SSBO De Vuurtoren

Spitsbergen 15 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van SSBO De Vuurtoren

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet mee aan een centrale Eindtoets. Wij gebruiken Route 8 een adaptieve eindtoets passend bij onze leerling populatie.

Onze leerlingen doen voorafgaand aan de eindtoets een drempeltoets en individuele test.

Op basis van het CITO leerlingvolgsysteem en deze toets en testen wordt het schooladvies geformuleerd.

Onze resultaten worden momenteel niet goed geüpload in PO vensters vandaar hier ons overzicht van de doorstroom van onze leerlingen van n 2020-2021:

2 lln.   >          VSO

13 lln. >          PRO

18 lln. >          VMBO BL

6 lln. >            VMBO B-K

1 lln. >            VMBO K        

4 lln.  >           VMBO TL

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het is van belang dat de individuele ontwikkeling van de leerlingen op de scholen binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer goed wordt gevolgd. Al onze scholen maken daarbij gebruik van het CITO- leerlingvolgsysteem. Bij ons betekent dit dat de vorige toetsresultaten altijd het uitgangspunt zijn. De leerkrachten vullen het leerlingvolgsysteem SCOL in om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen beter in kaart te brengen en om op basis van die informatie gericht te kunnen handelen. Na de toetsweken worden de toetsresultaten door de leerkrachten geanalyseerd en worden de scores in het leerlingvolgsysteem bijgewerkt. De resultaten worden met de intern begeleider besproken tijdens een leerlingbespreking. Wanneer de resultaten er om vragen, wordt er voor een leerling een handelingsplan opgesteld. Indien van toepassing worden het ontwikkelingsperspectief en eventueel het uitstroomprofiel van de leerling bijgesteld. Soms is het gewenst dat een leerling besproken wordt in de schoolzorgcommissie. De schoolzorgcommissie kent een veel bredere basis. Een directielid, de orthopedagoog, de groepsleerkracht en de intern begeleiders zijn hierin vertegenwoordigd. Indien noodzakelijk wordt een externe deskundige uitgenodigd om bij de zorgvergadering aanwezig te zijn. In de schoolzorgcommissie kunnen specifieke handelingsafspraken gemaakt worden voor een individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven