Roomskatholieke Basisschool De Buut

Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer

  • Trots
Respect
Ontwikkeling
Toekomst 
Samen
  • Leerlingen laten vol trots zien wat zij leren op de ‘dit kunnen wij-avond’, de musical en het Buutpodium.
  • Vaardigheden voor de toekomst: werken in de digitale wereld, maar ook creatief- en oplossingsgericht denken, samenwerken en reflecteren.
  • Respect voor én van iedereen en voor onze omgeving. Iedereen is anders en we gaan uit van de goede bedoelingen van de ander.
  • Op elk gebied. Het beste uit onze leerlingen en uit onszelf halen, door onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

In het kort

Toelichting van de school

De Buut is een moderne, katholieke basisschool in de wijk Noordhove. Op onze school vinden we het belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarbij kijken we naar de talenten van leerlingen, maar leren we ze ook om zelf hun talenten te kunnen zien en benoemen. Zelfstandigheid bij de leerlingen speelt hierbij een grote rol. Deze zelfstandigheid verwachten we niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal gebied. Vanzelfsprekend helpen we de leerlingen hierbij. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Trots
  • Respect
  • Ontwikkeling
  • Toekomstgericht
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven