Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer

  • Trots
Respect
Ontwikkeling
Toekomst 
Samen
  • Leerlingen laten vol trots zien wat zij leren op de ‘dit kunnen wij-avond’, de musical en het Buutpodium.
  • Vaardigheden voor de toekomst: werken in de digitale wereld, maar ook creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en reflecteren.
  • Respect voor én van iedereen en voor onze omgeving. Iedereen is anders en we gaan uit van de goede bedoelingen van de ander.
  • Op elk gebied. Het beste uit onze leerlingen en uit onszelf halen, door onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met het gemiddelde cijfer van de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige leerkrachten werken continu aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Deze veiligheid is voor ons de basis om tot goed leren te komen. Het is fijn om dit terug te zien in de cijfers. Vanzelfsprekend zien wij ook nog punten waarop we het (nog) beter kunnen doen. Hier gaan we mee aan de slag! 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling onder ouders helpt ons als school te analyseren waar we (nog) beter in kunnen worden. Uiteraard gaan we niet alleen af op deze cijfers, maar gaan we hierover ook met ouders in gesprek. 

Als school zijn we bezig om te kijken hoe we leerlingen nog meer kunnen uitdagen, want we zien dat dit zowel in de oudertevredensheidspeiling als de peiling onder leerlingen naar voren komt. Er wordt door middel van een plusklas extra uitdaging buiten de groep geboden, maar we zien dit graag meer geïntegreerd tijdens de lessen in de klas. 

We zijn er trots op dat kinderen met plezier naar school gaan en dat zij zich veilig voelen. Dit past bij de uitkomst van de leerlingtevredenheidspeiling. Hier hebben we de afgelopen tijd veel aandacht aan besteed en het is fijn dat dit zijn vruchten afwerpt. 

 

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven