Dalton IKC De Edelsteen

Sieraadlaan 100 2719 SN Zoetermeer

  • Wij treden met een klein groepje leerlingen jaarlijks op bij de rozentuin!
  • Groep 8 heeft uit eigen beweging besloten wafels te willen verkopen voor het goed doel!
  • Schoolfoto van Dalton IKC De Edelsteen
  • Tijdens ons lustrum hebben wij groot uitgepakt!
  • Het team dat ieder kind laten stralen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Daltonbasisschool De Edelsteen,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Daltonbasisschool De Edelsteen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Helaas zijn nog niet alle cijfers correct. De Edelsteen en De Waterlelie zijn sinds augustus 2011 administratief samengevoegd. Veel cijfers hebben hierdoor betrekking op beide scholen samen. Voor ouders en kinderen zijn wij echter twee afzonderlijke scholen met twee eigen visies en keuzes in beleid en uitvoering gebleven. De schoolspecifieke gegevens kunt u opvragen bij de directie van De Edelsteen. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 zal het SchoolVenster compleet zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uw kind 't stralend middelpunt
  • eigenaarschap
  • Onderwijs op maat
  • Uitblinken door dalton
  • CMK (cultuur) school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven