IKC Klimboom

Nesciohove 105 2726 BL Zoetermeer

 • Schoolfoto van IKC Klimboom
 • Schoolfoto van IKC Klimboom
 • Schoolfoto van IKC Klimboom
 • Schoolfoto van IKC Klimboom
 • Schoolfoto van IKC Klimboom

Het team

Toelichting van de school

Directeur: Bas Vernooij

Adjunct directeur: Mandy Vermeer

Leerkrachten groep 1/2a: juf Annemieke (ma), juf Debby (di t/m vr)

Leerkracht groep 1/2b: juf Natascha

Leerkrachten groep 1/2c: juf Joyce, tijdelijk vervangen door juf Marlee (ma, di, do, vr), juf Mandy (wo)

Leerkracht groep 1/2d: juf Megan

Leerkrachten groep 3a: juf Floor (ma t/m wo), juf Jessica (do, vr)

Leerkracht groep 3b: meester Maarten (ma, di, do, vr), juf Jessica (wo)

Leerkracht groep 4a: juf Stephanie

Leerkracht groep 4b: juf Nicole

Leerkracht groep 5: meester Sébastiaan

Leerkrachten groep 6: meester Michael (ma, di, wo, vr), juf Cheyenne (do)

Leerkracht groep 7a: meester Alexander

Leerkrachten groep 7/8b: juf Cheyenne (ma, di), juf Rianne (wo t/m vr)

Leerkracht groep 8a: juf Adriënne

IB-ers: Annemieke Scheuierman (groep 1 t/m 3), Ellen Lazet (groep 4 t/m 8)

Remedial teacher: juf Suzan 

Onderwijsassistenten: juf Chantal, juf Féline

Gymleerkrachten: juf Nina, meester Bernard

Vakleerkracht Engels: juf Cheyenne

Vakleerkracht LEVO: Arie van der Plas

Administratief medewerker: Jeanette Renskers

Conciërges: Herman Blaauwgeers, Jack Vijgenboom

Eventplanner: Monique van Vliet


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er vervanging nodig is van personeel bij verlof worden er de onderstaande maatregelen (in volgorde) toegepast:

- Invaller

- Onderwijs assistente voor de klas

- Ambulante collega voor de klas

- Groep verdelen over de overige groepen

- 4-jarige naar huis

- Betreffende groep naar huis

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben zowel leerstofjaarklassen als combinatiegroepen. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen dat we per kalenderjaar binnen krijgen. 

Onze kleutergroepen zijn allemaal combinatiegroepen 1/2. In schooljaar 2021-2022 zijn dit onze groepen:

 • groep 1/2a
 • groep 1/2b
 • groep 1/2c
 • groep 1/2d
 • groep 3a
 • groep 3b
 • groep 4a
 • groep 4b
 • groep 5
 • groep 6
 • groep 7a
 • groep 7/8b
 • groep 8a

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Naast de visie op het onderwijs van de school heeft IKC Klimboom ook een specifieke kijk op het onderwijs aan het jonge kind, wat op veel vlakken verschilt met het onderwijs aan groep 3 t/m 8. Zo zijn wij ons actief bewust dat het leren in de kleuterklas pas begint wanneer de leerlingen zich emotioneel vrij voelen en uw kind de fantasie de vrije loop kan geven. Ook willen we de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen zodat ze gaan experimenteren met materialen en vinden we het belangrijk om een kind een realistisch en positief zelfbeeld te laten ontwikkelen. Zo durft een kind zich te uiten en zal het zich effectief ontwikkelen.  

Door aan deze drie basisvoorwaarden te voldoen realiseren we een prettig pedagogisch klimaat in de onderbouw.

Vanuit dit pedagogisch klimaat richten de kleuterleerkrachten het onderwijs in. Dit doen zij op 3 niveaus.

 • Klas- en schoolniveau
 • Leerkrachthandelen
 • Individuele benadering  

Klas- en schoolniveau

In de klas proberen we een complete en rijke leeromgeving voor de kinderen te realiseren. Dit houdt onder andere in dat we genoeg materialen aanbieden, dat de materialen uitdagend en passend zijn bij de ontwikkelingsfases van een kind van 3,5 tot 6 jaar. Ook moet er genoeg ruimte en materiaal zijn voor spel. Het onderwijs bieden we vanuit een thema aan. We willen kinderen de gelegenheid bieden om zich in hun spel te ontwikkelen en bewust naar de wereld om hen heen te kijken. Daarom kiezen we voor herkenbare spelsituaties en voorwerpen. We bouwen een thema met de kinderen samen op. Kinderen voelen zich hierdoor eigenaar van het thema. De leerkracht bedenkt van tevoren activiteiten, wat daarvoor nodig is en welke kansen het thema biedt om aan de doelen te werken. De precieze invulling en de volgorde staat echter niet vast. Daarin zit de ruimte voor kinderen om met de leerkracht mee te denken en zich eigenaar te voelen over het leerproces. Om het eigenaarschap van kinderen nog verder te vergroten betrekken we de kinderen en de ouders bij het opbouwen van de themahoek. Met elkaar maken we de spullen die tijdens het spel gebruikt kunnen worden. Per thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod en plannen de leerkrachten de leeractiviteiten samen met elkaar naar aanleiding van de leerlijnen die aan bod (moeten) komen. Elk thema biedt de ruimte en genoeg verschillende mogelijkheden om (via spel) tot leerdoelen te komen.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd met een leerlingvolgsysteem, wat de kinderen niet toetst maar ze in een leerlijn plaatst, waardoor de doorgaande ontwikkeling van een kind wordt benadrukt die niet lineair verloopt.

