Het Noorderlicht

Spitsbergen 5 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van Het Noorderlicht

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school hebben wij een protocol (ziekte) vervanging.  In dit protocol is het volgende stappenplan opgenomen:

1. Als eerste wordt er gekeken of de andere vaste leerkracht van de betreffende groep of een andere leerkracht beschikbaar is.
2. Daarna wordt er gezocht naar een externe vervanger.
3. Mocht er geen kwalitatief goede vervanger beschikbaar zijn dan wordt er gekeken
    of er een leerkracht die normaal voor een andere groep staat beschikbaar is voor vervanging.
4. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn dan kan het in het uiterste geval voorkomen dat een groep verdeeld of                                              zelfs naar huis gestuurd wordt. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school


De leerkrachten van Het Noorderlicht hebben ieder hun eigen expertise en zijn ingedeeld in expertisegroepen. 
Deze expertisegroepen zijn verantwoordelijk voor dat specifieke vak- of deelgebied. Dit betekent echter niet dat zij al deze lessen zelf geven. Zij ontwerpen en bewaken de leerlijnen en helpen de andere groepsleerkrachten deze lessen op een hoog niveau te geven. We hebben expertisegroepen op de volgende onderwerpen:  'gedrag', 'rekenen', 'taal', 'hoog-en meerbegaafdheid' en 'ict'.

De overheid stelt komende 2 jaar 8,5 miljard euro beschikbaar aan het onderwijs via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit geld is bedoeld om de vertraging die door de coronamaatregelen in het lesprogramma is ontstaan op te kunnen vangen. Om de scholen te helpen het geld goed te besteden heeft de minister een 'menukaart' gemaakt; dat is een overzicht van alle interventies die scholen kunnen doen, die bewezen effectief zijn. De Inspectie van het Onderwijs heeft de scholen opgeroepen het geld te besteden aan zaken die het onderwijs duurzaam verbeteren. De afgelopen periode hebben de leerkrachten en intern begeleiders analyses gemaakt van de cognitieve en sociaal emotionele resultaten om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen. Op basis daarvan hebben wij een goed beeld gekregen van de gevolgen van de coronamaatregelen op de ontwikkeling van de leerlingen. De directeur bepaalt samen met het team welke interventies er nu nodig zijn voor de leerlingen en de school. We hebben daarbij de vragen gesteld “wat is er nodig om de corona-vertraging in het lesprogramma in te halen?” en “hoe zorgt de school dat de interventies die hiervoor ingezet worden het onderwijs ook meteen duurzaam verbeteren?”

We gaan het geld inzetten op de volgende gebieden:

• Remedial teaching (extra ondersteuning voor Spelling, lezen, Begrijpend lezen en Rekenen)

• Sociale vaardigheidstrainingen• Teamscholing • Individuele scholing leerkrachten

• Uitbreiden digitale middelen

• Extra inzet leerkrachten voor de expertisegroepen (Taal/lezen, Rekenen, gedrag, hoogbegaafdheid en ICT)

• Extra inzet leerkrachten voor bouwcoördinatoren

• Extra inzet Intern begeleiders voor coaching (startende)leerkrachten

Het NPO-plan is aan de MR voorgelegd en goedgekeurd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de UnicozOnderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (https://www.swvzoetermeer.nl/).
De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u opvertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. 

Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een Hoogbegaafde Plusvoorziening, Pré VWO, DoeWijs en Pre-VO.

Leerlingen met dyslexie krijgen, volgens het dyslexieprotocol van de Unicoz, extra begeleiding en/of benodigdheden. 
Voor de hoogbegaafde leerlingen kiezen wij er op onze school voor de lesstof te compacten en verrijken. In plaats van (een deel van) de reguliere leerstof krijgt de leerling andere leerstof aangeboden, die ervoor zorgt dat zij hun leerstrategieën optimaal kunnen ontwikkelen. U kunt dan denken aan leerstof die een groter beroep doet op creativiteit en zelfstandigheid van de leerling. Meestal is dit leerstof die open opdrachten bevat met een hoger abstractieniveau en complexiteit. Mocht echter blijken dat de aanpassing in de lesstof (compacten en verrijken) onvoldoende tegemoet komt aan de ondersteuningsbehoefte van het kind, omdat er meer nodig is, dan zal in overleg met de ouders (en het kind) gekeken worden naar andere vormen van begeleiding. 
Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de school met eigen mogelijkheden kan bieden. In dat geval spreken we van extra ondersteuning. Binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat deze leerlingen de juiste extra ondersteuning krijgen aangeboden. Dat kan door inschakeling van ambulante begeleiding of andere ondersteuning bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school.

Het Schoolondersteuningsprofiel van Het Noorderlicht is in 2019 goedgekeurd door de MR en geldig tot 2023.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven