RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

Mendelssohnrode 2 2717 CR Zoetermeer

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uitgangspunt is dat bij verlof van de vaste leerkracht wordt gezocht naar een adequate oplossing en vervanging. Dat kán een ander (en voor de kinderen bekend) teamlid zijn van De Horizon. In uitzonderingsgevallen lukt het ons om externe vervanging te regelen.

De praktijk leert ons echter ook dat wij (mede vanwege de corona pandemie) meestal geen vervanging voor de groep kunnen organiseren. In dat geval berichten we tijdig de ouders (via Parro) dat de kinderen thuis mogen blijven. Afhankelijk van de situatie verzorgt de leerkracht dan thuisonderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Horizon is een logopedist werkzaam voor twee dagen per week. De logopedist adviseert leerkrachten, onderwijsassistenten of andere betrokkenen en signaleert of  kinderen specialistische hulp nodig hebben.

Verder begeleidt de logopedist kinderen met dyslexie en kinderen met een taal ontwikkelings stoornis (TOS). 

Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van het leesonderwijs op onze school.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de Horizon is er een groep jonge risico kleuters. Dit zijn kinderen waarvan we nog niet precies weten welke vorm van passend onderwijs het meest geschikt voor ze is. Het programma is daar sterk afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de individuele leerlingen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer.

De basisondersteuning wordt door iedere school binnen het samenwerkingsverband, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘Dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning.  Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Schakelklas én de Taalplusklas.                

Het schoolondersteuningsprofiel van De Horizon beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op onze school worden toegelaten. We geven ook aan wat onze grenzen zijn, voor welke kinderen wij wel en niet een passende plek op onze school kunnen bieden.   Dit schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door het team van de school. Ook de medezeggenschapsraad (personeel en ouders) is hierin gekend.  

Op SBO De Horizon bieden wij optimaal onderwijs en zorg aan kwetsbare kinderen met ontwikkelingsproblemen. Wij zien het als onze opdracht om kinderen, die op welke manier dan ook in hun ontwikkeling bedreigd worden, een zodanige ondersteuning en begeleiding te bieden dat ze zich op cognitief-, sociaal-emotioneel- en motorisch gebied zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij doen dit door een rustige leeromgeving te creëren, met duidelijke afspraken in een positief en veilig klimaat. Structuur, rust en regelmaat zijn centrale begrippen in onze school. We gaan uit van veiligheid, geborgenheid en ontwikkeling en zijn doelgericht. De kinderen op De Horizon hebben, vergeleken met hun leeftijdsgenootjes in het reguliere basisonderwijs, in meerdere mate te kampen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen. Dat vraagt van de medewerkers een speciale pedagogische aanpak. Vanuit dit gegeven besteedt de school extra veel zorg en aandacht aan het creëren van een positieve sfeer. Constant staat een vriendelijk en veilig klimaat centraal. Een overzichtelijke structuur is daarbij een voorwaarde. Alleen als kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen en weten wat er van hen verwacht wordt, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. Samenwerken met ouders en gezamenlijke verantwoordelijkheid zien wij als een essentiële voorwaarde om tot deze ontwikkeling te kunnen komen.   

Onze doelgroep, kenmerken van onze leerlingen. Wanneer een reguliere basisschool een kind met leerproblemen niet meer kan helpen, kan er in een overleg besloten worden dat een kind beter af is op het Speciaal Basis Onderwijs.  Scholen in het SBO hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de leerlingen in het SBO krijgen meer tijd om die te halen. De groepen in het SBO zijn kleiner en er zijn meer deskundigen om te helpen met leren. Leerlingen kunnen tot hun veertiende jaar op een SBO- school terecht. Onze school  biedt in principe ondersteuning aan de kinderen van het Samenwerkingsverband Zoetermeer.  Alleen kinderen met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO kunnen zich inschrijven op onze school.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven