Montessorischool de Trinoom

Nieuwlandstraat 241 2729 EB Zoetermeer

Schoolfoto van Montessorischool de Trinoom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In het verzuimprotocol staat beschreven hoe de vervanging geregeld wordt. Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt een invaller ingezet. Als er geen invaller is, wordt gekeken of een ambulante leerkracht kan invallen of  een leerkracht die parttime werkt wordt gevraagd om extra te komen. Lukt dat niet dan wordt de groep verdeeld (m.u.v. de groepen 1, 2 en) over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het voordeel van onze groepsindeling

Naast zelfstandigheid en zelfontplooiing vinden wij sociale vaardigheden en betrokkenheid zeer belangrijk. In onze Montessoriklassen zitten daarom drie leeftijdsgroepen bij elkaar. Het geeft leerlingen de kans zich te spiegelen aan anderen en te leren van elkaar. Iedere leerling is een periode de jongste, de middelste en de oudste. De leerlingen leren hulp te ontvangen en te bieden. De oudsten leren een voorbeeld te zijn voor de jongsten.

In de klas kan goed gedifferentieerd worden. Er zijn immers verschillende materialen aanwezig van drie leerjaren. Bij de vrije werkkeuze werken wij aan een zelfstandige houding en laten leerlingen zelf hun werk kiezen.  De ervaring leert dat ze zo gemotiveerd blijven en de lesstof beter tot zich nemen. De uitdagende leermaterialen maken de lesstof aantrekkelijk, begrijpelijk en boeiend voor de leerlingen. Wij geven wel duidelijke kaders aan, waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden. Dit noemen we "vrijheid in gebondenheid"

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de methode Piramide. Deze thema's worden aangeboden op de manier die past bij het Kosmisch onderwijs van Montessori. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor spelling, begrijpend lezen, gymnastiek en de zaakvakken staan vaste momenten in de week op het rooster. De andere vakken en de verwerking van begrijpend lezen, spelling, de zaakvakken gebeurt tijdens de zelfstandig werkmomenten.

Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag, kunnen andere prioriteiten gesteld worden. De ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. Het gewijzigd aanbod wordt beschreven in de groepshandelingsplannen en de ondersteuningsarrangementen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het pedagogisch-didactisch concept van de school: montessorionderwijs

Wij bieden een basisondersteuning aan de kinderen die bestaat uit het volgende: • preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei- en opvoedproblemen • een aanbod voor kinderen met dyslexie - BOUW! • een aanbod voor meer- en minder begaafde kinderen  11• een aanbod gericht op  sociale veiligheid en het voorkomen van pestgedrag (KWINK en groepsvormende activiteiten) • de zorg voor een veilig schoolklimaat • MRT - motorische remedial teaching • Ouderkamer

Zie verder het ondersteuningsprofiel van de school in de bijlage

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven