IKC Florence Nightingale

Zanzibarplein 90 2721 GE Zoetermeer

 • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
 • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
 • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
 • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
 • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons uitgangspunt is continuïteit van het onderwijs voor uw kind.

Bij afwezigheid van personeel i.v.m. ziekte of verlof wordt in eerste instantie intern een oplossing gezocht of een invaller ingezet van onze organisatie OPOZ. In de onderbouw wordt evt. een onderwijsassistent ingezet. Is er geen invaller beschikbaar, dan wordt een groep verdeeld over de andere groepen of de groep volgt (online) thuisonderwijs.

Bij complexe (nood)situaties, bijvoorbeeld bij meerdere zieken/afwezige personeelsleden op school, kan de directie een beroep doen op ouders. In dat geval vraagt de school ouders om hun kind thuis te houden. De school kan de volgende keuzes maken;

· De 4-jarige kleuters blijven thuis. Zo kan er met de leerplichtige kleuters een kleinere groep geformeerd worden

· Kinderen uit de midden/bovenbouw volgen (online) thuisonderwijs zonder les op afstand. Voor kinderen in de kleutergroepen organiseert de school geen werk wanneer de kinderen een dag thuis moeten blijven

Er is bij bovenstaande besluiten van de directie altijd sprake van overmacht. De school is dan fysiek niet in staat om alle kinderen te bedienen. In bepaalde gevallen moet de directie besluiten nemen die afwijken van de gemaakte afspraken.

Er wordt via de parro app zo tijdig mogelijk gecommuniceerd met ouders over de vervanging, thuiswerken en/of thuisblijven door kinderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC Florence Nightingale levert zo goed mogelijk onderwijs op maat. Alle kinderen kunnen instructie volgen op 3 niveaus. Bij het vak rekenen wordt groeps-doorbrekend gewerkt. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren organiseren wij verdieping van kennis en vaardigheden. Kinderen die ondergemiddeld presteren op een bepaald vak of meerdere vakken, kunnen extra begeleiding krijgen van de leerkracht of Remedial teacher. U wordt als ouder nauw betrokken bij dergelijke afwegingen. Aanpassingen in het programma voor uw kind, wanneer uw kind meer of minder aan kan, verlopen in samenspraak met de leerkracht en intern begeleider.

ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Onze instructie en verwerking wordt voor een groot gedeelte digitaal gedaan. Kinderen werken adaptief met Chromebooks van Snappet in groep 4 t/m 8 voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Voor taal en spelling wordt bewust geen gebruik gemaakt van een tablet om schermtijd te beperken en motorische (schrijf)vaardigheden te stimuleren.

 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de onderbouw werken wij thematisch en ontwikkelingsgericht met de methode 'Piramide' als basis. Er is veel interactie en aandacht voor de woordenschat, letters, cijfers en sociale vorming. Ook is er veel aandacht voor spelend leren en sociale competenties (o.a. stevig in je schoenen staan, begrip tonen voor elkaar, conflicten samen oplossen en samenwerken)

Onderwijs buiten school maakt onderdeel uit van ons aanbod. We bezoeken bijvoorbeeld het wijkpark en de supermarkt. Iedere ochtend wordt de dag gestart in de kring. Daarna werken de kinderen in groepjes in de themahoeken. Wij maken gebruik van een digi-keuzebord, waarmee de zelfstandigheid van kinderen wordt bevorderd. We werken met de grote kring en kleine kring. In de grote kring is de hele groep betrokken, de kleine kring is gericht op interactie, woordenschat en extra instructie. De kleine kring is ook bedoeld voor verdieping op taal- en rekengebied.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC Florence Nightingale heeft als uniek concept Schoolplus! Een talentenprogramma met vakken als Engels, techniek, dans, drama, handvaardigheid, muziek en programmeren. Dat betekent extra onderwijstijd per week! Kinderen kunnen gedurende schoolplus hun eigen talenten ontdekken!

Doelstellingen van schoolplus: 

 • Kinderen leren kennis, vaardigheden en taal in een andere context en setting dan bij het standaard curriculum op school. Hierdoor ontstaat verbinding tussen hoofd en handen en komen wij tegemoet aan de verschillende leerstijlen/dynamieken van kinderen. 
 • Kinderen ontdekken hun talenten en leren zichzelf beter kennen.  
 • Door leren en ervaren bij Schoolplus ontwikkelen kinderen een positief en evenwichtig zelfbeeld. 
 • Kinderen worden gestimuleerd om nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, ontdekken en samen te werken. 
 • Kinderen leren en oefenen verschillende executieve vaardigheden. 
 • Er is ruimte voor emotie en gevoelens, bijvoorbeeld bij dans, muziek en drama. 
 • Accepteren van verschillen; Kinderen kunnen een onbekend talent of ontwikkelpunt van zichzelf laten zien aan anderen en bespreekbaar maken tijdens de lessen Schoolplus.  
 • Kinderen bevinden zich gedurende de “langere” lesdag in een professionele pedagogische context onder begeleiding van verschillende leerkrachten en ondersteunend personeel. De gedachte die hierachter zit is; “It takes a village to raise a child”. Samen in beweging naar de toekomst! 

De school biedt op meerdere vlakken dan ook een compleet aanbod. Kinderen hebben elke dag les van 8.30 uur tot 15.30 uur, met uitzondering van de woensdag; 8.30 tot 12.30 uur. Zij hebben een korte eetpauze rond 10.00 uur met een kwartier buiten spelen en een kwartier eetpauze met 30 min buitenspelen rond 12.00 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer  

De meeste leerlingen doorlopen zonder veel moeite de basisschooltijd. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.  

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan.   

Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs.   

Passend onderwijs op school

Als het gaat om passend onderwijs is het belangrijkste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen: de school. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of hulp krijgt op een passende andere plek. Dat is geregeld met de zorgplicht passend onderwijs. Samen met de leerkracht bespreekt u wat uw kind nodig heeft om op school goed te kunnen leren en ontwikkelen. Op de school kan extra ondersteuning gegeven worden, bijv. door een gespecialiseerde leerkracht. De intern begeleider en de schooldirecteur ondersteunen de leerkracht, ouders en leerling bij het vinden van de juiste ondersteuning. Hebben ouders en/of de school daarna nog vragen, dan kan het samenwerkingsverband erbij gevraagd worden.   

Passend onderwijs en het samenwerkingsverband 

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er Begeleiders Passend Onderwijs (BPO) en Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO) die mee kunnen denken met school, ouders en hulpverlening om te kijken welke mogelijkheden er voor een leerling zijn binnen de huidige school of op een andere school. Dit kan op aanvraag van school, maar ook van ouders gebeuren.   

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het samenwerkingsverband werkt aan de oprichting van een ouder- en jeugdsteunpunt. Bij dit steunpunt vinden ouders en (oudere) leerlingen informatie over de ontwikkelingen en steun bij evt. knelpunten van Passend Onderwijs. SWV’s krijgen drie jaar de tijd om hun steunpunt vorm te geven. Met de eerste pijler ‘informeren’ zijn we al gestart via onze website.?U vindt de informatie hierover op: Ouders en Jeugd - SWVZoetermeer

Contact met het samenwerkingsverband 

U kunt contact opnemen met het SWV via het algemene mailadres: infopo@swvzoetermeer.nl. U kunt ook direct contact opnemen met de CPO’er die betrokken is bij de school van uw kind.  Voor onze school is dat Mirjam Plug E-mail: mplug@swvzoetermeer.nl Telefoonnummer: 06-29224957

Wilt u meer weten over hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, kijkt u dan op de site van het samenwerkingsverband: www.swvzoetermeer.nl.

Basisondersteuning

In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer hebben alle scholen een standaard afgesproken over het niveau van basisondersteuning dat iedere school moet aanbieden. Ook daarbij staat de IHI-aanpak centraal. Onderdeel van de basisondersteuning is

1) dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft,

2) het dagelijkse onderwijs op het kind afstemt (handelingsgericht werken),

3) een interne ondersteuningsstructuur heeft en

4) een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren, zoals ondersteuning bieden bij dyslexie en dyscalculie en begeleiding bieden op het gebied van gedrag. Een interne ondersteuningsstructuur wil zeggen dat de kinderen volgens een vast schema gevolgd en besproken worden door de leerkracht en de intern begeleider.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de school met eigen mogelijkheden kan bieden. In dat geval spreken we van extra ondersteuning. Binnen het Samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat deze leerlingen de juiste extra ondersteuning krijgen aangeboden. Dat kan onder meer door inschakeling van ambulante begeleiding of andere ondersteuning bij ons op school (een onderwijsondersteuningsarrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school. De inzet van extra ondersteuning verloopt altijd via een IHI-overleg, waaraan ook de ouders/verzorgers en ter zake deskundigen deelnemen. We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties die bij Meerpunt zijn aangesloten. Meerpunt is een Zoetermeerse netwerkorganisatie, waarin vele organisaties samenwerken, die actief zijn rondom de ondersteuning en zorg voor gezinnen in Zoetermeer. Voor kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. De extra ondersteuning kan binnen de school worden aangeboden, maar ook buiten de school. Het OPP wordt altijd in samenwerking met ouders en het kind opgesteld.

Meer informatie over de IHI-procedure en het schoolondersteuningsprofiel vindt u op volgende websites:

 • www.ikcflorencenightingale.nl 
 • www.passendonderwijszoetermeer.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het streven van de school is om te blijven werken in jaargroepen en waar mogelijk groepsdoorbrekend. Op basis daarvan maken wij keuzes qua bezetting en indeling van groepen om de zorg blijvend op hoog niveau te kunnen aanbieden. De ondersteuning vindt in eerste instantie, en indien mogelijk, plaats in de groep zelf. Wij werken bijvoorbeeld met 3 instructieniveaus. 

Presteert een kind boven- of beneden gemiddeld, dan gaan wij in gesprek over de in te zetten interventies. Variërend van extra uitdaging tot extra ondersteuning. Voor de extra ondersteuning zet de school de volgende begeleiding in:

- extra ondersteuning door een ambulante leerkracht in de bovenbouw.

- extra ondersteuning door een onderwijsassistent in groep 1 t/m 3.

- extra ondersteuning door de intern begeleider.

- vrijwilligers lezen met de kinderen.

De teamscholing richt zich in 2023-2024 op differentiatie. Differentiatie in het basisonderwijs is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat en daarop zijn of haar onderwijs afstemt

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vroeg- en voorschoolse educatie betekent dat het jonge kind wordt ondersteund bij de ontwikkeling. Taal en woordenschat zijn hierbij speerpunten. Maar ook sociale vaardigheden en bewegen komen elke dag aan bod.

IKC Florence Nightingale werkt samen met gro-up Kinderopvang. In de school is een lokaal ingericht voor het speeltaalhuis van gro-up. Kinderen starten op de voorschool vanaf 2 jaar. Voordat de kinderen 4 jaar worden komen zij wennen in de kleuterklas. De voorschool werkt, samen met de kleutergroepen in thema's. De school maakt hiervoor gebruik van de methode 'Piramide'.

Er is voor de kleutergroepen 6 dagdelen in de week extra begeleiding door de onderwijsassistent. Het betreft dan taalondersteuning. Waar mogelijk nemen de peuters gezamenlijk met de kleuters deel aan kleuteractiviteiten. Peuters zijn, indien zij bij ons op de voorschool zitten, al enigszins bekend met de gang van zaken op school. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten verzorgen een warme overdracht van voorschool naar basisschool. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Terug naar boven