IKC Florence Nightingale

Zanzibarplein 90 2721 GE Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale
  • Schoolfoto van IKC Florence Nightingale

Het team

Toelichting van de school

Voor alle kinderen is er dansles. Voor handvaardigheid en techniek wordt gebruik gemaakt van de "techniektorens".

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij eventuele afwezigheid van personeel i.v.m. ziekte of verlof wordt een invaller ingezet van onze organisatie OPOZ. In de onderbouw wordt evt. een onderwijsassistent ingezet. Is er geen invaller beschikbaar, dan wordt een groep verdeeld over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

IKC Florence Nightingale levert onderwijs op maat. Alle kinderen kunnen instructie volgen op 3 niveaus. Bij het vak rekenen wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Tijdens leesonderwijs wordt er gedifferentieerd en samen (tutor) gelezen met kinderen uit hogere/lagere groepen. Voor kinderen die bovengemiddeld presteren organiseren wij verdieping van kennis en vaardigheden. Kinderen die ondergemiddeld presteren op een bepaald vak of meerdere vakken, kunnen extra begeleiding krijgen van een onderwijsassistent. U wordt als ouder nauw betrokken bij dergelijke afwegingen. Aanpassingen in het programma voor uw kind, wanneer uw kind meer of minder aan kan, verlopen in samenspraak met de leerkracht en intern begeleider.

ICT speelt een steeds grotere rol in ons onderwijs. Onze instructie en verwerking wordt voor een groot gedeelte digitaal gedaan. Kinderen werken adaptief met tablets van Snappet in groep 4 t/m 8 voor de vakken rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Voor taal en spelling wordt bewust geen gebruik gemaakt van een tablet.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de onderbouw wordt gebruik gemaakt van de methode "piramide". Taal, rekenen en wereldoriëntatie worden thematisch aangeboden en zijn verweven in het schoolprogramma. Er is veel interactie en aandacht voor de woordenschat, letters, cijfers en sociale vorming. Ook is er aandacht voor ontdekkend leren. Onderwijs buiten school maakt hier onderdeel van uit. We bezoeken bijvoorbeeld het wijkpark en de supermarkt.Iedere ochtend starten de lessen in de kring. Daarna werken de kinderen in groepjes in de themahoeken. In de klas hangt een planbord met een dag- en weekplanning. We werken met de grote kring en kleine kring. In de grote kring zitten alle kinderen, de kleine kring is gericht op interactie, woordenschat en extra instructie. De kleine kring is ook bedoeld voor verdieping op taal- en rekengebied.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

IKC Florence Nightingale heeft als uniek concept Schoolplus! Een talentenprogramma met vakken als Engels, techniek, handvaardigheid, muziek. Dat betekent extra onderwijstijd per week. Kinderen kunnen gedurende schoolplus hun talenten ontdekken! Onze school is een gezonde school. De school biedt op meerdere vlakken een compleet aanbod. Kinderen hebben elke dag les van 8.30 uur tot 15.30 uur, met uitzondering van de woensdag; 8.30 tot 12.30 uur. Zij hebben een korte eetpauze rond 10.00 uur met een kwartier buiten spelen en een kwartier eetpauze met 30 min buitenspelen rond 12.00 uur.

Creatieve vakken en Engels vallen onder het Schoolplusprogramma. Tijdens het eten wordt er in de klas voorgelezen, jeugdjournaal gekeken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning

In het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zoetermeer hebben alle scholen een standaard afgesproken over het niveau van basisondersteuning dat iedere school moet aanbieden. Ook daarbij staat de IHI-aanpak centraal. Onderdeel van de basisondersteuning is 1) dat elke school haar basiskwaliteit op orde heeft, 2) het dagelijkse onderwijs op het kind afstemt (handelingsgericht werken), 3) een interne ondersteuningsstructuur heeft en 4) een aantal preventieve en licht curatieve interventies kan uitvoeren, zoals ondersteuning bieden bij dyslexie en dyscalculie en begeleiding bieden op het gebied van gedrag. Een interne ondersteuningsstructuur wil zeggen dat de kinderen volgens een vast schema gevolgd en besproken worden door de leerkracht en de intern begeleider.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig dan de school met eigen mogelijkheden kan bieden. In dat geval spreken we van extra ondersteuning. Binnen het Samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat deze leerlingen de juiste extra ondersteuning krijgen aangeboden. Dat kan onder meer door inschakeling van ambulante begeleiding of andere ondersteuning bij ons op school (een onderwijsondersteuningsarrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere (speciale) school. De inzet van extra ondersteuning verloopt altijd via een IHI-overleg, waaraan ook de ouders/verzorgers en ter zake deskundigen deelnemen. We doen dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties die bij Meerpunt zijn aangesloten. Meerpunt is een Zoetermeerse netwerkorganisatie, waarin vele organisaties samenwerken, die actief zijn rondom de ondersteuning en zorg voor gezinnen in Zoetermeer. Voor kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. De extra ondersteuning kan binnen de school worden aangeboden, maar ook buiten de school. Het OPP wordt altijd in samenwerking met ouders en het kind opgesteld.

Meer informatie over de IHI-procedure en het schoolondersteuningsprofiel vindt u op volgende websites:

  • www.ikcflorencenightingale.nl 
  • www.passendonderwijszoetermeer.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vroeg- en voorschoolse educatie betekent dat het jonge kind wordt ondersteund bij de ontwikkeling. Taal/woordenschat is hierbij speerpunt. Maar ook sociale vaardigheden en bewegen komen elke dag aan bod. IKC Florence Nightingale werkt samen met Kern Kinderopvang. In de school is een lokaal ingericht voor het speeltaalhuis van Kern. Kinderen starten op de voorschool vanaf 2 jaar. Voordat de kinderen 4 jaar jaar worden komen zij wennen in de kleuterklas. De voorschool werkt, samen met de kleutergroepen in thema's. De school maakt hiervoor gebruik van de methode "Piramide". Er is voor elke kleutergroep 2 dagdelen in de week extra begeleiding door de onderwijsassistent. Het betreft dan taalondersteuning. Waar mogelijk nemen de peuters gezamenlijk met de kleuters deel aan kleuteractiviteiten. Peuters zijn, indien zij bij ons op de voorschool zitten, al enigszins bekend met de gang van zaken op school. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten verzorgen een warme overdracht van voorschool naar basisschool. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Terug naar boven