IKC Florence Nightingale

Zanzibarplein 90 2721 GE Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school scoort meerdere jaren achtereen ruim voldoende op de Cito eindtoets. Hier zijn wij heel trots op. Het schooljaar 2018-2019 is voldoende volgens de inspectienorm, maar laat een minder hoge score zien. Deels door de samenstelling van de betreffende groep in combinatie met zorg. Scores van kinderen met dyslexie en leerwegondersteuning zijn meegerekend, wat het gemiddelde doet dalen. De school zet in op kwaliteitsverbetering over de gehele linie; vernieuwing van methoden, verbeteren van leerkrachtvaardigheden en doelgericht werken met kinderen. Hier zien wij de positieve resultaten van terug in de verschillende groepen. Helaas is schooljaar 19-20 geen Citotoets afgenomen in verband met Corona. In 20/21 heeft de school gekozen voor de afname van de digitale adaptieve eindtoets. Ondanks de net ondergemiddelde eindscore vergeleken met het landelijk gemiddelde hebben kinderen op individueel niveau uitstekend gepresteerd waardoor meerdere adviezen naar boven konden worden bijgesteld. I.v.m. de Coronaperiode wordt de Cito eindtoets van 20/21 niet beoordeeld door de onderwijsinspectie.

Definitieve adviezen schooljaar 20/21:

· VWO 1

· VWO/HAVO 6

· HAVO 4

· HAVO/TL 4

· TL/Kader 5

· Kader 3

· Kader/Basis 1

· Basis 2

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten zijn zeer belangrijk omdat deze resultaten uitgangspunt zijn voor de afstemming van de instructie door de leerkracht.

Dit geldt voor korte termijndoelen in de methode. En voor de lange termijndoelen gemeten met Citotoetsen in januari en juni. Alle kinderen worden getoetst. Uitgangspunt is dat kinderen via de door de school gekozen methoden de kerndoelen van een betreffend jaar moeten kunnen behalen. Methodegebonden toetsen laten gedurende het schooljaar zien of kinderen de verschillende onderdelen hebben begrepen. De leerkracht stemt zijn/haar instructie af op deze resultaten voor een volgende les of periode.

Met de Citotoetsen meten we of onze kinderen de landelijke (SLO) kerndoelen gaan behalen. Of wellicht onder of boven de norm scoren. De leerkrachten analyseren de gegevens van de (Cito)toetsten gezamenlijk onder leiding van de intern begeleider. De methodegebonden toetsen worden meerdere keren per jaar besproken door de leerkracht met de IB-er tijdens groepsbesprekingen. Doelstelling is om acties/ambities te formuleren voor de komende periode n.a.v. resultaten en trends. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven