Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer

  • Trots
Respect
Ontwikkeling
Toekomst 
Samen
  • Leerlingen laten vol trots zien wat zij leren op de ‘dit kunnen wij-avond’, de musical en het Buutpodium.
  • Vaardigheden voor de toekomst: werken in de digitale wereld, maar ook creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en reflecteren.
  • Respect voor én van iedereen en voor onze omgeving. Iedereen is anders en we gaan uit van de goede bedoelingen van de ander.
  • Op elk gebied. Het beste uit onze leerlingen en uit onszelf halen, door onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Buut bestaat overwegend uit vrouwen. De leeftijden en het aantal jaren werkervaring zijn zeer divers. Naast ons vaste team geven we stagiaires van verschillende opleidingen graag de kans om bij ons ervaring op te doen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten.

Er zijn leerkrachten die gebruikmaken van het recht op verlof. Voorheen heette dat voor oudere leerkrachten de Bapo-regeling. Deze regeling was bedoeld voor leerkrachten van 52 jaar en ouder. Met de nieuwe cao is dit anders geworden. De leerkrachten die gebruik maakten van deze Bapo regeling zitten nu in een overgangsregeling. Dat betekent dat zij een groot deel van het schooljaar op een vaste dag vrij zijn. Op deze dag wordt de leerkracht vervangen door een vaste kracht. 

Daarnaast kan het voorkomen dat een leerkracht vanwege een andere reden afwezig is. Te denken valt aan ziekte, maar ook scholing of een andere bijzondere omstandigheid is denkbaar. In deze gevallen wordt (indien mogelijk) gebruik gemaakt van collega’s die parttime werken, collega’s die een (LIO)stagiaire hebben of van een beschikbare invaller. Bij ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Vragen of duo-collega extra wil werken
2. Vragen of andere collega extra wil werken  
3. Inzet bovenschoolse vervangingspool
4. Ouders met een lesbevoegdheid vragen of zij willen werken 
5. Inzet OOP in samenwerking met een leerkracht
6. Inzet stagiaires (met toezicht van andere leerkracht, directie of ib)
7. Verdelen
8. Bij ziekte van een kleuterleerkracht: vragen om 4-jarigen thuis te houden
9. Inzet directie/ib of ambulant personeel
10. Leerlingen werken thuis 

Deze maatregelen zijn afgesproken om, bij ziekte van leerkrachten, de voortgang van de lessen voor de kinderen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op 1 augustus 1987 startte basisschool De Buut in de nieuwbouwwijk Noordhove. De school telt momenteel ongeveer 140 leerlingen  en zij worden verdeeld over 7 groepen.  
Wij hebben onze school onderverdeeld in twee bouwen: ·        

De onderbouw: groepen 1 t/m 4        

De bovenbouw: groepen 5 t/m 8

Op De Buut wordt over het algemeen gewerkt in jaargroepen. Soms wordt een groep samengevoegd. Er ontstaat dan een combinatieklas.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen het kleuteronderwijs is niet strikt aan te geven hoeveel uur exact aan de diverse vormingsgebieden wordt besteed.

Het karakter van het onderwijs binnen de kleutergroepen is zodanig dat de diverse vormingsgebieden geïntegreerd en gekoppeld aan de op dat moment in de belangstelling staande thematiek, aan de orde komen

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Buut maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om diverse programma's voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, onderwijs aan NT2 leerlingen en onderwijs aan leerlingen die op een andere manier leren.  

Bij ons op school bieden wij diverse manieren van ondersteuning aan. Leerlingen met dyslexie krijgen extra begeleiding volgens het dyslexieprotocol Unicoz. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij Spaanse les en Outside the Box-lessen (hierbij wordt een beroep gedaan op de creativiteit van de kinderen). De leerlingen die meer baat hebben bij een praktische invulling van de lessen, kunnen meedoen met de Doeklas. Ook zijn er kinderen die een arrangement toegewezen gekregen hebben en meerdere individuele of soms groepsgewijze ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld een ambulant begeleider of een medewerker van de daghulp.

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht door te adviseren, te ondersteunen bij het uitwerken van een aanpak en soms door nader onderzoek te doen naar de onderwijsbehoefte van een leerling. In nauwe samenwerking met de leraren, ouders en eventueel externen wordt er bekeken welke specifieke hulp gewenst is en hoe dit kan worden gerealiseerd.  

De intern begeleider zorgt er tevens voor dat de school invulling geeft aan “passend onderwijs”. De intern begeleider draagt zorg voor alle leerlingen en ondersteunt en adviseert leerkrachten bij het begeleiden van de kinderen. Zij organiseert het planmatig volgen van onze leerlingen. Een paar keer per jaar vinden groeps- en leerlingenbesprekingen plaats. Hierbij wordt gekeken naar de vorderingen van onze leerlingen op zowel cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Samen met de leerkracht worden observaties en toetsgegevens geanalyseerd en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de aanpakken binnen de groep. Dit alles wordt vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem, genaamd ParnasSys.  
De interne begeleider onderhoudt tevens het contact met externen. Denk hierbij aan schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdformaat, JGH en onderwijs adviesbureaus. Met deze externen vinden regelmatig gesprekken plaats.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Buut wil een plek bieden voor alle leerlingen. Wij kijken naar wat een leerling nodig heeft en passen daar ons onderwijs zoveel mogelijk op aan. Leerkrachten zijn in staat om leerlingen met verschillende niveaus en verschillende onderwijsbehoeften te bedienen. Indien nodig krijgen zij hierbij hulp van de intern begeleider. De Buut zijn we samen, dus alle teamleden voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen. Hierdoor ontstaat er een vertrouwelijke, prettige sfeer waarbij leerlingen ervaren dat ze gezien worden door de leerkrachten. 

Uiteraard kan het voorkomen dat we moeten concluderen dat wij niet de juiste school zijn voor een leerling. In dat geval zullen wij met ouders/verzorgers, de leerkrachten, de intern begeleider en mogelijke externen kijken wat de best passende plek is voor deze leerling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In De Buut is een speeltaalhuis gevestigd van Gro-up. Wij streven ernaar om de peuters van het speeltaalhuis bij ons onderwijs te betrekken. Om dit te versterken, hebben we een medewerker aangenomen die zowel op het speeltaalhuis als op De Buut werkt. Deze medewerker is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn tussen peuters en kleuters, zorgt voor een warme overdracht, wordt betrokken bij diverse activiteiten en zorgt voor de aankleding van de gezamenlijke thema's.

Terug naar boven