Bij de onderbouw hechten we veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Onze visie is dat school en ouders wederzijds afhankelijk zijn van elkaar.  

Leerkrachthandelen

IKC klimboom biedt een beredeneerd aanbod aan waarin leerlingen op alle mogelijke gebieden zich kunnen ontwikkelen en elke leeractiviteit een duidelijk doel heeft. Dit aanbod geldt zowel voor de vrije situaties als voor de gestructureerde lessen, welke elementen bevatten van het Expliciete Directe Instructiemodel. Dit zorgt voor korte, interactieve en gevarieerde werkvormen om de meteen te controleren of de lesstof wordt begrepen en of het lesdoel wordt bereikt. Tevens heeft de onderbouw veel aandacht voor het bewegend en spelend leren wat tot uiting komt in de klas, maar ook tijdens de gymlessen en het buiten spelen. In de vier kleuterklassen van IKC Klimboom staan ervaren leerkrachten die elk een eigen karakter en werkwijze hebben maar zich allemaal inzetten voor goed en effectief onderwijs.  

Individuele benadering

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair. De ontwikkeling gaat met sprongen en niet altijd even snel. Wij geven hier aandacht aan door kinderen te benaderen op hun eigen niveau. Wat voor de één een passende activiteit is, hoeft voor de ander nog geen doel te zijn. Wij vinden het belangrijk om groei te zien bij kinderen. IKC Klimboom past het aanbod hierop aan en verzorgt een gedifferentieerd en passend aanbod voor elk kind.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande tabellen geven aan hoeveel uur er minimaal per week aan elk vakgebied wordt besteed. De vakgebieden hebben overlap. Zo vindt tijdens Wereldoriëntatie ook taalonderwijs en leesonderwijs plaats, en vice versa. Overige vakken die aan bod komen zijn op onze school:

- verkeersonderwijs

- schooltuinen

- lessen sociale vaardigheid

- computeronderwijs / digitale geletterdheid

- daltonpodia

- cultuurlessen

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en zich op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelt. Dit stimuleren wij door het invoeren van dalton principes, waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking tussen alle leerlingen centraal staat. Kinderen kunnen onderwijs volgen dat is afgestemd op hun capaciteiten, ze kunnen (een gedeelte van de dag) zelfstandig werken. Er is ruimte voor eigen initiatieven, ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dit uit zich in het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs, het werken met een dag/weektaak, het leren omgaan met uitgestelde aandacht en leren samenwerken.

Onze school werkt aan realisering van handelingsgericht werken; deze manier van werken hangt nauw samen met de IHI-werkwijze. Het onderwijs op onze school is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen; de mogelijkheden daartoe kennen wel grenzen, die op individuele basis worden bepaald aan de hand van de criteria, die vermeld staan in de beschrijving van de IHI-aanpak.

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies:

 • preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen
 • de zorg voor een veilig schoolklimaat
 • een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
 • een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen
 • een aanbod gericht op sociale veiligheid = een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen
 • het toepassen van een protocol voor medische handelingen
 • Onze school hanteert bij het lesgeven een instructiemodel, waarbij alle leerlingen aan hun trekken komen.
 • meerbegaafde leerlingen kunnen snel aan de slag en minderbegaafde leerlingen krijgen extra instructie.

Onze school garandeert alle leerlingen een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8.

Voor leerlingen, die er niet in slagen om zich het volledige onderwijsaanbod van de basisschool (referentieniveau F1) eigen te maken, formuleert onze school in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers een ontwikkelingsperspectief.

Hieronder vindt u de gediplomeerde specialisten op onze school en hoeveel tijd ze beschikbaar hebben per week. 

 • Intern begeleiders begeleiden de leerkrachten en bij de zorgbehoeften van de kinderen.
 • Onderwijsassistenten ondersteunen de leerkrachten bij hun werkzaamheden en geven remedial teaching.
 • De rekenspecialist ondersteunt het team bij de het rekenonderwijs.
 • De specialist hoogbegaafdheid ondersteunt het team bij het hoogbegaafdheidonderwijs.
 • De taalspecialist ondersteunt het team bij het taalonderwijs. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie op IKC-vorming

Als Dalton IKC willen we vernieuwend zijn om als twee krachtige partners (OPOZ / Drie Ballonnen) het beste aanbod voor kinderen te realiseren; een compleet aanbod vanuit een éénduidige aanpak. We hebben een IKC voor ogen waar kinderen kwaliteiten als zelfstandigheid, eigenaarschap, samenwerking en reflecteren zich eigen kunnen maken. Een IKC waarin kinderopvang, voorschoolse opvang, onderwijs en naschoolse opvang naadloos in elkaar overgaan, doordat er in een veilige en vertrouwde omgeving vanuit één team en één visie wordt gewerkt. Zo werken we met gezamenlijke thema's, maken we gebruik van gezamenlijke ruimtes zoals speelpleinen, daltonpleinen en personeelsruimten, hebben we gezamenlijke protocollen opgesteld en plannen we gezamenlijke studiemomenten in. 

Terug naar boven