SSBO De Vuurtoren

Spitsbergen 15 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van SSBO De Vuurtoren

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hierin wordt de CAO PO gevolgd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij willen dat uw kind ontwikkelt wat in zijn of haar vermogen ligt en dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Wij geven stimulerend onderwijs en wij werken daarnaast aan een fijne sfeer in de groepen en de school. Door goed in kaart te brengen welke mogelijkheden de leerlingen hebben, door voor én met leerlingen hulpvragen te formuleren en door systematisch te werken aan doelen en opbrengsten, denken wij het uiterste uit uw kind te kunnen halen.

Ons beleid is erop gericht om het uiterste uit leerlingen te halen en het onderwijs aan te bieden dat de leerling nodig heeft. Onze populatie is zeer divers, elk kind heeft zijn eigen hulpvraag en zijn eigen ontwikkelingsperspectief. Wij streven ernaar om met drie niveaugroepen te werken binnen een groep en om leerlingen zo te groeperen dat ze van en met elkaar kunnen leren. Op deze manier kunnen wij verschillende accenten leggen op het leerstofaanbod en de sociale componenten binnen de groepen en het onderwijsaanbod beter afstemmen op de behoeften van de leerlingen.

Het werken aan de hand van een ontwikkelingsperspectief (opp) resulteert in onderwijs op maat. Dit betekent dat uw kind min of meer zijn eigen leerlijn heeft en altijd het onderwijs aangeboden krijgt wat hij/zij op dat moment nodig heeft. Bij ons kunnen leerlingen dus niet blijven zitten en overgaan. Ze gaan na evaluatie en bijstelling van het opp jaarlijks verder met hun eigen ontwikkeling.

Gezien de zeer uiteenlopende verschillen tussen onze leerlingen moeten wij in het nastreven van leer- en andere doelen wel realistisch zijn met betrekking tot de haalbaarheid. Het gebruik van de diverse ondersteuningsmiddelen zoals ICT, rekenmachines en voorleesprogramma’s hoort hier ook bij. Daarnaast is samenwerking en afstemming met ouders/ verzorgers en andere betrokkenen hierbij noodzakelijk. Ook u stimuleert, motiveert en ondersteunt uw kind dagelijks en dit levert het beste resultaat als wij dit samen kunnen verbinden aan de mogelijkheden van uw kind. De inzet en het aanbod is erop gericht dat de leerlingen leren zich na het vervolgonderwijs, met uitoefening van een passend beroep, zelfstandig in de maatschappij te handhaven.

Belangrijke aspecten daarin zijn:

  • Het herstellen en versterken van het zelfvertrouwen. Dit bevordert de competentiegevoelens van de leerling. Het sleutelwoord is hierbij ‘succeservaring’;
  • Het bijbrengen van schoolse vaardigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden (niveau en tempo);
  • Het bijbrengen van sociale vaardigheden, die binnen het functioneren in een groep aan de leerling kunnen worden overgebracht. Soms moeten vaardigheden die de meeste leerlingen spelenderwijs leren, uitdrukkelijker en met regelmatige herhaling geoefend worden;
  • Het ontwikkelen van handvaardigheden, koken en creatieve mogelijkheden met aandacht voor techniek;
  • Het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers, zodat het gezin en de schoolsituatie geen gescheiden werelden zijn;
  • Het samen met de ouders/verzorgers begeleiden van de leerling naar een passende vorm van vervolgonderwijs.


Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De eerste twee basisschooljaren op De Vuurtoren kunnen kinderen geplaatst worden in de Jong Risico Kinderen groep.Het betreft veelal kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Hier vindt observatie plaats om te kijken wat het beste vervolgtraject binnen de basisschoolperiode zal zijn. Veel tijd wordt besteed aan het begeleiden van de kinderen en het geven van mogelijkheden om zich op eigen tempo te ontwikkelen. Gewerkt wordt eveneens aan alle leervoorwaarden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De gegeven tijden in de tabel zijn een benadering. De tijd die besteed wordt aan de sociale vaardigheden en daarmee samenhangende zaken afhankelijk van omstandigheden kan sterk wisselen.

De basisvakken taal, (begrijpend en technisch) lezen, rekenen en schrijven krijgen de meeste tijd en aandacht in het lesgeven. Daarnaast krijgen onze leerlingen uitgebreide aandacht voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden. Het volgen van praktische vakken als handenarbeid, kookles, verkeer en techniek zijn hiervoor belangrijke activiteiten. Daarnaast krijgen leerlingen de basisvakken soms op een andere, minder theoretische manier, aangeboden.

Per schooljaar krijgen leerlingen minimaal 940 uren les verdeeld over lesweken van 25,25 uur. De pauzetijden op de lange schooldagen zijn 45 minuten. De Daily mile is geen pauzetijd maar voldoet wel aan de behoefte aan buitenlucht en beweging die de leerlingen hard nodig hebben en de leercapaciteit van leerlingen te vergroten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze school op het gebied van ondersteuning biedt. Op onze school verzorgen wij onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hun die te benutten. Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waarbij ook de intern begeleider, als zorgcoördinator van de school, deelneemt. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak. De uitgebreide informatie van de IHI- (Integraal Handelingsgericht Indiceren) werkwijze is te vinden op de website van het samenwerkingsverband.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven