende optie. In het uiterste geval kan het voorkomen dat we u vragen uw kind thuis op te vangen.

Elke leerkracht houdt een planning bij. Aan de hand van deze weekplanning en de daarin opgenomen dagplanning kan de vervangende leerkracht de draad oppakken en het programma vervolgen. De vervanger houdt zelf ook de planning bij, zodat de eigen groepsleerkracht, na afwezigheid,  met het programma verder kan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op IKC Noordeinde vangen wij de kinderen van 0-13 jaar op. Op het kinderdagverblijf zijn verschillende hoeken waar de kinderen rustig kunnen spelen. Voor de allerkleinsten is er ook een mooie ruime grondbox waar zij op hun eigen tempo nieuwe dingen kunnen ontdekken! De peuters kunnen kennismaken met school en doen regelmatig activiteiten met de kinderen uit groep 1/2. Op deze manier vindt de doorgaande lijn plaats binnen het IKC.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

IKC Noordeinde maakt onderdeel uit van de Unicoz onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). 

De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’.

Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een Hoogbegaafde voorziening Denkwijs onder- en bovenbouw, Doewijs voor leerlingen vanaf groep 5 en een Taalplusklas .

Het Schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website van IKC Noordeinde:

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1626/File/Schoolondersteuningsprofiel_IKC_Noordeinde_ondertekend_CvB_schooldirectie.pdf

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 Het doel is dat 80% van de leerkrachten een specialistische opleiding heeft afgerond. De expertisegroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de school in hun expertise. Op deze manier blijven we een actueel aanbod bieden aan onze leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit de pedagogische visie is het vanzelfsprekend dat je met kinderen ontwikkelingsgericht werkt. Zo kun je kinderen zo goed mogelijk helpen bij en stimuleren in hun ontwikkeling. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij bieden hun actief en bewust uitdaging zodat ze zich spelenderwijs ontplooien.

Spelen is ontdekken, ontdekken is leren, leren is groeien. Daarin zet ieder kind zijn eigen stappen in zijn eigen tempo. Aan de hand van een gevarieerd activiteitenprogramma, aansluitend op de thema's binnen het IKC, stimuleren wij de ontwikkeling van ieder kind.

Om een warme overgang te maken van de peuters naar de basisschool doen de oudste peuters op vaste momenten mee in activiteiten bij de kleuters. 

Het onderwijs aan de kinderen van groep 1 en 2 neemt op onze school een bijzondere plaats in. De taalvaardigheid en ‘zelfontdekkend’ en ‘toevallig’ leren zijn belangrijk. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint met de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan de tafels, in de hoeken, met het digibord, in de gymzaal en op het schoolplein. Het vrije spel en het buitenspel zijn van bijzonder belang voor de ontwikkeling van het kind.

Bij de kinderen van groep 1 (4/5 jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat en het aanleren van vaardigheden zoals knippen, plakken, prikken, opruimen, tekenen en rekening houden met elkaar. Leren gebeurt vooral door spelen.

Dit gaat in groep 2 (5/6 jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. De meeste vakken komen spelenderwijs aan de orde. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis bij de kinderen in de kleutergroep. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Terug naar boven