RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

Mendelssohnrode 2 2717 CR Zoetermeer

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt in het Speciaal Basis Onderwijs een verplichte eindtoets afgenomen voor de leerlingen die uitstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Op De Horizon maken wij gebruik van Route 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten maken onderdeel uit van onze aanpak. Op basis van de eindresultaten van het voorgaande schooljaar wordt een ontwikkellijn vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. Deze noemen we de leeropbrengsten prognose. 

Als onderdeel van onze zorgstructuur voeren we groepsgewijze gesprekken (leerlingbesprekingen). Tijdens deze gesprekken tussen IB en leerkracht wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de prognoses en door middel van toetsing geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Horizon hanteren wij onderstaand stappenplan ten behoeve van advisering naar het Voortgezet Onderwijs:

Groep 7

In januari is er een rapportgesprek met als doel: ouders informeren over de voortgang van afgelopen periode. Aanwezig zijn: de leerkracht (eventueel IB-er) en ouders. Invulling: aangeven hoe de vooruitgang is n.a.v. rapport, ontwikkelingsperspectief en de school geeft aan welke kant de uitstroom op lijkt te gaan. Het ontwikkelingsperspectief gaat op papier mee.  

Maart/April: intern gesprek (mogelijke) schoolverlaters Doel: gezamenlijk bepalen welke leerlingen er volgend jaar in groep 8 komen. Aanwezig: groep 7/8 leerkrachten, Intern begeleider bovenbouw en directeur.  

Mei/juni informatieavond voor ouders met als doel: ouders informeren over de komende 1,5 jaar; de weg naar het Voortgezet Onderwijs. Aanwezigen: leerkrachten van groep 7/8, Intern begeleider bovenbouw, directeur en ouders. Invulling: de school informeert de ouders over het traject; relevante scholen voor Voortgezet Onderwijs worden ook uitgenodigd om ouders te informeren over het onderwijs op hun school.  

Juni: rapportgesprek met als doel: ouders informeren over de voortgang van afgelopen periode en het voorlopig advies geven. Aanwezig: leerkracht, ouders en Intern Begeleider.  Invulling: aangeven hoe de vooruitgang is n.a.v. rapport, ontwikkelingsperspectief en aangeven wat het voorlopig advies van school is. Dit wordt uitgeprint en ondertekend door ouders. Belangrijk: Indien het advies VSO is, bespreken we het traject met ouders. Dit traject moet direct na de zomervakantie worden gestart. De onderbouwing voor het advies VSO wordt dan alvast geschreven door IB-er en leerkracht met input van ouders. De leerkracht van groep 7 maakt in Parnassys (het leerlingvolgsysteem) een nieuwe notitie aan. De notitie heet VSO Advies. 

Groep 8:

September: Intern Begeleider legt contact met met het ICOZ om traject te starten voor de leerlingen die naar het VSO gaan. De leerkracht van groep 8 kijkt naar de onderbouwing voor VSO en vult eventueel aan met informatie.   

Oktober: afname van de ADIT met als doel: bepalen van het IQ van de leerling. De afname vindt plaats in onze aula, digitaal op laptops. Onze Orthopedagoog neemt de toets af in het bijzijn van de vaste leerkracht ter ondersteuning.  

oktober-november: afname drempelonderzoek met als doel: bepalen leerachterstand van de leerlingen. De afname vindt plaats in het eigen lokaal door de eigen leerkracht.  

Begin december: overleg over en bepaling van de definitieve adviezen door: groep 8 leerkrachten, IB-ers en directeur.   

Week voor de kerstvakantie: de definitieve adviezen (met onderbouwing) worden meegeven + concept onderwijskundig rapport in een gesloten envelop. De leerlingen krijgen de envelop mee of de ouders wordt gevraagd deze op te komen halen.   

januari:  adviesgesprekken. Het onderwijskundig rapport (OKR) wordt besproken met ouders en leerling door leerkracht, in het bijzijn van IB-er/directeur. Na bespreking wordt ouders gevraagd twee codeformulieren te ondertekenen en wordt de verdere procedure aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs doorgesproken.

april-mei: afname eindtoets Basisonderwijs: Route 8, waarmee we voldoen aan de wettelijke norm. Uit de individuele uitslag kan volgen dat het definitieve advies door de directie herzien moet worden (en vervolgens eventueel aangepast). Dit volgens vastgestelde regelgeving: als de uitslag van de eindtoets een hogere vorm van Voortgezet Onderwijs aangeeft dan het definitieve advies.  De Eindtoets wordt afgenomen door de eigen leerkracht.   

Eind juni: rapportgesprek/eindgesprek op verzoek van ouders en/of leerkracht. Dit bij voorkeur in het bijzijn van de leerling.

 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een basisarrangement van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit houdt in dat de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school.

Terug naar boven