Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer

  • Trots
Respect
Ontwikkeling
Toekomst 
Samen
  • Leerlingen laten vol trots zien wat zij leren op de ‘dit kunnen wij-avond’, de musical en het Buutpodium.
  • Vaardigheden voor de toekomst: werken in de digitale wereld, maar ook creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en reflecteren.
  • Respect voor én van iedereen en voor onze omgeving. Iedereen is anders en we gaan uit van de goede bedoelingen van de ander.
  • Op elk gebied. Het beste uit onze leerlingen en uit onszelf halen, door onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen. Opbrengstgericht werken is een cyclisch proces, waarbij leerkrachten, directieleden, bestuur en vooral ook ouders zicht krijgen op de kwaliteit van het geboden onderwijs op de school. Dit inzicht stuurt het handelen van schoolteams waarbij wordt uitgegaan van de verschillen in capaciteiten en behoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming op het niveau van het kind en de groep, duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen en weten wat een leerling aan het eind van een schooljaar moet kennen en kunnen. Dit komt de ontwikkeling en prestaties van alle leerlingen ten goede. Dit geeft u als ouder het vertrouwen dat de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig wordt gevolgd en gestimuleerd. De school stelt zich ten doel om in acht jaar tijd uw kind tot maximale ontwikkeling te laten komen. We beschouwen deze ontwikkeling dan ook als een proces.

We nemen de volgende toetsen in ieder geval af:

CITO Rek & Wis groep 3 t/m 8
CITO Begrijpend lezen vanaf M4 t/m M8 
CITO DMT groep 3 t/m 8
CITO Spelling groep 3 t/m 8 
CITO AVI groep 3 t/m 8

Bij de kleuters nemen we geen toetsen af. Wij gebruiken een volgsysteem om hun ontwikkeling in kaart te brengen. 

Middels LeerUniek wordt in kaart gebracht hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat op school-, groeps- en kindniveau. Op basis van analyses van de resultaten worden beslissingen genomen, ambitiedoelen vastgesteld en verbeterplannen opgesteld. Dit wordt besproken tussen de leerkracht en de intern begeleider. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Trots zijn wij om te kunnen delen dat we de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt hebben op het gebied van de zorg en de kwaliteitszorg.

In het kort: door gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem voor de onderbouw, wordt er vroegtijdig gesignaleerd.

Er vinden vier keer per jaar evaluaties met de leerkrachten en het team plaats op basis van de opbrengsten.

Doordat leerkrachten de leer-en lesdoelen per periode zichtbaar verwerken en toepassen in de lessen, wordt het aanbod steeds beter toegespitst op de onderwijsbehoeften.

Al met al planmatige zorg en borging ervan.

Terug naar boven